Facebook ikon Twitter logo Print side

Aktuelt

 • 28 nye lærlingar er i full sving

  17.09.2019
  På tysdag denne veka var det samling for dei nye lærlingane i Fjell. - Det spesielle med dykk er at de startar som lærling i Fjell og fullfører læretida i Øygarden, sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy til dei 28 nye lærlingane.
  Les meir
 • Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest

  16.09.2019
  Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Gründerparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  13.09.2019
  I vekerapporten for veke 37 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Ny fastlege i Fjell kommune

  13.09.2019
  Den 1. september tok Rubin Vashisht Bengtsson til som fastlege i Fjell. Ho er knytt til Medicus Helsesenter som held til i lokala til Lokalmedisinsk senter på Straume.
  Les meir
 • Fekk utdelt kompetansebevis

  13.09.2019
  I går fekk Amalie Oldeide overrekt kompetansebevis på Basecamp Repro. Det var ordførar Marianne Sandahl Bjorøy som delte ut beviset.
  Les meir
 • Følgjer opp ROS-analyse

  12.09.2019
  Leiinga i Nye Øygarden kommune følgjer opp ein ROS-analyse som er gjennomført i samband med etableringa av den nye kommunen.
  Les meir
 • Det er aldri for seint å leva ut draumen

  11.09.2019
  Arne Ulvolden (84), betre kjent som Bestefar i «Samuel og Bestefar» besøkte Temakafé for kreftramma og pårørande onsdag 4.september. Bestefar Arne fortalte om barnebarnet Samuel Massie si barndom og oppvekst som skuletapar, og endringane i livet då Samuel starta på folkehøgskule. Samuel lærte om livsmeistring og at det var viktig å leva heile livet.
  Les meir
 • Føreslår fast tilskot til Gründerparken Vest

  10.09.2019
  Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjeve eit fast årleg tilskot til Gründerparken Vest på 500 tusen kroner.
  Les meir
 • Desse er valde inn i kommunestyret

  10.09.2019
  Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende tysdag kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.
  Les meir
 • Høgre og Arbeidarpartiet er størst i Øygarden kommune

  09.09.2019
  Grovresultatet av valet for Øygarden kommune er klart.  Høgre og Arbeidarpartiet vert dei største partia. Høgre ser ut til å få 10 representantar i kommunestyret.
  Les meir
 • Førebels resultat etter førehandsrøystene

  09.09.2019
  Resultatet av førehandsrøystinga for Øygarden kommune vart offentlegjort klokka 21. Høgre og Arbeidarpartiet er størst etter at 28,8 prosent (førehandsrøystene) er talde opp.
  Les meir
 • Jamt sig til vallokala

  09.09.2019
  Stemninga var munter og god i røystelokalet i Hjelteryggen krins i 14-tida i dag då vi tok turen innom. Leiar i det lokale valstyret, Kirsten Syljeset, seier at det har vore jamt sig av veljarar.
  Les meir
 • Open dag på Ågotnes brannstasjon

  09.09.2019
  Laurdag 21. september inviterer Øygarden brann og redning og Bjørnis til open dag på brannstasjonen på Ågotnes. Stasjonen vil vera open frå kl. 11-14.
  Les meir
 • Slik røystar du på valdagen

  08.09.2019
  På valdagen 9. september kan du røysta i den kommunen du er manntalsført. 
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  06.09.2019
  I vekerapporten for veke 36 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Dramatisk reise frå Eritrea til Noreg

  05.09.2019
  Han hadde tre val; han kunne kjempa, gje opp eller flykta. Slik uttrykte Semere (19) det då han som 15-åring i fleire år hadde opplevd krig, undertrykking og eit diktatorisk regime i Eritrea. Det var inga framtid i Eritrea for Semere.
  Les meir
 • Arbeidet med lokalisering er avhengig god informasjon og godt samarbeid

  04.09.2019
  Innan 30. oktober skal det avgjerast kvar administrasjon og tenester i Nye Øygarden kommune skal lokaliserast. Nokre tilsette vert meir berørte av dette enn andre. Både prosjektrådmann Rune Lid og hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet, Nina Zandstra, meiner at samarbeid og involvering frå dei tilsette er avgjerande for å lukkast med ein god prosess.
  Les meir
 • Elbil-ladestasjonar ved alle kommunale bygg

  03.09.2019
  I dag markerte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy at Fjell kommune no har elbilladestasjonar ved alle kommunaleigde bygg. - Dette bør vera til inspirasjon for andre kommunar, seier leiar for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.
  Les meir
 • Regionrådet Vest rundar av

  02.09.2019
  Den 2. september hadde Regionrådet Vest sitt siste møte. Ti år med regionalt samarbeid vart markert med kake på kommunehuset i Sund i dag.
  Les meir
 • Vidaregåande skuleelev frå Fjell har fått smittsam hjernehinnebetennelse

  02.09.2019
  Ein skuleelev på Hop videregående skole i Askøy kommune er innlagt på sjukehus med smittsam hjernehinnebetennelse. Eleven er busett i Fjell kommune. Det er så langt ikkje identifisert andre tilfelle av smittsam hjernehinnebetennelse i nokon av dei berørte kommunane.
  Les meir
 • Besøk frå Sør-Korea

  02.09.2019
  Ein delegasjon på 16 offentleg tilsette frå Sør-Korea var på besøk i Fjell kommune i dag. Gjestene var særleg opptekne av korleis kommunen utøvde service overfor innbyggjarane.
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  08.08.2019
  Onsdag 2. oktober kl. 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg. ved Arkaden, Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Bomkast sette ingen dempar på fiskefest i Kjereidet

  01.09.2019
  - La gå, ropte basen i Kjereidet sundag ettermiddag. Landnota gjekk i sjøen og karane frå Fjell Kystlag rodde det dei var gode for å få nota ut. Ingen pelagiske fiskesortar var å sjå då nota var dradd opp, men to berggylter er no meir enn ingenting.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  30.08.2019
  I vekerapporten for veke 35 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Reisecafèen til 60-tallet

  30.08.2019
  I dag har me reist tilbake til det gyldne 60-tal! Samtalane sat laust rundt borda, og me har tatt for oss hendingar for kvart år på sekstitalet! Med hjelp av bilete på borda, har me mimra godt.
  Les meir
 • I dag var det fest på Lyngheia bufellesskap

  30.08.2019
  Dei seks bebuarane på Lyngheia bufellesskap har allereie funne seg godt til rette i bufellesskapet som ligg solrikt til mellom Blombakkane bustader og Røde Kors-huset på Straume. Men i dag var det ekstra stas då ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, klipte snora for å erklæra bufellesskapet for offisielt opna.
  Les meir
 • 31. august er Verdas overdosedag

  29.08.2019
  Kvart år dør om lag 260 personar av overdose i Noreg. Laurdag 31. august er Verdas overdosedag. Hovudbodskapen denne dagen er å minnast dei døde og førebyggja nye dødsfall.
  Les meir
 • Reduserer gebyret for vatn og avlaup

  29.08.2019
  Kommunestyret vedtok på torsdag at abonnentane i Fjell får redusert gebyret for vatn og avlaup for fjerde termin. Kommunestyret vedtok å redusera sjølvkostfondet med 19 millionar kroner. Den praktiske konsekvensen av vedtaket vert at det ikkje vert kravd inn gebyr for fjerde termin i 2019.
  Les meir
 • Opningsfest i strålande sommarvér

  28.08.2019
  Stemninga var på topp hjå liten og stor på Bjorøy skule i dag. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, som sjølv bur på Bjorøyna, kunne litt over klokka 12 i dag stolt saman med elev Leonora Olea Wilhelmsen ( 5. klasse) og komitéleiar Ernst Einarsen klippa snora for å markera tilbygg og ombygging av Bjorøy skule.
  Les meir
 • Legg plan for Bildøyna ut på høyring

  28.08.2019
  Komité for plan og utvikling vedtok tysdag kveld å leggja framlegg til områderegulering for Bildetangen nord på Bildøyna ut til offentleg ettersyn. Planframlegget legg til rette for etablering av tre -- fire tusen bustadeiningar og næringsareal på 100 dekar.
  Les meir
 • Tilrår plan for kulturminne og kulturmiljø

  27.08.2019
  Komité for drift og forvaltning tilrår at kommunestyret godkjenner temaplan for fysiske kulturminne og kulturmiljø 2019-2022. I planen er det lista opp 67 prioriterte kulturminne og kulturmiljø og ein tiltaksplan på 17 punkt. KDF tilrår planen med nokre mindre endringar.
  Les meir
 • Folk om kommune- og fylkestingsvalet

  26.08.2019
  Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg. Vi har utfordra nokre av dei som har tenkt å røysta ved valet til å seia litt om kva som er viktig for dei i tida som kjem.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  23.08.2019
  I vekerapporten for veke 34 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Behandlar økonomirapport

  23.08.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 29. august behandla økonomirapport pr. 31. august. Rapporten er sluttført pr. 20. august, og dermed er han delvis basert på estimat. Resultatet viser eit meirforbruk på om lag 18 millionar kroner.
  Les meir
 • Friluftslivets veke frå 31. august til 8. september

  23.08.2019
  Bli med på Norges største frilufsfeiring! Sjå kva som skjer der du bur!
  Les meir
 • Fekk informasjon om StimuLab-prosjekt og «Rett i jobb»

  23.08.2019
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte i dag den politiske leiinga i Fjell kommune og dei i administrasjonen som arbeider med eit StimuLab-prosjekt og «Rett i jobb» retta mot flyktningar.
  Les meir
 • Elevane skal læra å bruka og skapa teknologi

  22.08.2019
  Fjell kommune har via Den teknologiske skulesekken fått økonomisk støtte frå Utdanningsdirektoratet til utstyr som elevane kan bruka til programmering. No skal lærarar på to av skulane i Fjell på programmeringskurs.
  Les meir
 • Vurderer rusutfordringar blant ungdom

  21.08.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 28. august drøfta prosjektrapporten «Rusutfordringar blant ungdom i Fjell kommune». Komitéen skal også behandla økonomirapport for 2. tertial 2019.
  Les meir
 • Framleis lågare folkevekst enn dei siste åra

  20.08.2019
  Andre kvartal 2019 auka folketalet i Fjell kommune med 34 personar. Dette viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Fjell har framleis høg vekst samanlikna med resten av landet, sjølv om vekstraten har gått ned dei siste fem åra.
  Les meir
 • Stor plan for Bildøyna er klar for behandling

  20.08.2019
  Komité for plan og utvikling skal på møtet den 27. august ta stilling til om områderegulering for Bildetangen nord på Bildøyna skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Planframlegget legg til rette for etablering av tre - fire tusen bustadeiningar og næringsareal på 100 dekar.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.08.2019
  I vekerapporten for veke 33 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Slik jobbar vi med bokprosjektet i Svingen barnehage

  16.08.2019
  I kvardagen les vi ofte under måltidet. Vår innstilling er at leseaktiviteten skal vera lystbetont og gi leselyst hos barna samtidig som han skal styrkja språket deira. Det betyr i praksis at vi kan bruka mykje tid på å studera ei side eller gjenstand i boka over lang tid.
  Les meir
 • Vil marknadsføra ungdommens kommunestyre

  16.08.2019
  Ungdomspolitikarane i Fjell ønskjer å marknadsføra ungdommens kommunestyre (UKS) for ungdomsskulane og vidaregåande skular i regionen. UKS var samla i går for å drøfta informasjon på skulane og korleis vedtektene for ungdommens kommunestyre skal vera i den nye kommunen frå nyttår av.
  Les meir
 • Stas å få teikninga si på refleksvestane

  16.08.2019
  Femteklassingen på Hjelteryggen skule, Nils Terje Pukstad, var ikkje så lite stolt då ordføraren i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, i dag presenterte refleksvestane som skal delast ut til dei 170 elevane på skulen. Alle refleksvestane er påført teikninga til Nils Terje.
  Les meir
 • Første skuledag er alltid spennande

  15.08.2019
  Det var mange forventningsfulle førsteklassingar som saman med foreldra sine møtte opp på skulane i dag. På Ulveset skule var flagget heist til topp for å markera den første skuledagen dette skuleåret.
  Les meir
 • Fleire vil røysta på førehand

  13.08.2019
  I tre-tida på måndag var det tilløp til kø ved røystelokalet i Fjell folkeboksamling. Frå i går av kunne folk nytta seg av tilbodet om å røysta i kommune- og fylkestingsvalet på førehand. Då biblioteket stengde dørene klokka 16, var det registrert 40 røyster.
  Les meir
 • Velkomen til nytt skuleår

  07.08.2019
  Her finn du informasjon om skulestart for skulane i Fjell kommune hausten 2019.
  Les meir
 • Oppmodar elevane om å gå eller sykla til skulen

  12.08.2019
  For femte året på rad inviterer Beintøft skulane til å vera med på gå-til-skulen-aksjon. I perioden 2. til 29. september kan barneskuleelevar (1.-7. klasse) over heile Noreg konkurrera mot kvarandre om å koma seg til og frå skulen på den mest miljøvennlege måten.
  Les meir
 • Framleis underskot på drifta

  12.08.2019
  Økonomirapporten pr. 31. juli viser framleis at det ikkje er balanse i økonomien i Fjell kommune. Formannskapet har bedt rådmannen å leggja fram ein økonomirapport for kommunen kvar månad, og rapporten for juli viser ikkje særleg endring samanlikna med rapporten for juni.
  Les meir
 • Helseminister Bent Høie besøkte Øygarden Lokalmedisinske senter

  01.08.2019
  I dag kom helseminister Bent Høie på besøk til Fjell kommune og fekk sjå Øygarden Lokalmedisinske senter på Straume
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  12.07.2019
  I vekerapporten for veke 28 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Endringar i leiarteamet

  10.07.2019
  Det siste halvåret vert det fleire endringar i leiarteamet i Fjell kommune.
  Les meir
 • Årsmelding for Fjell kommune 2018

  09.07.2019
  I juni godkjente kommunestyret årsmelding og rekneskap for 2018. Har du lyst å verta kjend med Fjell kommune og retta blikket både bakover og framover, er det berre å ta seg tid til å lesa.
  Les meir
 • Framleis stram økonomi i Fjell

  08.07.2019
  Rådmannen reknar med at rekneskapen for 2019 vil liggja tett opp til budsjettet, kanskje noko betre. Det skriv han i oppsummeringa av den månadlege rapporten for juni som han i dag har sendt til kommunestyret og leiargruppa.
  Les meir
 • Toppar utlånsstatistikken

  08.07.2019
  Det er svært populært å låna utstyr på BUA på Ågotnes. Ikkje minst skular og barnehagar har nytta dette tilbodet, seier dagleg leiar på FriHuset, Svein Ekrem.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.07.2019
  I vekerapporten for veke 27 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Dette skjedde 1. halvår 2019

  05.07.2019
  Det har ikkje mangla på store og små hendingar i Fjell kommune det siste halvåret.
  Les meir
 • Opnar rundkøyringa på måndag

  05.07.2019
  Rundkøyringa ved Kystbygarasjen på Straume vert opna for ordinær trafikk måndag 8. juli om lag klokka 10.
  Les meir
 • Lyser ut anbod for Sotrasambandet i 2019

  04.07.2019
  Samferdsledepartementet forventar fullt trykk på framdrifta for Sotrasambandet. I dag orienterte statssekretær i samferdsledepartementet, Tommy Skjervold (Frp), leiinga i dei tre kommunane om status for prosjektet. Departementet har ambisjonar om at anbodskonkurransen vert lyst ut i 2019 og at ei ny bru vert teken i bruk i 2025.
  Les meir
 • Overgangar handlar om kulturmøte

  03.07.2019
  Fjell kommune vart Språkkommune i 2018. Overgang er eitt av tre satsingsområde for å nå det overordna målet.
  Les meir
 • I sommar skal det lesast!

  01.07.2019
  Heile 16 ungdomsskuleklasser i Fjell kommune har meldt seg på sommarlesekampanjen for ungdom, som nynorskprosjektet «Stolt av eige språk» står bak.
  Les meir
 • Her kan du trygt bada

  28.06.2019
  Helseverneininga i Bergen kommune har gjennomført prøvetaking av vasskvaliteten i fem badevatn i Fjell. Fire av badevatna vert rekna som godt eigna badevatn.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  28.06.2019
  I vekerapporten for veke 26 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

  27.06.2019
  Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.
  Les meir
 • Inkluderingstilskot 2019

  13.06.2019
  Lag og organisasjonar kan no søkja tilskot for å inkludera barn og unge i kultur, idrett og fritidsaktivitetar. Målgruppa er barn og unge til og med ordinær vidaregåande skule. Målet med tilskotet er at fleire får delta i aktivitetar, uavhengig av økonomien til hushaldet.
  Les meir
 • Sommarfest for frivillige – velfortent pust i bakken

  24.06.2019
  Fredag 21. juni vart det stelt i stand til konsert i kultursalen i Fjell rådhus. Med musikk, koldtbord og kake vart dei frivillige takka for innsatsen. På denne dagen skulle dei frivillige få sitja i ro og kosa seg. Det var mange høgdepunkt i løpet av kvelden, men det var Rusty & Red som sørgs for at festen tok av.
  Les meir
 • Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune

  24.06.2019
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga.
  Les meir
 • Aktivitetsdag

  24.06.2019
  Fredag 7.juni vart det arrangert aktivitetsdag for elevar med ulike funksjonsvanskar frå Fjell kommune. Totalt deltok 42 elevar frå barne- og ungdomsskulane i kommunen, og vi var om lag 80 personer med barn og vaksne. I år var vi for første gong i den nye turnhallen til Sotra Sportsklubb.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  20.06.2019
  I vekerapporten for veke 25 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vitnemålutdeling – grunnskule for vaksne

  20.06.2019
  Torsdag 20. juni markerte Vaksenopplæringa at vi for første gong i Fjell kommune har ein avgangsklasse i grunnskulen for vaksne. Vitnemålsutdelinga var feira med morellar og «bobler» i glasa, utdeling av roser, diktlesing og utveksling av gode ord.
  Les meir
 • Byggjer ut demensavdeling på Fjell sjukeheim

  20.06.2019
  Kommunestyret vedtok i dag at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift. På det siste møtet før sommaren godkjende kommunestyret tre reguleringsplanar og gav uttale til rapport om båtrute mellom regionen vår og Bergen. Før behandlinga av sakene fekk politikarane oppleva eit unikt samarbeid mellom barnehage og kulturskule.
  Les meir
 • Drøfta byvekstavtale

  20.06.2019
  Eit utvida formannskap drøfta i dag byvekstavtale for bergensområdet. Det vart ikkje gjort vedtak på møtet. Det nyvalde kommunestyret for Nye Øygarden som skal ta stilling til avtaleutkastet før nyttår.
  Les meir
 • Presenterer forslag til tiltak mot rusbruk

  19.06.2019
  Ei arbeidsgruppe i Fjell kommune som har kartlagt utfordringar knytt til ungdom og rus, føreslår mellom anna at det vert oppretta eit ungdomsteam. Teamet er føreslått samansett av helse- og sosialfagleg personale med tett samarbeid med politi og skule.
  Les meir
 • Oppmodar folk å vaksinera seg

  19.06.2019
  Folkehelseinstituttet (FHI) oppmodar vaksenbefolkninga til å ta oppfriskingsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Det vert også tilrådd å ta vaksinasjon mot meslingar dersom ein er usikker på vaksinasjonsstatus når det gjeld denne sjukdomen.
  Les meir
 • Med Gládag på timeplanen på Landro skule

  18.06.2019
  Kvar torsdag gjennom heile skuleåret ser skuledagen litt annleis ut på Landro skule, då er det nemleg Gládag på timeplanen. Det handlar om samarbeid og samhandling på tvers for liten og stor.
  Les meir
 • FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

  17.06.2019
  Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.
  Les meir
 • Velkomen til generasjonstreff

  09.05.2019
  Fredag 21. juni er mødre, fedre og barn velkomen til generasjonstreff i kantina på Straume bu og servicesenter/Fjell sjukeheim kl. 11-12.
  Les meir
 • Annleisveke på Brattholmen skule

  15.06.2019
  Brattholmen skule har gjennomført Annleisveke der prosjekt « Nye øygarden kommune» har vert tema i år og.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  14.06.2019
  I vekerapporten for veke 24 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret sluttbehandlar tre reguleringsplanar

  14.06.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 20. juni behandla tre reguleringsplanar. Det gjeld detaljregulering for Straume Sjøfront, Luren (Foldnes) og Espedalen (Kolltveit).
  Les meir
 • Samla inn kr. 54 400,- til barnekreftforeininga

  14.06.2019
  Tidlegare i vår arrangerte Knappskog skule eit skulemosjonsløp i samarbeid med Team Rynkeby med mål om å samla inn pengar til kreftforsking.
  Les meir
 • Formannskapet drøftar byvekstavtale

  13.06.2019
  Formannskapet skal den 20. juni drøfta utkastet til byvekstavtale for bergensområdet. Avtaleutkastet er i samsvar med det siste forhandlingsmøtet, men er ikkje ferdigforhandla.
  Les meir
 • Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

  13.06.2019
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni.
  Les meir
 • Trondheim vann innovasjonspris, heider til Fjell

  11.06.2019
  Det vanka ros til både vinnaren, og dei to andre finalistane, Ulstein og Fjell, då Kommunal- og moderniseringsdepartementet på fredag i sist veke delte ut Årets innovasjonspris til Trondheim på konferansen «Fremtidens kommuner» i Arendal.
  Les meir
 • Organisering av Nye Øygarden kommune

  11.06.2019
  Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt.
  Les meir
 • Sangsprell, vegen inn til språket

  07.06.2019
  Dei siste åra har Leirstaden barnehage hatt språk som satsingsområde. Med fornya kunnskap om kor viktig musikk og song er for utviklinga av språket, blei nettopp song og musikk fokuset då barnehagen tok til med arbeidet i 2019.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  07.06.2019
  I vekerapporten for veke 23 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Hospiterte i Fjell og fekk landskamp på kjøpet

  05.06.2019
  Informasjonsmedarbeidaren i Marl kommune i Tyskland, Rabea Effelsberg, fekk med seg landskamp i handball i Sotra Arena då ho denne veka hospiterte i Fjell kommune.
  Les meir
 • Ønskjer vidare utgreiing av snøggbåtrute

  05.06.2019
  Formannskapet støttar innstillinga frå rådmannen om at det vert arbeid vidare med utgreiing av båtsamband mellom Ågotnes og Bergen. Formannskapet drøfta på onsdag uttalen til ein rapport om båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen.
  Les meir
 • Tilrår endring av plan for Straume Sjøfront

  05.06.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) rår kommunestyret til å godkjenna vesentleg endring av delar av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på Straume. Den nye planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar som er 125 fleire enn i gjeldande plan. KPU behandla saka på tysdag.
  Les meir
 • Rår til å byggja om Fjell sjukeheim

  04.06.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår samrøystes overfor kommunestyret at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • Draumen oppfylt etter sju år

  04.06.2019
  Denne dagen var heilt spesiell for dagleg leiar av FriHuset, Svein Ekrem. Mange jubla i dag, men det var nok ei oppfylling av ein draum av det heilt spesielle slaget for Ekrem då ordførar Marianne Sandahl Bjorøy med kniven kunne skjera av snora for å markera ungdomshuset og BUA på Ågotnes for offisielt opna.
  Les meir
 • Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

  04.06.2019
  Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til endeleg behandling i fellesnemnda den 17. juni.
  Les meir
 • Språkkommunen Fjell

  03.06.2019
  Ved 4-årskontrollen på helsestasjonen får barnet eit gåvekort.
  Les meir
 • Analyserer havbruksnæringa

  03.06.2019
  Arbeidet med havroms- og moglegheitsanalyse for havbruksnæringa i Sund, Fjell og Øygarden er venta avslutta til nyttår. Det opplyste prosjektleiar Arnt-Ivar Kverndal på møtet i Regionrådet Vest i dag (3. juni).
  Les meir
 • Føreslår vidare utgreiing av snøggbåtrute

  31.05.2019
  Rådmannen går inn for at det vert arbeid vidare med utgreiing av båtsamband mellom Ågotnes og Bergen. Han ønskjer også at det vert arbeidd meir med å vurdera snøggbåtanløp frå Brattholmen kai og Straume Sjøfront. Formannskapet skal gje uttale til ein rapport om båtsamband på møtet den 5. juni.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  31.05.2019
  I vekerapporten for veke 22 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tilrår endring av plan for Straume Sjøfront

  31.05.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 4. juni ta stilling til vesentleg endring av delar av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på Straume. Den nye planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar som er 125 fleire enn i gjeldande plan.
  Les meir
 • Føreslår å byggja om Fjell sjukeheim

  30.05.2019
  Rådmannen føreslår at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift. Saka vert behandla i komité for drift og forvaltning (KDF) den 4. juni.
  Les meir
 • Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

  30.05.2019
  På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse.
  Les meir
 • NED med fråværet i Fjell kommune

  28.05.2019
  NED med sjukefråværet! er ei satsing som er retta mot kommunar med høgt fråvær. KS (fellesorganisasjon for kommunane) har regi og verktøy og har som mål å gje drahjelp til arbeidet kommunane har med å redusera sjukefråværet og er eit samarbeid mellom KS, NAV og Fjell kommune.
  Les meir
 • Siste ordinære møte for ungdommens kommunestyre

  28.05.2019
  I dag var ungdommens kommunestyre (UKS) i Fjell samla til det siste ordinære møte. På møtet vart det delt ut diplom til alle medlemene. Frå 2020 vert det ungdommens kommunestyre/råd for Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Eigen metodehandbok for «Rett i jobb»-prosjektet

  28.05.2019
  Gjennom prosjektarbeid har Fjell kommune utvikla ein metode for korleis ei verksemd kan ta flyktningar med høg utdanning eller lang arbeidserfaring rett i arbeid i staden for på introduksjonsprogram. No er det utarbeidd ei handbok over metodeutviklingsprosjektet som skildrar korleis dei tilsette i prosjektet har jobba fram metoden frå start til slutt.
  Les meir
 • Generasjonstreff - samling til glede for store og små

  27.05.2019
  Eit smil kan sei mykje meir enn ord. Fredag 24. mai var det klart for første generasjonstreff, bebuarar på Fjell sjukeheim og Straume Bu- og Servicenter hadde gleda seg til storinnrykket med alle nurkane. Alder betyr ingenting berre ein har godt humør og ein liten song på lur.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  24.05.2019
  I vekerapporten for veke 21 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Liljevatnet skule vert barnehage

  23.05.2019
  Kommunestyret vedtok i dag å gjera Liljevatnet skule til barnehage. Barnehagen får kapasitet til å ta imot 130 barn. Vedtaket vart gjort med 29 mot seks røyster (Sotralista, Senterpartiet og uavhengig).
  Les meir
 • Takka Kurt Rune Andreassen for godt samarbeid

  23.05.2019
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy overrekte blomar til mangeårig direktør på Coast Center Base, Kurt Rune Andreassen, i forkant av behandlinga av sakene på kommunestyremøtet på torsdag. For kort tid sidan gjekk han av som direktør. Men han held fram som «seniorpensjonist» for å bruka hans eigne ord.
  Les meir
 • Samarbeidsprosjekt med Høgskulen om internasjonale matrettar

  23.05.2019
  I mars 2019, fekk vi i «Prosjekt IKS-kantine-intro/internasjonal kantine Fjell rådhus», ein invitasjon frå Høgskulen på Vestlandet om å delta i ein samarbeidsdag mellom tilsette og praktikantar i prosjektet vårt og studentane på Høgskulen.
  Les meir
 • Liljevatnet-klasse til finale

  21.05.2019
  5. klasse ved Liljevatnet skule er klar for finalen i «Skoglekene 2019". Som eín av 12 skular i Noreg, er Liljevatnet skule teken ut til finale på Norsk skogmuseum på Elverum onsdag 5. juni.
  Les meir
 • Siste dag for den 15. «Kroppen i balanse-gruppa»

  21.05.2019
  Torsdag 16.mai var siste samling for vårens «Kroppen i balanse-gruppa» - eit førebyggjande tilbod til eldre heimebuande.
  Les meir
 • Avgjerande landskamp i Sotra Arena

  21.05.2019
  Den 5. juni er det duka for storspenning i Sotra Arena. Då skal dei norske handballjentene møta Kviterussland i avgjerande kamp om å verta kvalifisert til VM.
  Les meir
 • Redusert folkevekst i Fjell

  20.05.2019
  Folketalet i Fjell auka med 28 personar første kvartal 2019. Dette viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten er vesentleg lågare enn tilsvarande periode i fjor då folketalet auka med 89 personar dei tre første månadene.
  Les meir
 • La ned krans på minnestøtta ved Fjell kyrkje

  17.05.2019
  - I dag bøyer vi oss i takksemd for dei som gav aller mest, dei som gav sin eigen fridom for at vi skulle få leva i han. Det sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy før ho etter gudstenesta i Fjell kyrkje la ned krans på minnestøtta.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.05.2019
  I vekerapporten for veke 20 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tek endeleg avgjerd om barnehage på Liljevatnet

  16.05.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mai avgjera om Liljevatnet skule skal omgjerast til barnehage. Komité for drift og forvaltning (KDF) har tilrådd at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn.
  Les meir
 • Mjuk tilnærming til skulestart

  15.05.2019
  Måndag kveld var det sosialt samvær og kveldsmat i SFO for førskulebarn med foreldre ved Foldnes skule, saman med skulen si leiing, leselærar og miljøterapeut. Initiativet kom frå SFO-leiar og leselærar som hadde latt seg inspirere av ein SFO i Rogaland. Gjennom vårhalvåret er dei i tett samarbeid med dei ulike barnehagane som soknar til Foldnes skule for å førebu ein mjuk overgang. Nytt av året er sosialt treff med kveldsmat.
  Les meir
 • Avslutningskonsert

  15.05.2019
  Fireåringane i Ågotnes barnehage og Hamramyra barnehage, hadde sist torsdag konsert for foreldre og andre inviterte. Konserten var for å markere avslutninga på eit to-årig prosjekt, der barnehagane har hatt tett samarbeid med kulturskulen og Åshild Eriksen og Erika Kroken.
  Les meir
 • Vil gje inntil to milliardar meir i frie inntekter

  15.05.2019
  Regjeringa vil gje mellom eín og to milliardar kroner meir i frie inntekter i 2020. Det går fram av kommuneproposisjonen (kommuneopplegget) som regjeringa la fram i dag.
  Les meir
 • Digital transformasjon

  15.05.2019
  - Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til arbeidsverkstad i Sund.
  Les meir
 • Stort engasjement om godshamn på Ågotnes

  14.05.2019
  Rundt 75 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Ågotnes der Fjell kommune og Bergen og Omland Havn AS (Bergen Havn) informerte om planane om godshamn på Ågotnes.
  Les meir
 • Krevjande økonomi

  13.05.2019
  Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  10.05.2019
  I vekerapporten for veke 19 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

  09.05.2019
  Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen. Har du lyst til å vere med?
  Les meir
 • Nødvendig med omfattande økonomiske grep

  09.05.2019
  Formannskapet har vedteke at det skal gjennomførast omfattande grep for å snu den økonomiske situasjonen slik at Fjell kommune oppnår eit resultat som samsvarar med budsjettet for 2019.
  Les meir
 • Endrar inntaksområde

  09.05.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok på tysdag å endra inntaksområda for Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule. Det vart også vedteke å endra inntaksområdet for fleire barneskular.
  Les meir
 • Legg plan for Møvika og Skoge til offentleg ettersyn

  08.05.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) vedtok på tysdag å leggja detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

  08.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Utfordrande økonomisk situasjon

  07.05.2019
  Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.
  Les meir
 • Vi feirer Nye Øygarden kommune

  07.05.2019
  Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020.
  Les meir
 • Fjell kommune er nominert til nasjonal innovasjonspris

  06.05.2019
  Saman med Trondheim og Ulstein kommunar er Fjell kommune nominert til innovasjonsprisen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2019. Bidraget frå Fjell er Rett i jobb-prosjektet som gjer det mogleg for flyktningar å kombinera jobbpraksis og språkopplæring og dermed oppnå raskare integrering.
  Les meir
 • Framleis negativt netto driftsresultat

  04.05.2019
  Netto driftsresultat etter 1. kvartal 2019 viser eit negativt resultat på om lag 20 millionar kroner. I sak om økonomirapport pr. 1. tertial 2019 (30.04.), som vert behandla av formannskapet den 8. mai, går det fram at det det negative resultatet skriv seg frå lønsområdet i form av for høge vikarutgifter.
  Les meir
 • Sterk deltaking frå Fjell på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen

  03.05.2019
  Fjell kommune var representert på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen i Karlstad, Sverige.
  Les meir
 • Fagdag “Teikn og symptom på narkotikamisbruk”

  03.05.2019
  Gangstø ressurssenter og SLT koordinator i Fjell, samla 30 april 80 tilsette i nye øygarden kommune til fagdag i Fjell kultursal.
  Les meir
 • Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

  03.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  02.05.2019
  I vekerapporten for veke 18 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Meld deg på Skjærgardsrittet!

  02.05.2019
  Dersom du har høve til det, er tida inne for å melda seg på til Skjærgardsrittet. Vanlegvis vert rittet arrangert 2. pinsedag. Skjærgardsrittet vert arrangert for 40. gong, og i jubileumsåret går rittet av stabelen allereie sundag den 26. mai.
  Les meir
 • Ny tilkomst til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid

  02.05.2019
  Frå måndag 6. mai kl. 22.00 vert Grønamyrsvegen tilkomstveg til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid. Det vert frå same tidspunkt ikkje lenger høve til å køyra til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid via Arefjordvegen.
  Les meir
 • Føreslår å byggja om demensavdeling

  01.05.2019
  Rådmannen føreslår at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om frå 10 rom med ei seng til åtte større og meir moderne einsengsrom. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal behandla saka den 7. mai.
  Les meir
 • Talent viste seg fram på MOT-fest

  30.04.2019
  Dommarpanelet og deltakarane på MOT-fest 2019 i Sotra Arena hadde ei krevjande oppgåve då dei skulle velja mellom 15 flotte Idol-innslag på scena i kveld.
  Les meir
 • Planlegg utbygging av 104 bustadeiningar

  30.04.2019
  Komité for plan og utvikling skal på møtet den 7. mai ta stilling til detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge. Rådmannen tilrår at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Ber vaksne om å delta på MOT-fest i kveld

  23.04.2019
  Leiinga i MOT ønskjer også at dei vaksne deltek på MOT-fest i vest 2019 i Sotra Arena i kveld.
  Les meir
 • Verdig minnemarkering etter helikopterulukka

  29.04.2019
  I ettermiddag var pårørande, lokalbefolkninga og mange andre samla til minnemarkering etter helikopterulukka ved Turøyna den 29. april 2016. I dag er det tre år sidan helikopteret styrta og 13 personar omkom.
  Les meir
 • Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

  29.04.2019
  I dag vert nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden lansert. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.
  Les meir
 • Bergen Havn vert aksjeselskap

  27.04.2019
  Den 1. mai er vert Bergen og Omland havnevesen omdanna til eit aksjeselskap med namnet Bergen og Omland Havn AS.
  Les meir
 • Fagsamling om personvern i skulen

  27.04.2019
  Torsdag denne veka var skuleleiarar, IKT-ansvarlege, lærarar og andre skulefolk samla på Knappskog skule på eit fagseminar om personvern.
  Les meir
 • Vil gjerne ha meir smidig pasientflyt

  27.04.2019
  Nok ein gong har Fjell kommune hatt besøk frå Danmark. På fredag var seks representantar frå region Sjælland på besøk i Fjell. Framleis meiner danskane at dei har noko å læra frå Noreg og regionen i vest.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  26.04.2019
  I vekerapporten for veke 17 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Markerte Verdas Bokdag i Svingen barnehage

  25.04.2019
  På torsdag denne veka fekk vi storfint besøk av barnehagesjef Margun Landro for å markera avslutninga på bokprosjektet dette året.
  Les meir
 • Engasjement om utviklinga på Ågotnes

  24.04.2019
  Nærare 40 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Tranevågen ungdomsskule onsdag kveld. Det handla om kvalitetsprogrammet for Ågotnes sentrum. Konsulentfirmaet Vill Urbanisme har fått oppdraget om å utarbeida kvalitetsprogrammet.
  Les meir
 • Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune

  24.04.2019
  I dag var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga i dag var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden.
  Les meir

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Sist endret: 18.02.2016