Aktuelt

 • Ny vekerapport er klar

  15.12.2017
  I vekerapporten for veke 50 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Det ulukkelege partnarskapet

  14.12.2017
  Prost Erling Kopperud såg tilbake og gav kommunestyrerepresentantane litt kyrkjehistorie då han helsa til dei på budsjettmøtet på torsdag. Sjølv flytta han ut av prestegarden på Fjell gard i sommar.
  Les meir
 • Vedtok budsjettet for 2018

  14.12.2017
  Torsdag ettermiddag vedtok kommunestyret i Fjell budsjettet for 2018. Det var budsjettframlegget til Arbeidarpartiet og Høgre som vart vedteke. Også KrF støtta dette forslaget.
  Les meir
 • Lucia-tog på rådhuset

  13.12.2017
  Rådhuset fekk idag besøk av barn og vaksne i Tussetjødna barnehage som gjekk Lucia- tog gjennom dei ulike etasjane.
  Les meir
 • Fjell vaksenopplæring på tur til Fjell festning

  13.12.2017
  I går var ca. 85 deltakarar frå Fjell vaksenopplæring på tur til Fjell festning i regi av Sotra villmarksenter. Me fekk ein flott fottur opp i strålande vinterver, og spanande omvising av lokale guidar i festningsanlegget.
  Les meir
 • Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd

  11.12.2017
  Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019.
  Les meir
 • Klart for budsjettbehandling i kommunestyret

  08.12.2017
  Torsdag den 14. desember skal kommunestyret ta stilling til budsjettet for 2018. Også kommuneplanen sin handlingsdel og investeringsbudsjettet skal vedtakast.
  Les meir
 • Knappskog skule fekk Innovasjonsprisen 2018

  08.12.2017
  I går vart Knappskog skule tildelt Innovasjonsprisen til Senter for IKT i utdanningen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  07.12.2017
  Her er vekerapport for veke 49.
  Les meir
 • Føreslår tiltakspakke mot kø i trafikken

  06.12.2017
  Formannskapet sluttar seg til eit forslag frå Arbeidarpartiet og Høgre om ei rekkje tiltak som kan redusera køen på riksveg 555 på Litlesotra.
  Les meir
 • Nye lokale for rus-team i Røde Kors-huset

  06.12.2017
  I dag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy den raude snora for å markera den offisielle opninga av nye lokale for ruskonsulentane og Fact-team. 11 medarbeidarar disponerer vel 200 kvadratmeter i den øvste etasjen i Røde Kors-huset.
  Les meir
 • Informasjonsfaldar til husstandane

  06.12.2017
  Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ein informasjonsfaldar i postkassen.
  Les meir
 • Tilrår plan for Landrovegen, Polleidet

  06.12.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) går inn for å godkjenna detaljreguleringsplan for bygging av maksimalt 70 bustadeiningar på Polleidet. Det er no føreslått å leggja inn ekstra rekkjefølgjekrav om utbetring av ein del av Landrovegen. KPU behandla saka i går.
  Les meir
 • Vil bruka tre millionar ekstra til trafikksikring

  05.12.2017
  Arbeidarpartiet og Høgre ønskjer å bruka meir pengar på å sikra dei mjuke trafikantane langs Idrettsvegen på Straume. Komité for drift og forvaltning (KDF) behandla i går kommuneplanen sin handlingsdel 2018-2021, årsbudsjettet for 2018 og økonomiplanen 2018-2021.
  Les meir
 • Behandlar budsjett for fellesnemnda

  05.12.2017
  På det siste møtet i fellesnemnda før jul, ligg det føre forslag til budsjett for 2018 og 2019. Det er også presentert årsprognose for 2017. Møtet i fellesnemnda den 11. desember vert overført direkte på nett-TV.
  Les meir
 • Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

  04.12.2017
  Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, MÅ registrere seg innan 31. desember 2017. Registeret vart opna 1. november. Kommunane skal føre tilsyn med tobakkssalet.
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  04.12.2017
  For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden onsdag 6. desember kl. 12.00 - 14.00.
  Les meir
 • Føreslår modell med formannskap og to hovudutval

  01.12.2017
  Med seks mot eí røyst går utval for politisk styringsstruktur inn for å leggja ein modell med formannskap og to hovudutval til grunn for det vidare arbeidet med ny kommune. Mindretalet går inn for ei løysing med tre hovudutval.
  Les meir
 • Møte om forskingsbasert innovasjon i næringslivet

  01.12.2017
  Vest Næringsråd inviterer til informasjonsmøte om kva moglegheiter forskingsbasert innovasjon opnar for bedrifter. Informasjonsmøte vert arrangert i samarbeid med Norges Forskingsråd, Hordaland fylkeskommune, Gode Sirklar, og Fjell kommune/ Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  01.12.2017
  Her er rapporten for veke 48 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Innfører forbod mot fyrverkeri i delar av Fjell

  30.11.2017
  Kommunestyret vedtok i dag at det skal innførast forbod mot fyrverkeri i delar av Fjell kommune.
  Les meir
 • Drøftar tiltak mot kø på riksveg 555

  30.11.2017
  Formannskapet skal på møtet den 6. desember ta stilling til kva tiltak som kan setjast i gang for å redusera køen på riksveg 555. Den siste tida har talet på trafikk på strekninga mellom Litlesotra og Bergen særleg auka i morgonrushet i austleg retning (mot Bergen).
  Les meir
 • Stor interesse for nytt band i serien Fjell bygdebok

  29.11.2017
  - I Fjell har det budd folk med kulturelt særpreg lenge før Sotrabrua kom, sa leiar i bygdeboknemnda, Atle Justad, då han onsdag kveld ønskte dei 70-80 frammøtte i Fjell folkeboksamling velkomen til boklansering der det sjette bandet i serien Fjell bygdebok vart presentert.
  Les meir
 • Ottesong i Foldnes kyrkje

  29.11.2017
  Fjell kulturskulekor ønsker velkomen til Ottesong i Foldnes kyrkje tysdag 12. og onsdag 13. desember.
  Les meir
 • Plan for Landrovegen, Polleidet, klar for sluttbehandling

  29.11.2017
  Detaljreguleringsplan for bygging av maksimalt 70 bustadeiningar på Polleidet er klar for sluttbehandling. Det er no føreslått å leggja inn ekstre rekkjefølgjekrav om utbetring av ein del av Landrovegen. Komité for plan og utvikling (KPU) behandlar saka den 5. desember.
  Les meir
 • Føreslår å etablera 134 ladepunkt for el-bil

  29.11.2017
  Rådmannen går inn for at det vert etablert ein ladestruktur for el-bil på kommunale parkeringsområde. Totalt vert det føreslått å leggja til rette for 134 nye ladepunkt.
  Les meir
 • Digitale klasserom i praksis

  28.11.2017
  Måndag 27. november var utval for samordna regional digitalisering på besøk på Knappskog skule.
  Les meir
 • Vil involvera innbyggjarane

  28.11.2017
  Tysdag denne veka var utvalet som skal arbeida med lokaldemokrati og identitet samla til sitt første møte. Utvalet konstituerte seg med Tom Georg Indrevik som leiar og Christel Møvik-Olsen som nestleiar.
  Les meir
 • Vil realisera prosjekt om kunnskapsby

  28.11.2017
  Regionrådet Vest konkluderte på møtet på måndag med at prosjektet «Framtidas kunnskapsby i Nye Øygarden kommune» skal vidareførst. I tillegg skal det utarbeidast eit notat som skisserer aktuelle lokaliseringar av ein nye vidaregåande skule i Straume-området.
  Les meir
 • Nytt framlegg til tekst i Gebyrreglementet

  27.11.2017
  Nytt framlegg til tekst i Gebyrreglementet for Fjell kommune, kap. 5.9 Seksjonering. Bakgrunnen for endringa er at prismodellen for seksjonering skal endrast frå å vere basert på rettsgebyr til å basere seg på¨sjølvkostprinsippet. Dette skuldast ei endring i oppmålingsloven som får verknad frå 01.01.2018.
  Les meir
 • Sluttbehandlar sak om forbod mot fyrverkeri

  24.11.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 30. november ta stilling til om det skal innførast forbod mot fyrverkeri i delar av Fjell kommune.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  24.11.2017
  Her er rapporten for veke 47 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • 1,5 millionar ekstra til ekspressruter Sotra-Bergen

  24.11.2017
  Fylkesutvalet går inn for å setja av 1,5 millionar kroner til fleire ekspressruter mellom Sotra og Bergen. Totalt vert samferdslebudsjettet auka med 44 millionar kroner. Til fleire ruter med buss og båt vert budsjettet totalt auka med 10 millionar kroner.
  Les meir
 • Handballfest med ambassadørbesøk

  23.11.2017
  Det vart handballfest og stor stemning med nærare fire tusen på tribunane i Sotra Arena då Noreg utklassa Sør-Korea med 39-28 torsdag kveld.
  Les meir
 • Lanserer nytt band i serien Fjell bygdebok

  23.11.2017
  Onsdag den 29. november vert det sjette bandet i serien Fjell bygdebok lansert. Dette skjer på Fjell folkeboksamling. - Boka er på 720 sider, og dermed er dette det tjukkaste bandet i serien til no, seier forfattar Halvor Skurtveit som vonar mange finn vegen til Fjell folkeboksamling på onsdag klokka 18.
  Les meir
 • Markerer samarbeid mot svart arbeid

  22.11.2017
  Dei som tek turen Sotra Arena for å sjå topp internasjonal handball for kvinner denne veka, vil møta blide representantar frå skatteetaten ved inngangen. Det handlar om samarbeid mot svart økonomi.
  Les meir
 • Overrekte miljøfyrtårndiplom til Mester Grønn

  22.11.2017
  - Mester Grønn står som eit forbilde for andre butikkkjeder gjennom det arbeidet som er lagt ned i å verta sertifisert som Miljøfyrtårn. Det sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy då ho i dag overrekte miljøfyrtårndiplomet til dagleg leiar i Mester Grønn i Sartorparken, Ida Nygard.
  Les meir
 • Ungdommens kommunestyre støttar gjennomgang av skulestrukturen

  22.11.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) tek ikkje stilling til om nokon av skulane i Fjell bør leggjast ned eller ikkje, men då ungdomspolitikarane i går diskuterte budsjettet, støtta dei forslaget om å ta ein gjennomgang av skulestrukturen.
  Les meir
 • Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde

  21.11.2017
  På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka.
  Les meir
 • Vil sikra ein god samanslåingsprosess

  20.11.2017
  Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Handballfest med toppkampar og mange aktivitetar

  20.11.2017
  23. – 26. november vert Møbelringen Cup med fire toppnasjonar i handball for kvinner arrangert i Sotra Arena. Dette er siste oppkøyring til VM i Tyskland i desember, og med Russland, Sør-Korea og Ungarn i tillegg til Noreg, vert det seks landskampar i toppklasse i storstova på Straume.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.11.2017
  Her er rapporten for veke 46 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Finalist til innovasjonsprisen for andre år på rad

  17.11.2017
  Knappskog skule er finalist til IKT-senteret sin innovasjonspris for andre år på rad. Skulen frå Fjell er i finalen saman med Byskolen i Sandefjord og Mailan VGS.
  Les meir
 • Klart for første møte i partssamansett utval

  16.11.2017
  Prosjektleiar føreslår at hovudsamanslutningsmodellen vert mal for partsfohold i arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Miniseminar om kompetanseheving og læring

  14.11.2017
  På Knappskog har skulesektorane i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, hatt miniseminar med universitets-og høgskulemiljøet, Universitet i Bergen, NLA Høgskulen og Høgskulen på Vestlandet.
  Les meir
 • Inviterer til ope møte om kulturminneplanen

  14.11.2017
  Onsdag den 22. november kan du verta kjent med arbeidet med kulturminneplanen og gje informasjon om kulturminne du sjølv kjenner til. Der vil du møta planleggjarar frå kommunen, frivillige som arbeider med registrering av kulturminne og arkeologar som deltek i utgravingane knytt til arbeidet med Sotrasambandet.
  Les meir
 • Loppemarknad på introduksjonsprogrammet

  14.11.2017
  Torsdag 9. november blei det arrangert loppemarknad for deltakarane på introduksjonsprogrammet i kommunen. Arrangementet fann stad i underetasjen på kraftsenteret.
  Les meir
 • Ønskjer å sikra identitét og samspel mellom innbyggjarane

  13.11.2017
  Til møtet i fellesnemnda den 20. november ligg det føre forslag om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarne i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet.
  Les meir
 • Ordføraren oppmodar oss til å bruka kommune-appen

  13.11.2017
  Med tre – fire lette trykk på mobiltelefonskjermen kan du senda inn søknad om barnehageplass om du lastar ned appen til Fjell kommune.
  Les meir
 • Ordføraren tok imot stafettpinne frå Noregs Mållag

  10.11.2017
  På torsdag i sist veke var Noregs Mållag og Norsk Målungdom på nynorskstafett i Fjell. Dagen i Fjell vart avslutta ved at ordførar Marianne Sandahl Bjorøy tok imot den raude stafettpinnen frå informasjons- og organisasjonskonsulent Hege Lothe.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.11.2017
  Her er rapporten for veke 45 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Jublar for avgjerd om CO2-lagring i Øygarden

  10.11.2017
  Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, gler seg stort over at Gassanova og Statoil har avgjort at eit mottaksanlegg for C02 skal byggjast på CCB Kollsnes AS sin grunn i Naturgassparken i Øygarden. Dette vert viktig for den nye kommunen.
  Les meir
 • Seminar for team for vald- og overgrepssaker

  10.11.2017
  31. oktober – 1. november var alle konsultasjonsteam for vald- og overgrepssaker i region vest samla til seminar og feiring på Solstrand.
  Les meir
 • Inviterer til skogdag på Fjell festning

  10.11.2017
  Onsdag den 15. november kl. 13 til 17 inviterer Nortømmer til skogdag ved Russarstegen med demonstrasjon av moderne hogstteknikk.
  Les meir
 • Søk tilskot frå UKS innan 20. november

  10.11.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) i Fjell har kr. 50.000 å dele ut til aktivitetar, arrangement, tilbod eller andre tiltak retta mot ungdom i kommunen.
  Les meir
 • God start på arbeidet i utvala for eigarskap og politisk organisering

  09.11.2017
  To av utvala fellesnemnda har sett ned, hadde sine to første møte denne veka. På tysdag ønskte leiar i utval for politisk styringsstruktur, Marianne Sandahl Bjorøy, velkomen til sitt første møte, medan utval for eigarskapsmodellar, leia av Atle Dåvøy, var samla til sitt første møte torsdag føremiddag.
  Les meir
 • Ønskjer budsjettsamarbeid

  08.11.2017
  Fleire av medlemer i formannskapet gav på møtet i går uttrykk for at dei ønskjer eit budsjettvedtak i kommunestyret i desember som får brei støtte. Det vart vedteke å leggja ut budsjettgrunnlaget med endringsframlegg ut på høyring.
  Les meir
 • Får ikkje løyve til å regulera til næring på Valen

  08.11.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok med seks mot tre røyster (FrP, Sotralista og Senterpartiet) at det ikkje skal gjevast løyve til å starta opp arbeid med reguleringsplan for nytt næringsareal på Valen på Litlesotra. Komitéen slutta seg dermed seg til innstillinga frå rådmannen.
  Les meir
 • Ungdomspolitikarane er viktige for samfunnsutviklinga

  07.11.2017
  I dag var ungdomsråda/ungdommens kommunestyre i Sund, Fjell og Øygarden samla til felles opplæringsdag.
  Les meir
 • Eit fleirkulturelt personalmøte i Ågotnes og Hamramyra barnehage

  07.11.2017
  Sist torsdag hadde Ågotnes og Hamramyra barnehage personalmøte, og desse barnehagane er fokusbarnehagar i Fjell kommune.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.11.2017
  Her er rapporten for veke 44 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Startar opp arbeidet i arbeidsutvala

  03.11.2017
  Komande veke skal to utval oppnemnd av fellesnemnda ha sine to første møte.
  Les meir
 • Føreslår forbod mot fyrverkeri

  02.11.2017
  Rådmannen presenterer forslag til lokal forskrift om forbodssone for oppskyting av privat fyrverkeri.
  Les meir
 • 18 kommunar har sagt ja til brannvernsamarbeid

  02.11.2017
  Så langt har 18 av 32 kommunar sagt ja til å delta i etableringa av Vest brann- og redningsregion. Dette vart opplyst på onsdag då statsetatane i regi av Fylkesmannen møtte kommunane til den årlege samlinga på Solstrand i Os. Regionen vår var representert ved ordførarane og rådmennene i dei tre kommunane i vest, Sund, Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Sjå redigert film om regionen med norsk og engelsk tekst!

  01.11.2017
  No ligg det føre fleire variantar av filmen om Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Tilbod om influensavaksine

  01.11.2017
  til dei som er i risikogruppe, kan ein no få hos fastlegane, eller hos helsetenester Vest -Reisevaksiner.
  Les meir
 • Plan for Landrovegen klar for sluttbehandling

  01.11.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 7. november ta stilling til detaljreguleringsplan for Landrovegen, Polleidet. Rådmannen går inn for at planen vert godkjent.
  Les meir
 • Vurderer å leggja ned Liljevatnet og Tellnes skular

  31.10.2017
  I framlegget til budsjett for 2018 ber Arbeidarpartiet og Høgre rådmannen om å vurdera om elevane frå Tellnes skule kan overførast til Skogsvåg skule i Sund frå hausten 2018. I framlegget vert det også bedt om å få vurdert om elevane på Liljevatnet skule kan overførast til Brattholmen skule eller Hjelteryggen skule frå skuleåret 2019/2020. Forslaget vart presentert på møtet i komité for drift og forvaltning (KDF) tysdag kveld.
  Les meir
 • - Vi kastar altfor mykje mat!

  31.10.2017
  Tysdag føremiddag er eit bord midt i klasserom 221 på Fjell ungdomsskule fullt opp med matvarer elevane har teke med seg frå kjøkenet heime. Alle varene er datomerka, og alle varene er gått ut på dato. Denne veka markerer dei 520 elevane på skulen berekraftsmåla til FN.
  Les meir
 • Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang

  30.10.2017
  Med 16 mot eí røyst vedtok fellesnemnda i dag at leiarvervet i fellesnemnda skal gå på omgang mellom dei tre ordførarane i regionen.
  Les meir
 • Fekk medaljar for innsatsen sin i Tysklandsbrigaden

  27.10.2017
  Fredag ettermiddag fekk 93 år gamle Ingolf Mikal Ulveseth utdelt to medaljar for innsatsen sin i Tysklandsbrigaden etter den andre verdskrigen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  27.10.2017
  Her er rapporten for veke 43 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Velkomen til Kulturskuleveke

  27.10.2017
  Fjell kulturskule ønskjer velkomen til Kulturskuleveke med ustilling og konsertar neste veke.
  Les meir
 • Foldneselevar les Norge på langs

  27.10.2017
  Tysdag 24.oktober var igjen elevene ved Foldnes skule samla på skuleplassen for opning av den årlege Leselystaksjon. Vi starta med å synge skulen sin eigen lesesong, deretter kom elevrådet ut på skuleplassen ikledd skulen sin leseorm.
  Les meir
 • Knappskog skule tok imot besøk frå Torino

  27.10.2017
  Torsdag 26. oktober fekk Knappskog skule besøk av tre italienske skulefolk frå Torino. Det var lærarar med særleg ansvar for IKT som besøkte Knappskog, og dei er i Bergen for å besøke fleire skular i forkant av ei større digital omlegging av skulane i Torino.
  Les meir
 • Godkjente plan for Angeltveitvegen

  26.10.2017
  Kommunestyret godkjente i dag detaljregulering for Angeltveitvegen, Angeltveit.
  Les meir
 • FjellVAR innfører pant på plast!

  26.10.2017
  FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.
  Les meir
 • Stort engasjement om å vera frivillig

  26.10.2017
  20 personar møtte opp då Fjell frivilligentral inviterte til frivilligforum i den oppussa frivilligsentralen på Sartor Storsenter i går.
  Les meir
 • Legg fram 2018-budsjett i balanse

  25.10.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 31. oktober som første instans behandla budsjettet for 2018, økonomiplanen for 2018-2021 og kommunen sin handlingsdel 2018-2021.
  Les meir
 • Velkomen til frivilligforum!

  24.10.2017
  Anten du er frivillig eller er interessert i informasjon om korleis det er å vera frivillig, er du velkomen til den oppussa frivilligsentralen på Sartor Storsenter onsdag 25. oktober.
  Les meir
 • Føreslår leiarverv av fellesnemnda på omgang

  24.10.2017
  Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden føreslår at dei tre ordførarane deler på leiarvervet for fellesnemnda fram til kommunevalet i september 2019.
  Les meir
 • 780 tusen til TV-aksjonen frå Fjell

  23.10.2017
  Det kom om lag 780 tusen kroner til TV-aksjonen frå Fjell. Dette utgjer 30,56 kroner pr. innbyggjar. Pengane går til UNICEF sitt arbeid for å gje utdanning til barn ramma av krig og konflikt.
  Les meir
 • Ungdomsskuleelevar på markering av Verdsdagen for Mental Helse

  23.10.2017
  18. oktober var alle ungdomsskuleelevane i kommunen (ca. 1200) samla i Sotra Arena for å markere Verdsdagen for Mental Helse. Det er andre gang kommunepsykologane arrangerer dette i samarbeid med ungdomsskulane, TAM (v/Kenneth Bruvik) og MOT.
  Les meir
 • Ordføraren gratulerer Nest-Sotra med opprykk

  21.10.2017
  Etter at Nest-Sotra slo Hønefoss borte laurdag ettermiddag, er det klart at laget frå Sotra spelar i 1. divisjon neste år. Laget enda opp med 54 poeng i 2. divisjon og betre målforskjell enn Notodden.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  20.10.2017
  Her er rapporten for veke 42 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • La ned grunnsteinen for helsebygg på Straume

  19.10.2017
  Litt etter klokka 11 i dag la dei tre ordførarane i regionen ned grunnsteinen for lokalmedisinsk senter på Straume. Nærare 100 personar var på plass for å markera grunnsteinnedlegginga som vart kombinert med kranselag (tett bygg). Med eit total kostnadsramme på 300 millionar kroner, er dette det desidert største og mest komplekse bygg Fjell kommune har vore byggherre for.
  Les meir
 • Plan for Angeltveitvegen klar til sluttbehandling

  18.10.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 26. oktober ta stilling til detaljregulering for Angeltveitvegen, Angeltveit.
  Les meir
 • Knappskog skule og Kunnskapsbyen på OTD-messa i Stavanger

  18.10.2017
  Knappskog skule er og i år invitert med på Vest Næringsråd sin stand på OTD-messa.
  Les meir
 • Orienterte om kommunereformarbeidet

  17.10.2017
  - Gjennom dialog og møte ønskjer vi å skapa ei felles forståing for kva oppgåver og utfordringar vi har framfor oss i arbeidet med å slå saman tre kommunar til Nye Øygarden kommune. Dette var oppsummeringa til prosjektleiar Paul Manger då han møtte kommunestyret og den admnistrative leiinga i Fjell kommune på budsjett- og strategisamlinga på Flesland på tysdag denne veka.
  Les meir
 • Svekka tenestetilbod i 2018

  17.10.2017
  - Velkomen til eit krevjande budsjettseminar med mange vanskelege problemstillingar! Det var orda rådmann Steinar Nesse møtte kommunestyremedlemene og administrative leiarar med på budsjett- og strategiseminaret på Flesland måndag føremiddag.
  Les meir
 • Ei takk til Tubfrim for ei opplevelsesrik helg!

  16.10.2017
  I Fjell kommune har vi to flotte ungdomsklubbar som kallar seg for Jente og Gutteklubben. Vi heldt til på Psykiatrisk Dagsenter og er for ungdom som har ulike utfordringar.
  Les meir
 • Lyderhorntunnelen vart opna natt til sundag

  15.10.2017
  Litt før klokka eitt natt til sundag vart Lyderhorntunnelen opna for trafikk.
  Les meir
 • Statsbudsjettet: - Ikkje rom for vekst!

  12.10.2017
  I dag la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Ifølgje rådmann Steinar Nesse vil ikkje dei frie inntektene dekkja utgiftene til regjeringa sine satsingsområde.
  Les meir
 • Internasjonal dag på Knappskog skule

  06.10.2017
  Fredag 6. oktober arrangerte Knappskog skule internasjonal dag og det vart samla inn pengar til Richard Kiwanuka sitt arbeid for barn på barneheim i Uganda «Bring Children From Street».
  Les meir
 • Fjell kommune inviterer til markering av Verdsdagen for psykisk helse

  06.10.2017
  Verdsdagen for psykisk helse er ein nasjonal kampanje for meir openheit om psykisk helse. I Fjell kommune skal vi ha to arrangement i anledning Verdsdagen.
  Les meir
 • Gjev støtte til vanskelegstilte

  05.10.2017
  Etter at Fjell kommune i desember 2015 overtok Eldrebustadene på Møvika, har stiftinga endra vedtektene slik at det no er mogleg å gje økonomisk støtte til dei som har behov for det. Støtteordninga er retta mot eldre og/eller andre vanskelegstilte som bur i Fjell kommune.
  Les meir
 • Trygg på Fjell vaksenopplæring

  04.10.2017
  Fjell vaksenopplæring var på utflukt til Bergen sist veke. Dei ville finne ut om fysisk aktivitet kan ha noko å seie for vaksne si læring, og det hadde det!
  Les meir
 • Kenyanaren Shadrack Juma fekk oppleva Sykkel-VM

  04.10.2017
  Også kenyanske Shadrack Juma var blant publikum på Straume og i Bergen sentrum då verdas beste syklistar viste seg fram både i Øygarden, Fjell og Bergen.
  Les meir
 • Kari-Anne Landro skal leia fellesnemnda for ny kommune

  02.10.2017
  Fellesnemnda for ny kommune valde i dag Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar i fellesnemnda. Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) vert nestleiarar.
  Les meir
 • Besøk av skulefolk frå Frankrike

  29.09.2017
  Knappskog skule har denne veka igjen hatt besøk av skulefolk frå Frankrike. Denne gongen frå Normandie-regionen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  29.09.2017
  Her er rapporten for veke 39 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Historisk skuleleiarsamling på Knappskog skule

  29.09.2017
  75 skuleleiarar og ressurspersonar frå Fjell, Sund og Øygarden var torsdag samla på Knappskog skule. Bakgrunnen var at opplæringslova vart endra frå 1. august med eit oppdatert kapittel 9A «Elevane sitt skolemiljø».
  Les meir
 • Skal utgreia sak om betaling for parkering

  28.09.2017
  Kommunestyret vedtok på torsdag å be rådmannen å utgreia ordning der tilsette betalar for parkering ved kommunale bygg, med sikte på innføring innan utgangen av 2018. Innan første februar skal det liggja føre sak om ordninga. Dette vart vedteke mot dei fire røystene til FrP.
  Les meir
 • – Betre enn vi drøymde om

  28.09.2017
  Det mangla ikkje godord då dei politiske leiarane i Hordaland, Bergen, Askøy, Sund, Fjell og Øygarden oppsummerte Sykkel-VM på ein pressekonferanse i dag.
  Les meir
 • Takkar alle som stilte opp

  28.09.2017
  Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, takkar alle som stilte opp og gjorde Sykkel-VM til ein folkefest.
  Les meir
 • Føreslår å kopla saman vassleidning med Bergen

  28.09.2017
  Rådmannen går inn for at det vert lagt ned ny vassleidning i samband med bygging av ny sotrabru. Saka vert lagt fram for behandling i formannskapet den 4. oktober.
  Les meir
 • Klart for første møte i fellesnemnda

  27.09.2017
  Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.
  Les meir
 • OL-stemning ved opninga av Hamramyra barnehage

  27.09.2017
  Det var nok ein og annan som tenkte tilbake på Lillehammer OL i 1994 då Hamramyra barnehage vart offisielt opna i dag. Ei gruppe i barnehagen slo til med OL-floka og fekk opp stemninga blant dei inviterte gjestene, trass i at det i dag var 20 varmegrader og ikkje 20 kuldegrader.
  Les meir
 • Gjennomfører undersøking om bustad- og bumiljø

  27.09.2017
  Kva kan gjera regionsentera Straume, Osøyro og Knarvik-Frekhaug meir attraktivt som buområde for barne- og ungdomsfamiliar?
  Les meir
 • Markerte start for Fjell som språkkommune

  26.09.2017
  Fjell kommune er ein av fire kommunar i Hordaland som er plukka ut til å vera språkkommune. På landsbasis er det 28 kommunar som så langt har fått tilbod om å vera språkkommune.
  Les meir
 • Fekk kurs i brannvern og førstehjelp

  26.09.2017
  I går fekk om lag 30 nye lærlingar i Fjell opplæring i brannvern og førstehjelp.
  Les meir
 • Treng kandidatar til Gründerprisen 2018

  25.09.2017
  Norges Vel ønskjer gode kandidatar til Gründerprisen 2018. Prisen vert delt ut til personar som har gjort ein særleg innsats i sitt eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
  Les meir
 • Mykje folk langs heile løypa, sjå fotogalleri

  24.09.2017
  Det var mykje folk langs løypetraséen på hovudrittet på sundag.
  Les meir
 • Det vart ny verdsrekord i tal vikingar

  24.09.2017
  Det var ikkje så reint lite spenning om ein makta å setja ny verdsrekord i kledde vikingar på Straume i dag. Den førebelse oppteljinga viser at 265 personar hadde kledd seg i vikingdrakt i området like sør for Sartorparken.
  Les meir
 • Skjerping heldt ord; han var først på Straume

  24.09.2017
  Sundag føremiddag hadde nok Kristoffer Skjerping ein av sine største opplevingar. Fem-seks tusen personar tok imot og hylla ryttaren frå Sekkingstad då han leia hovudfeltet i fellesrittet i Sykkel-VM for seniorar rundt Sartor Storsenter.
  Les meir
 • God stemning også på Kolltveit

  23.09.2017
  Om lag klokka 10 runda det store feltet med juniorryttarar rundkøyringa på Kolltveit. Rundkøyringa og området ved tunnelopninga og golfbana var omkransa av om lag 300 personar i feststemning.
  Les meir
 • Video på TV hyllar regionen

  23.09.2017
  I samband med Sykkel-VM er det lansert ein video som viser det unike med region vest.
  Les meir
 • Fleire tusen møtte opp langs løypa

  23.09.2017
  Både i Øygarden, på Ågotnes, Kolltveit og Straume møtte tusenvis opp for å sjå fellesrittet for menn junior på laurdag.
  Les meir
 • Krosno-delegasjon på besøk i Fjell

  22.09.2017
  Denne veka har Fjell kommune hatt besøk av ein delegasjon på fire personar frå venskapsbyen Krosno i Polen. Delegasjonen var leia av ordføraren i byen, Tomasz Soliñski.
  Les meir
 • Sykkel-VM i Tussetjødna og Leirstaden barnehagar – For ein dag!

  22.09.2017
  Det heile starta med fellesoppvarming i Amfiet , med sykkel VM sangen: Vennebyen «FULL RULLE» Og ei gruppe frå Tussetjødna følgde opp med VM-sangen «Race to Celebrate».
  Les meir
 • Vi inviterer til fest!

  22.09.2017
  Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden ser med stor forventning fram til at Sotra og Øygarden vert ein del av den store sykkelfesten.
  Les meir
 • Klangfull opptakt til Sykkel-VM

  21.09.2017
  Kulturskulane leverer alltid. Det skjedde også torsdag kveld då det var invitert til konserten «Vi triller» i kultursalen i Fjell rådhus.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  21.09.2017
  Her er rapporten for veke 38 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Endrar modell for gjennomføring av brannvernsamarbeid

  20.09.2017
  Rådmannen går inn for at det interkommmunale selskapet Sotra Brannvern IKS tek opp Øygarden kommune som ny deltakar og medeigar i selskapet. Namnet på det nye selskapet er føreslått til Øygarden Brann & redning IKS. Saka vert behandla i kommunestyret den 28. september.
  Les meir
 • Planlegg for Sykkel-VM

  20.09.2017
  Sykkel-VM er i full gang, og laurdag og sundag går dei to siste ritta med start frå Rong før ryttarane syklar gjennom Fjell før målgang i Bergen.
  Les meir
 • Legg plan for Skorafjellet på høyring

  20.09.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok på møtet i går å leggja detaljregulering for Skorafjellet barnehage, Kolltveit, ut til offentleg høyring.
  Les meir
 • I dag var det Børge sin tur

  19.09.2017
  Ordførar Børge Haugetun fekk oppdraget med å overrekkja blomar til medaljevinnarane av temporittet for junior i Sykkel-VM i dag. I går var det Fjell-ordførar Marianne Sandal Bjorøy som delte ut blomar til vinnarane.
  Les meir
 • Velkomen til ein trillande musikkfest

  19.09.2017
  Torsdag 21. september kl 18.30 blir det lukkeleg massevelt i ein trillande musikkfest i og utanfor kultursalen ved Fjell rådhus på Straume!
  Les meir
 • Presenterer heimstaden sin for sykkel-turistane

  19.09.2017
  Elevar på Fjell ungdomsskule ønskjer at turistane skal få oppleve Sotra. I samband med Sykkel-VM har språkstyrkingsprosjektet ”Stolt av eige språk” arrangert ein turistbrosjyre-konkurranse for ungdomsskuleelevane i kommunen.
  Les meir
 • Way Forward gjev leksehjelp

  19.09.2017
  For kort tid sidan starta Way Forward opp leksehjelp i aktivitetshuset under Kraftsenteret.
  Les meir
 • Overrekte blomar til medaljevinnarane

  18.09.2017
  Måndag kveld overrekte Fjell-ordførar blomar til vinnaren av U23 temporitt, Mikkel Bjerg.
  Les meir
 • Fagdag for leiarar for lærlingar

  18.09.2017
  Torsdag 14. september var 80 rettleiarar og faglege leiarar for lærlingar inviterte til fagdag i kultursalen på rådhuset i Fjell kommune.
  Les meir
 • Felles turdag for elevane på Bjorøy skule

  18.09.2017
  Bjorøy skule har som tradisjon å ha ein felles turdag for heile skulen kvart år. Tidligare år har vi mellom anna vore på byfjella kring Bergen og vi har vore på Fjell festning.
  Les meir
 • Sykkelfest på Askøy

  18.09.2017
  Askøy var festkledd då det var invitert til sykkelfest på den første konkurransedagen i Sykkel-VM.
  Les meir
 • Kristoffer Skjerping og Team Joker Icopal best av dei norske

  17.09.2017
  Laget til Kristoffer Skjerping hamna på ein 13. plass på lagtempo for menn under Sykkel-VM i dag. Konkurransen var hard, og Team Joker Icopal var best av dei fire norske laga den første konkurransedagen. Tea Sunweb vann lagtempoen både for kvinner og menn.
  Les meir
 • No er sykkelfesten i gang

  16.09.2017
  Laurdag ettermiddag var fleire tusen menneske på plass i nydeleg seinsommarvér på Torgalmenningen for å få med seg opningsseremonien for Sykkel-VM.
  Les meir
 • Stengjer luftrommet over og rundt Bergen

  15.09.2017
  I samband med Sykkel-VM vert store delar av luftrommet over og rundt Bergen vera stengt i perioden 15. til 24. september.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  15.09.2017
  Her er rapporten for veke 37 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Engasjert VM-dag på Landro skule

  15.09.2017
  Elevane på Landro ladar opp til Sykkel-VM, og i dag vart det gjennomført VM-dag med fellessamling, song og dans i gymnastikksalen før det var ei rekkje sykkelaktivitetar utandørs.
  Les meir
 • FjellVAR på topp seks i tilstandsvurdering av vatn

  14.09.2017
  Det kommunale selskapet FjellVAR AS hamna blant dei seks kommunane i landet som oppnådde god standard for alle vurderingskriteria for vatn. Det er Norsk Vann som har gjennomført tilstandsvurderinga både på vatn og avlaup.
  Les meir
 • Amerikansk «Cafe» med ei festleg overrasking

  13.09.2017
  I sist veke vart det stelt i stand amerikansk «Cafe» i kantina på Straume bu- og servicesenter.
  Les meir
 • Føreslår å leggja plan for Skorafjellet på høyring

  13.09.2017
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Skorafjellet barnehage, Kolltveit, vert lagt ut til offentleg høyring. Komité for plan og utvikling skal behandla saka på møtet den 19. september.
  Les meir
 • Vil samarbeida med næringslivet for å redusera køen

  13.09.2017
  I dag hadde kommunane i regionen møte med næringslivet for å drøfta utfordringa med kø i rushtida. I slutten av august vart det gjennomført ei reisevaneundersøking som viste korleis trafikantane reiste frå Sotra/Øygarden retning Bergen i morgonrushet.
  Les meir
 • Kristoffer Skjerping syklar fellesrittet den 24. september

  12.09.2017
  I dag melde Norges Cykleforbund at Kristoffer Skjerping får plass på det norske laget på fellesrittet for menn i Sykkel-VM sundag den 24. september.
  Les meir
 • Endeleg resultat frå Fjell er klart

  11.09.2017
  Litt etter klokka 23.30 var alle resultata frå Fjell melde inn. Det har vore god valoppslutnad om stortingsvalet i Fjell med 80,8 prosent. Dette er 1,2 prosentpoeng meir enn ved valet i 2013.
  Les meir
 • Resultatet frå fleire av krinsane er klare

  11.09.2017
  Klokka 21 i kveld vart resultata av førehandsrøystene lagt fram. Ein times tid seinare vart dei første resultata frå røystene på valdagen levert inn på rådhuset.
  Les meir
 • Vil røysta på valdagen

  11.09.2017
  Det var ikkje kø, men jamn tilstrøyming til vallokala på Tellnes då vi var innom litt etter klokka 10 i dag.
  Les meir
 • Jubileumstur til Krakow

  11.09.2017
  Medarbeidarar på Straume bu- og servicesenter har vore på ein flott jubileumstur til Krakow for å feire 20 kjekke år. Turen vart gjennomført 3. til 5. september.
  Les meir
 • Rådhuset er stengt på valdagen

  08.09.2017
  Måndag den 11. september er rådhuset stengt for publikum.
  Les meir
 • Prosjektleiaren er i full gang

  08.09.2017
  Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.
  Les meir