Facebook ikon Twitter logo Print side

Aktuelt

 • Her er ny vekerapport

  12.07.2019
  I vekerapporten for veke 28 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Endringar i leiarteamet

  10.07.2019
  Det siste halvåret vert det fleire endringar i leiarteamet i Fjell kommune.
  Les meir
 • Årsmelding for Fjell kommune 2018

  09.07.2019
  I juni godkjente kommunestyret årsmelding og rekneskap for 2018. Har du lyst å verta kjend med Fjell kommune og retta blikket både bakover og framover, er det berre å ta seg tid til å lesa.
  Les meir
 • Framleis stram økonomi i Fjell

  08.07.2019
  Rådmannen reknar med at rekneskapen for 2019 vil liggja tett opp til budsjettet, kanskje noko betre. Det skriv han i oppsummeringa av den månadlege rapporten for juni som han i dag har sendt til kommunestyret og leiargruppa.
  Les meir
 • Toppar utlånsstatistikken

  08.07.2019
  Det er svært populært å låna utstyr på BUA på Ågotnes. Ikkje minst skular og barnehagar har nytta dette tilbodet, seier dagleg leiar på FriHuset, Svein Ekrem.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.07.2019
  I vekerapporten for veke 27 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Dette skjedde 1. halvår 2019

  05.07.2019
  Det har ikkje mangla på store og små hendingar i Fjell kommune det siste halvåret.
  Les meir
 • Opnar rundkøyringa på måndag

  05.07.2019
  Rundkøyringa ved Kystbygarasjen på Straume vert opna for ordinær trafikk måndag 8. juli om lag klokka 10.
  Les meir
 • Sommar på FRIHUSET!

  05.07.2019
  Velkomen til sommarklubben og ungdomsklubb på FRIHUSET på Ågotnes.
  Les meir
 • Lyser ut anbod for Sotrasambandet i 2019

  04.07.2019
  Samferdsledepartementet forventar fullt trykk på framdrifta for Sotrasambandet. I dag orienterte statssekretær i samferdsledepartementet, Tommy Skjervold (Frp), leiinga i dei tre kommunane om status for prosjektet. Departementet har ambisjonar om at anbodskonkurransen vert lyst ut i 2019 og at ei ny bru vert teken i bruk i 2025.
  Les meir
 • Overgangar handlar om kulturmøte

  03.07.2019
  Fjell kommune vart Språkkommune i 2018. Overgang er eitt av tre satsingsområde for å nå det overordna målet.
  Les meir
 • I sommar skal det lesast!

  01.07.2019
  Heile 16 ungdomsskuleklasser i Fjell kommune har meldt seg på sommarlesekampanjen for ungdom, som nynorskprosjektet «Stolt av eige språk» står bak.
  Les meir
 • Her kan du trygt bada

  28.06.2019
  Helseverneininga i Bergen kommune har gjennomført prøvetaking av vasskvaliteten i fem badevatn i Fjell. Fire av badevatna vert rekna som godt eigna badevatn.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  28.06.2019
  I vekerapporten for veke 26 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

  27.06.2019
  Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.
  Les meir
 • Kom med innspel til kulturminneplanen!

  27.06.2019
  Høyring/offentleg ettersyn av Berekraftig vern og bruk av kulturminna i Fjell - Temaplan for fysiske kulturminne og kulturmiljø 2019-2022.
  Les meir
 • Inkluderingstilskot 2019

  13.06.2019
  Lag og organisasjonar kan no søkja tilskot for å inkludera barn og unge i kultur, idrett og fritidsaktivitetar. Målgruppa er barn og unge til og med ordinær vidaregåande skule. Målet med tilskotet er at fleire får delta i aktivitetar, uavhengig av økonomien til hushaldet.
  Les meir
 • Sommarfest for frivillige – velfortent pust i bakken

  24.06.2019
  Fredag 21. juni vart det stelt i stand til konsert i kultursalen i Fjell rådhus. Med musikk, koldtbord og kake vart dei frivillige takka for innsatsen. På denne dagen skulle dei frivillige få sitja i ro og kosa seg. Det var mange høgdepunkt i løpet av kvelden, men det var Rusty & Red som sørgs for at festen tok av.
  Les meir
 • Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune

  24.06.2019
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga.
  Les meir
 • Aktivitetsdag

  24.06.2019
  Fredag 7.juni vart det arrangert aktivitetsdag for elevar med ulike funksjonsvanskar frå Fjell kommune. Totalt deltok 42 elevar frå barne- og ungdomsskulane i kommunen, og vi var om lag 80 personer med barn og vaksne. I år var vi for første gong i den nye turnhallen til Sotra Sportsklubb.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  20.06.2019
  I vekerapporten for veke 25 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vitnemålutdeling – grunnskule for vaksne

  20.06.2019
  Torsdag 20. juni markerte Vaksenopplæringa at vi for første gong i Fjell kommune har ein avgangsklasse i grunnskulen for vaksne. Vitnemålsutdelinga var feira med morellar og «bobler» i glasa, utdeling av roser, diktlesing og utveksling av gode ord.
  Les meir
 • Byggjer ut demensavdeling på Fjell sjukeheim

  20.06.2019
  Kommunestyret vedtok i dag at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift. På det siste møtet før sommaren godkjende kommunestyret tre reguleringsplanar og gav uttale til rapport om båtrute mellom regionen vår og Bergen. Før behandlinga av sakene fekk politikarane oppleva eit unikt samarbeid mellom barnehage og kulturskule.
  Les meir
 • Drøfta byvekstavtale

  20.06.2019
  Eit utvida formannskap drøfta i dag byvekstavtale for bergensområdet. Det vart ikkje gjort vedtak på møtet. Det nyvalde kommunestyret for Nye Øygarden som skal ta stilling til avtaleutkastet før nyttår.
  Les meir
 • Presenterer forslag til tiltak mot rusbruk

  19.06.2019
  Ei arbeidsgruppe i Fjell kommune som har kartlagt utfordringar knytt til ungdom og rus, føreslår mellom anna at det vert oppretta eit ungdomsteam. Teamet er føreslått samansett av helse- og sosialfagleg personale med tett samarbeid med politi og skule.
  Les meir
 • Oppmodar folk å vaksinera seg

  19.06.2019
  Folkehelseinstituttet (FHI) oppmodar vaksenbefolkninga til å ta oppfriskingsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Det vert også tilrådd å ta vaksinasjon mot meslingar dersom ein er usikker på vaksinasjonsstatus når det gjeld denne sjukdomen.
  Les meir
 • Sommaraktivitetar for ungdom

  19.06.2019
  For ungdom frå 13 - 18 år (Også for elevar som skal starte i 8. klasse). Første mann til mølla!
  Les meir
 • Med Gládag på timeplanen på Landro skule

  18.06.2019
  Kvar torsdag gjennom heile skuleåret ser skuledagen litt annleis ut på Landro skule, då er det nemleg Gládag på timeplanen. Det handlar om samarbeid og samhandling på tvers for liten og stor.
  Les meir
 • FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

  17.06.2019
  Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.
  Les meir
 • Velkomen til generasjonstreff

  09.05.2019
  Fredag 21. juni er mødre, fedre og barn velkomen til generasjonstreff i kantina på Straume bu og servicesenter/Fjell sjukeheim kl. 11-12.
  Les meir
 • Annleisveke på Brattholmen skule

  15.06.2019
  Brattholmen skule har gjennomført Annleisveke der prosjekt « Nye øygarden kommune» har vert tema i år og.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  14.06.2019
  I vekerapporten for veke 24 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret sluttbehandlar tre reguleringsplanar

  14.06.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 20. juni behandla tre reguleringsplanar. Det gjeld detaljregulering for Straume Sjøfront, Luren (Foldnes) og Espedalen (Kolltveit).
  Les meir
 • Samla inn kr. 54 400,- til barnekreftforeininga

  14.06.2019
  Tidlegare i vår arrangerte Knappskog skule eit skulemosjonsløp i samarbeid med Team Rynkeby med mål om å samla inn pengar til kreftforsking.
  Les meir
 • Formannskapet drøftar byvekstavtale

  13.06.2019
  Formannskapet skal den 20. juni drøfta utkastet til byvekstavtale for bergensområdet. Avtaleutkastet er i samsvar med det siste forhandlingsmøtet, men er ikkje ferdigforhandla.
  Les meir
 • Invitasjon til fest for frivillige

  13.06.2019
  Frivillige i Fjell kommune vert invitert til sommarfest fredag 21. juni i kultursalen ved Fjell rådhus.
  Les meir
 • Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

  13.06.2019
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni.
  Les meir
 • Trondheim vann innovasjonspris, heider til Fjell

  11.06.2019
  Det vanka ros til både vinnaren, og dei to andre finalistane, Ulstein og Fjell, då Kommunal- og moderniseringsdepartementet på fredag i sist veke delte ut Årets innovasjonspris til Trondheim på konferansen «Fremtidens kommuner» i Arendal.
  Les meir
 • Organisering av Nye Øygarden kommune

  11.06.2019
  Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt.
  Les meir
 • Sangsprell, vegen inn til språket

  07.06.2019
  Dei siste åra har Leirstaden barnehage hatt språk som satsingsområde. Med fornya kunnskap om kor viktig musikk og song er for utviklinga av språket, blei nettopp song og musikk fokuset då barnehagen tok til med arbeidet i 2019.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  07.06.2019
  I vekerapporten for veke 23 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Hospiterte i Fjell og fekk landskamp på kjøpet

  05.06.2019
  Informasjonsmedarbeidaren i Marl kommune i Tyskland, Rabea Effelsberg, fekk med seg landskamp i handball i Sotra Arena då ho denne veka hospiterte i Fjell kommune.
  Les meir
 • Ønskjer vidare utgreiing av snøggbåtrute

  05.06.2019
  Formannskapet støttar innstillinga frå rådmannen om at det vert arbeid vidare med utgreiing av båtsamband mellom Ågotnes og Bergen. Formannskapet drøfta på onsdag uttalen til ein rapport om båtsamband mellom Nye Øygarden kommune og Bergen.
  Les meir
 • Tilrår endring av plan for Straume Sjøfront

  05.06.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) rår kommunestyret til å godkjenna vesentleg endring av delar av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på Straume. Den nye planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar som er 125 fleire enn i gjeldande plan. KPU behandla saka på tysdag.
  Les meir
 • Rår til å byggja om Fjell sjukeheim

  04.06.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår samrøystes overfor kommunestyret at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • Draumen oppfylt etter sju år

  04.06.2019
  Denne dagen var heilt spesiell for dagleg leiar av FriHuset, Svein Ekrem. Mange jubla i dag, men det var nok ei oppfylling av ein draum av det heilt spesielle slaget for Ekrem då ordførar Marianne Sandahl Bjorøy med kniven kunne skjera av snora for å markera ungdomshuset og BUA på Ågotnes for offisielt opna.
  Les meir
 • Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling

  04.06.2019
  Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til endeleg behandling i fellesnemnda den 17. juni.
  Les meir
 • Språkkommunen Fjell

  03.06.2019
  Ved 4-årskontrollen på helsestasjonen får barnet eit gåvekort.
  Les meir
 • Analyserer havbruksnæringa

  03.06.2019
  Arbeidet med havroms- og moglegheitsanalyse for havbruksnæringa i Sund, Fjell og Øygarden er venta avslutta til nyttår. Det opplyste prosjektleiar Arnt-Ivar Kverndal på møtet i Regionrådet Vest i dag (3. juni).
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  11.01.2019
  Onsdag 5. juni kl 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg. ved Arkaden, Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Føreslår vidare utgreiing av snøggbåtrute

  31.05.2019
  Rådmannen går inn for at det vert arbeid vidare med utgreiing av båtsamband mellom Ågotnes og Bergen. Han ønskjer også at det vert arbeidd meir med å vurdera snøggbåtanløp frå Brattholmen kai og Straume Sjøfront. Formannskapet skal gje uttale til ein rapport om båtsamband på møtet den 5. juni.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  31.05.2019
  I vekerapporten for veke 22 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tilrår endring av plan for Straume Sjøfront

  31.05.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 4. juni ta stilling til vesentleg endring av delar av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på Straume. Den nye planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar som er 125 fleire enn i gjeldande plan.
  Les meir
 • Føreslår å byggja om Fjell sjukeheim

  30.05.2019
  Rådmannen føreslår at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift. Saka vert behandla i komité for drift og forvaltning (KDF) den 4. juni.
  Les meir
 • Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør

  30.05.2019
  På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse.
  Les meir
 • Velkomen til opning av FriHuset og BUA på Ågotnes

  29.05.2019
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy opnar det innovative FriHuset, og leiar for komite for drift og forvaltning, Ernst M. Einarsen, opnar BUA Fjell tysdag 4. juni. Vi får også besøk frå BUA sentralt, Eline Egeland, som er gründer for BUA-nettverket. Etter opninga vert det høve til å sjå både FriHuset og BUA.
  Les meir
 • NED med fråværet i Fjell kommune

  28.05.2019
  NED med sjukefråværet! er ei satsing som er retta mot kommunar med høgt fråvær. KS (fellesorganisasjon for kommunane) har regi og verktøy og har som mål å gje drahjelp til arbeidet kommunane har med å redusera sjukefråværet og er eit samarbeid mellom KS, NAV og Fjell kommune.
  Les meir
 • Siste ordinære møte for ungdommens kommunestyre

  28.05.2019
  I dag var ungdommens kommunestyre (UKS) i Fjell samla til det siste ordinære møte. På møtet vart det delt ut diplom til alle medlemene. Frå 2020 vert det ungdommens kommunestyre/råd for Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Eigen metodehandbok for «Rett i jobb»-prosjektet

  28.05.2019
  Gjennom prosjektarbeid har Fjell kommune utvikla ein metode for korleis ei verksemd kan ta flyktningar med høg utdanning eller lang arbeidserfaring rett i arbeid i staden for på introduksjonsprogram. No er det utarbeidd ei handbok over metodeutviklingsprosjektet som skildrar korleis dei tilsette i prosjektet har jobba fram metoden frå start til slutt.
  Les meir
 • Generasjonstreff - samling til glede for store og små

  27.05.2019
  Eit smil kan sei mykje meir enn ord. Fredag 24. mai var det klart for første generasjonstreff, bebuarar på Fjell sjukeheim og Straume Bu- og Servicenter hadde gleda seg til storinnrykket med alle nurkane. Alder betyr ingenting berre ein har godt humør og ein liten song på lur.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  24.05.2019
  I vekerapporten for veke 21 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Liljevatnet skule vert barnehage

  23.05.2019
  Kommunestyret vedtok i dag å gjera Liljevatnet skule til barnehage. Barnehagen får kapasitet til å ta imot 130 barn. Vedtaket vart gjort med 29 mot seks røyster (Sotralista, Senterpartiet og uavhengig).
  Les meir
 • Takka Kurt Rune Andreassen for godt samarbeid

  23.05.2019
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy overrekte blomar til mangeårig direktør på Coast Center Base, Kurt Rune Andreassen, i forkant av behandlinga av sakene på kommunestyremøtet på torsdag. For kort tid sidan gjekk han av som direktør. Men han held fram som «seniorpensjonist» for å bruka hans eigne ord.
  Les meir
 • Samarbeidsprosjekt med Høgskulen om internasjonale matrettar

  23.05.2019
  I mars 2019, fekk vi i «Prosjekt IKS-kantine-intro/internasjonal kantine Fjell rådhus», ein invitasjon frå Høgskulen på Vestlandet om å delta i ein samarbeidsdag mellom tilsette og praktikantar i prosjektet vårt og studentane på Høgskulen.
  Les meir
 • Liljevatnet-klasse til finale

  21.05.2019
  5. klasse ved Liljevatnet skule er klar for finalen i «Skoglekene 2019". Som eín av 12 skular i Noreg, er Liljevatnet skule teken ut til finale på Norsk skogmuseum på Elverum onsdag 5. juni.
  Les meir
 • Siste dag for den 15. «Kroppen i balanse-gruppa»

  21.05.2019
  Torsdag 16.mai var siste samling for vårens «Kroppen i balanse-gruppa» - eit førebyggjande tilbod til eldre heimebuande.
  Les meir
 • Avgjerande landskamp i Sotra Arena

  21.05.2019
  Den 5. juni er det duka for storspenning i Sotra Arena. Då skal dei norske handballjentene møta Kviterussland i avgjerande kamp om å verta kvalifisert til VM.
  Les meir
 • Redusert folkevekst i Fjell

  20.05.2019
  Folketalet i Fjell auka med 28 personar første kvartal 2019. Dette viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten er vesentleg lågare enn tilsvarande periode i fjor då folketalet auka med 89 personar dei tre første månadene.
  Les meir
 • La ned krans på minnestøtta ved Fjell kyrkje

  17.05.2019
  - I dag bøyer vi oss i takksemd for dei som gav aller mest, dei som gav sin eigen fridom for at vi skulle få leva i han. Det sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy før ho etter gudstenesta i Fjell kyrkje la ned krans på minnestøtta.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.05.2019
  I vekerapporten for veke 20 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tek endeleg avgjerd om barnehage på Liljevatnet

  16.05.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mai avgjera om Liljevatnet skule skal omgjerast til barnehage. Komité for drift og forvaltning (KDF) har tilrådd at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn.
  Les meir
 • Mjuk tilnærming til skulestart

  15.05.2019
  Måndag kveld var det sosialt samvær og kveldsmat i SFO for førskulebarn med foreldre ved Foldnes skule, saman med skulen si leiing, leselærar og miljøterapeut. Initiativet kom frå SFO-leiar og leselærar som hadde latt seg inspirere av ein SFO i Rogaland. Gjennom vårhalvåret er dei i tett samarbeid med dei ulike barnehagane som soknar til Foldnes skule for å førebu ein mjuk overgang. Nytt av året er sosialt treff med kveldsmat.
  Les meir
 • Avslutningskonsert

  15.05.2019
  Fireåringane i Ågotnes barnehage og Hamramyra barnehage, hadde sist torsdag konsert for foreldre og andre inviterte. Konserten var for å markere avslutninga på eit to-årig prosjekt, der barnehagane har hatt tett samarbeid med kulturskulen og Åshild Eriksen og Erika Kroken.
  Les meir
 • Vil gje inntil to milliardar meir i frie inntekter

  15.05.2019
  Regjeringa vil gje mellom eín og to milliardar kroner meir i frie inntekter i 2020. Det går fram av kommuneproposisjonen (kommuneopplegget) som regjeringa la fram i dag.
  Les meir
 • Digital transformasjon

  15.05.2019
  - Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til arbeidsverkstad i Sund.
  Les meir
 • Stort engasjement om godshamn på Ågotnes

  14.05.2019
  Rundt 75 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Ågotnes der Fjell kommune og Bergen og Omland Havn AS (Bergen Havn) informerte om planane om godshamn på Ågotnes.
  Les meir
 • Krevjande økonomi

  13.05.2019
  Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  10.05.2019
  I vekerapporten for veke 19 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

  09.05.2019
  Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen. Har du lyst til å vere med?
  Les meir
 • Nødvendig med omfattande økonomiske grep

  09.05.2019
  Formannskapet har vedteke at det skal gjennomførast omfattande grep for å snu den økonomiske situasjonen slik at Fjell kommune oppnår eit resultat som samsvarar med budsjettet for 2019.
  Les meir
 • Endrar inntaksområde

  09.05.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok på tysdag å endra inntaksområda for Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule. Det vart også vedteke å endra inntaksområdet for fleire barneskular.
  Les meir
 • Legg plan for Møvika og Skoge til offentleg ettersyn

  08.05.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) vedtok på tysdag å leggja detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

  08.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Utfordrande økonomisk situasjon

  07.05.2019
  Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.
  Les meir
 • Vi feirer Nye Øygarden kommune

  07.05.2019
  Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020.
  Les meir
 • Fjell kommune er nominert til nasjonal innovasjonspris

  06.05.2019
  Saman med Trondheim og Ulstein kommunar er Fjell kommune nominert til innovasjonsprisen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2019. Bidraget frå Fjell er Rett i jobb-prosjektet som gjer det mogleg for flyktningar å kombinera jobbpraksis og språkopplæring og dermed oppnå raskare integrering.
  Les meir
 • Framleis negativt netto driftsresultat

  04.05.2019
  Netto driftsresultat etter 1. kvartal 2019 viser eit negativt resultat på om lag 20 millionar kroner. I sak om økonomirapport pr. 1. tertial 2019 (30.04.), som vert behandla av formannskapet den 8. mai, går det fram at det det negative resultatet skriv seg frå lønsområdet i form av for høge vikarutgifter.
  Les meir
 • Sterk deltaking frå Fjell på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen

  03.05.2019
  Fjell kommune var representert på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen i Karlstad, Sverige.
  Les meir
 • Fagdag “Teikn og symptom på narkotikamisbruk”

  03.05.2019
  Gangstø ressurssenter og SLT koordinator i Fjell, samla 30 april 80 tilsette i nye øygarden kommune til fagdag i Fjell kultursal.
  Les meir
 • Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

  03.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  02.05.2019
  I vekerapporten for veke 18 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Meld deg på Skjærgardsrittet!

  02.05.2019
  Dersom du har høve til det, er tida inne for å melda seg på til Skjærgardsrittet. Vanlegvis vert rittet arrangert 2. pinsedag. Skjærgardsrittet vert arrangert for 40. gong, og i jubileumsåret går rittet av stabelen allereie sundag den 26. mai.
  Les meir
 • Ny tilkomst til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid

  02.05.2019
  Frå måndag 6. mai kl. 22.00 vert Grønamyrsvegen tilkomstveg til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid. Det vert frå same tidspunkt ikkje lenger høve til å køyra til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid via Arefjordvegen.
  Les meir
 • Føreslår å byggja om demensavdeling

  01.05.2019
  Rådmannen føreslår at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om frå 10 rom med ei seng til åtte større og meir moderne einsengsrom. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal behandla saka den 7. mai.
  Les meir
 • Talent viste seg fram på MOT-fest

  30.04.2019
  Dommarpanelet og deltakarane på MOT-fest 2019 i Sotra Arena hadde ei krevjande oppgåve då dei skulle velja mellom 15 flotte Idol-innslag på scena i kveld.
  Les meir
 • Planlegg utbygging av 104 bustadeiningar

  30.04.2019
  Komité for plan og utvikling skal på møtet den 7. mai ta stilling til detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge. Rådmannen tilrår at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Ber vaksne om å delta på MOT-fest i kveld

  23.04.2019
  Leiinga i MOT ønskjer også at dei vaksne deltek på MOT-fest i vest 2019 i Sotra Arena i kveld.
  Les meir
 • Verdig minnemarkering etter helikopterulukka

  29.04.2019
  I ettermiddag var pårørande, lokalbefolkninga og mange andre samla til minnemarkering etter helikopterulukka ved Turøyna den 29. april 2016. I dag er det tre år sidan helikopteret styrta og 13 personar omkom.
  Les meir
 • Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

  29.04.2019
  I dag vert nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden lansert. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.
  Les meir
 • Bergen Havn vert aksjeselskap

  27.04.2019
  Den 1. mai er vert Bergen og Omland havnevesen omdanna til eit aksjeselskap med namnet Bergen og Omland Havn AS.
  Les meir
 • Fagsamling om personvern i skulen

  27.04.2019
  Torsdag denne veka var skuleleiarar, IKT-ansvarlege, lærarar og andre skulefolk samla på Knappskog skule på eit fagseminar om personvern.
  Les meir
 • Vil gjerne ha meir smidig pasientflyt

  27.04.2019
  Nok ein gong har Fjell kommune hatt besøk frå Danmark. På fredag var seks representantar frå region Sjælland på besøk i Fjell. Framleis meiner danskane at dei har noko å læra frå Noreg og regionen i vest.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  26.04.2019
  I vekerapporten for veke 17 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Markerte Verdas Bokdag i Svingen barnehage

  25.04.2019
  På torsdag denne veka fekk vi storfint besøk av barnehagesjef Margun Landro for å markera avslutninga på bokprosjektet dette året.
  Les meir
 • Engasjement om utviklinga på Ågotnes

  24.04.2019
  Nærare 40 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Tranevågen ungdomsskule onsdag kveld. Det handla om kvalitetsprogrammet for Ågotnes sentrum. Konsulentfirmaet Vill Urbanisme har fått oppdraget om å utarbeida kvalitetsprogrammet.
  Les meir
 • Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune

  24.04.2019
  I dag var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga i dag var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden.
  Les meir
 • Generelt bålforbod

  24.04.2019
  Vi minner om det generelle bålforbodet som gjeld i skog og annan utmark frå 15.april til 15.september.
  Les meir
 • Ny strandryddesesong er i gang

  24.04.2019
  Gjennom fellesprosjektet «Pant på plast» har FjellVAR og kommunane i regionen sendt 1500 skuleelevar ut på feltarbeid med marin forsøpling som tema. I regionen vår vart det i 2018 samla inn om lag 130 tonn marint avfall.
  Les meir
 • Utsette behandling av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

  23.04.2019
  Partssamansett utval (PSU) utsette i dag behandlinga av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune. Representantar frå tillitsvalde sakna at høyringsfråsegnene ikkje følgde saksdokumenta.
  Les meir
 • Elevar på Kolltveit skule er ambassadørar for Redd Barna

  22.04.2019
  Sirja og Mathilde (7. kl.) på Kolltveit skule har nettopp blitt barne- og ungdomsambassadørar for Vestlandet i Redd Barna.
  Les meir
 • Tilskot til omsorg, rusomsorg, integrering og barnehage

  17.04.2019
  Helsedirektoratet har gjeve 1,25 millionar kroner til demensomsorg, og Arbeids- og velferdsdirektoratet har løyvd 960 tusen kroner til integrering av kvinner. Fjell kommune får også 2,75 millionar kroner til arbeid mot rusbruk.
  Les meir
 • Drøftar etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

  16.04.2019
  Partssamansett utval skal på møtet den 23. april gje uttale til framlegg til etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Målet med Øygarden kommune sine etiske retningslinjer er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar.
  Les meir
 • Inviterer til møte om utvikling av Ågotnes sentrum

  16.04.2019
  Fjell kommune inviterer til informasjons- og innspelsmøte om kvalitetsprogram for Ågotnes sentrum på Tranevågen ungdomsskule 24. april kl. 18.00.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  12.04.2019
  I vekerapporten for veke 15 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Lanserte felles kystpass

  11.04.2019
  Rundt 60 personar hadde funne vegen til Stranda skule og Gitaren i dag. Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro kunne erklæra lanseringa av felles kystpass. Dette er første gongen at dei tre kommunane står saman om felles kystpass og totalt 30 turmål.
  Les meir
 • Katarina vann sykkel til ein verdi av fem tusen kroner

  11.04.2019
  Nokre minutt etter klokka 16 i dag kunne ordførar Marianne Sandahl Bjorøy avsløra kven som vart den heldige vinnaren av ein sykkel til ein verdi av fem tusen kroner. Katarina Fjell (14) kan no gle seg over ny sykkel som start på sykkelsesongen.
  Les meir
 • Foldneselevar samla inn mest batteri i Hordaland

  11.04.2019
  Klasse 4b var den flinkaste klassen i Hordaland til å samla inn batteri i Batterijakten. Når resultatet av konkurransen i mars vart kjent, viste det seg at elevane hadde samla inn 32,3 kilto batteri pr. elev.
  Les meir
 • Opna kulturskuleveka

  10.04.2019
  Også i år vart det ei flott ramme på opninga av kulturskuleveka. Denne gongen var det leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, som stod for den offisielle opninga på Liljevatnet skule i går kveld.
  Les meir
 • Her er søkjarlistene til fleire stillingar i Nye Øygarden kommune

  10.04.2019
  No er søkjarlistene til stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar for stab klare. Etter planen skal tilsetjingane vera på plass den 7. mai.
  Les meir
 • Legg om busstrafikken i Bergen sentrum

  09.04.2019
  Dersom du skal ta buss frå Bergen mot vest, må du frå den 23. april ta bussen frå Bergen busstasjon. Olav Kyrres gate og Nordal Bruns gate vert stengd frå denne datoen, og mange busstopp i Bergen vert flytta.
  Les meir
 • Skulemosjonsløp på Knappskog skule

  09.04.2019
  Fredag 12. april arrangerer Knappskog skule eit skulemosjonsløp der hovudføremålet er å samle inn pengar til barnekreftforeninga.
  Les meir
 • Undersøkjer marknaden for pensjonsleveranse

  08.04.2019
  Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok samrøystes i dag at det skal gjennomførast ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.04.2019
  I vekerapporten for veke 14 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Verdig avskjed med Terje Aannerød

  05.04.2019
  Ei fullsett Fjell kyrkje tok i dag farvel med Terje Aannerød. Aannerød har vore i presteteneste i Fjell sidan 1994.
  Les meir
 • Vil du mønstra på seglskip-eventyret?

  05.04.2019
  Strusshamn er «cruise in company»-havn når Tall Ships Races kjem til Vestlandet 19 - 21. juli. No inviterer kommunane Askøy, Sund, Fjell og Øygarden i interkommunalt kultursamarbeid ungdommar mellom 15 og 26 år med på ei oppleving utanom det vanlege. Fire ungdommar frå regionen vil få heile turen spandert av kommunane. Søknadsfristen er allereie 9. april.
  Les meir
 • Sjømatjungel på Knappskog SFO

  05.04.2019
  Det var høg aktivitet då matglade små-kokkar på Knappskog stelte i stand sjømat på skulefritidsordninga denne veka. Skulefritidsordninga på Knappskog skule er ein av tre skular i Fjell kommune som har meldt seg på «Matjungelen».
  Les meir
 • Her kan du få hjelp til å klargjera sykkelen din

  04.04.2019
  Som eit ledd i sykkelstrategien til Fjell kommune vert det invitert til vårkampanje torsdag 11. april. Møter du opp på Basecamp Repro på Straume mellom klokka 09.00 og 17.00 den dagen, tilbyr Fjell kommune ein enkel sjekk av sykkelen din til ein verdi av 200 kroner. I tillegg vert du med i trekninga av ein flott sykkel med ekstrautstyr.
  Les meir
 • Kurs: Vanar for livet

  03.04.2019
  Friskliv- og meistringssenteret inviterer til eit familiebasert livsstilskurs.
  Les meir
 • Vil ha reguleringsplan for store planeringsfelt

  03.04.2019
  Med sju mot to røyster (Framstegspartiet og Sotralista) slutta komité for plan og utvikling (KPU) seg til rådmannen sitt framlegg til retningslinjer for behandling av planeringsfelt i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).
  Les meir
 • Føreslår å undersøkja marknaden for pensjonsleveranse

  02.04.2019
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert gjennomført ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i KLP eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod.
  Les meir
 • Tilrår å gjera Liljevatnet skule om til barnehage

  02.04.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn. Kulturskulen held fram i same bygg og får utvida arealet frå 270 til 370 kvadratmeter. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Bli med på innsida av Øygarden lokalmedisinske senter

  02.04.2019
  Fredag i sist veke var det storstilt opning av Øygarden lokalmedisinske senter. No kan du få vera med inn i senteret.
  Les meir
 • Søk om startlån og bustadtilskot til etablering og tilpassing

  02.04.2019
  Fjell kommune har mottatt årets løyving av startlån og tilskot til vidaretildeling.
  Les meir
 • Seminar med konsultasjonsteamet for vald og overgrepssaker

  01.04.2019
  28. mars var vi ca 250 tilhøyrarar som fekk glede og nytte av eit 3 timar langt seminar i regi av konsultasjonsteamet for vald og overgrepssaker.
  Les meir
 • Opna den nye turnhallen på Straume

  01.04.2019
  Sundag ettermiddag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og Trond Mohn av snora for å erklæra Sotra Turnhall for offisielt opna.
  Les meir
 • No kan du verta di eigen energirådgjevar

  13.12.2018
  Som ei oppfølging av handlingsplan for energi, miljø og klima (2018-2020) har Fjell kommune abonnert på Energiportalen. På Energiportalen får bustadeigarar informasjon om energiforbruk knytt til eiga bustad og forslag til tiltak for å redusera energiforbruket.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  29.03.2019
  I vekerapporten for veke 13 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • I dag var det fest i Fjell

  29.03.2019
  I dag var 130 gjester i feststemning då Øygarden lokalmedisinske senter på Straume vart offisielt opna. Det var ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, som saman klipte snora. Også Øygarden tannklinikk, som held til i same bygg, vart offisielt opna i dag.
  Les meir
 • Sokneprest Terje Aannerød er død

  28.03.2019
  Sokneprest i Fjell, Terje Aannerød (53), døde natt til tysdag 26. mars etter lengre tids sjukdom.
  Les meir
 • Arbeider med å tilsetja leiarar

  28.03.2019
  Etter at fellesnemnda behandla framlegget til administrativ organisering den 11. mars og tok saka til orientering, har overordna styringsgruppe arbeidd med korleis leiarar skal rekrutterast og innplasserast for nivå to. Det skal også tilsetjast assisterande kommunalsjefar (nivå eín). Målet er at tilsetjingane er på plass innan 7. mai.
  Les meir
 • Invitasjon til medverknadsmøte for Bildetangen

  28.03.2019
  Framtidas kystby vert forma av dagens strilar. Bli med på medverknadsmøte for vidare utvikling av Bildetangen SE1 – framtidas bydel i Sotra Kystby. Møtet er onsdag 10. april kl. 18.00 i kantina på Fjell ungdomsskule.
  Les meir
 • Årsmelding for Regionrådet Vest for 2018

  27.03.2019
  Regionrådet har godkjent årsmelding for Regionrådet Vest for 2018.
  Les meir
 • Føreslår å gjera Liljevatnet skule om til barnehage

  26.03.2019
  Rådmannen føreslår at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn. Kulturskulen held fram i same bygg og får utvida arealet frå 270 til 370 kvadratmeter. Komité for drift og forvaltning behandlar saka tysdag den 2. april.
  Les meir
 • Drøftar krav om reguleringsplan for store planeringsfelt

  26.03.2019
  Rådmannen føreslår at det som hovudregel skal utarbeidast reguleringsplan for store planeringsfelt. Komité for plan og utvikling skal drøfta dette på møtet den 2. april.
  Les meir
 • Presenterte og drøfta bustadsosiale tiltak

  26.03.2019
  I dag var Gjesdal kommune og Husbanken på besøk i Fjell. Tema var bustadsosiale tiltak. Mellom anna vart det gjeve informasjon korleis Fjell organiserer dette arbeidet gjennom bustadkontoret.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  22.03.2019
  I vekerapporten for veke 12 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Mønster til barnegenser er på plass

  22.03.2019
  No er det mogleg å få kjøpt mønster til Øygardsgenseren i storleikar for barn.
  Les meir
 • Kampanje for å førebyggja sjølvmord

  21.03.2019
  Måndag 18. mars går startskotet for ein folkeopplysningskampanje for å førebyggja sjølvmord. Kampanjen er eit samarbeid der mellom anna Helse Vest deltek.
  Les meir
 • Godkjende planar for Grønamyrvegen (Straume) og Valderhaugane (Ågotnes)

  21.03.2019
  Kommunestyret godkjende i dag to detaljreguleringsplanar som er klare for sluttbehandling.
  Les meir
 • Stortingskomité på Fjell-besøk

  19.03.2019
  Det handla om kommunereforma, «Rett i jobb»-prosjektet og motsegn i praksis då Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget var på besøk i Fjell i dag.
  Les meir

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Sist endret: 18.02.2016