Facebook ikon Twitter logo Print side

Drøftar mogleg flytting av asfaltverk

Formannskapet skal på møtet onsdag den 10. mai drøfta Lemminkäinen sine opplysningar om mogleg flytting av asfaltverket frå Knarrvika til Søre Straume.

Lemminkäinen driv i dag asfaltverket i næringsområdet i Knarrvika.
I dag driv Lemminkäinen asfaltverket i Knarrvika.

Lemmingkäinen reknar med at delar av verksemda må flytta i anleggsperioden for Sotrasambandet, men verksemda kan ikkje få ein konkret svar på konsekvensane før saka om Sotrasambandet er behandla i Stortinget. Difor vurderer verksemda å flytta til eit næringsområde på Søre Straume. I dette området er det tilgang til djupvasskai.

No ønskjer Lemmingkäinen å få signal frå Fjell kommune om det er grunnlag for selskapet å arbeida vidare med alternativ lokalisering på Søre Straume før det vert sett i gang konsekvensutgreiing. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy ønskjer at formannskapet drøftar dettte. Det er kome inn brev frå tre velforeiningar i området. Alle velforeiningane er kritiske til planane.

Andre saker i formannskapet den 10. mai

  • Høyring - Ruteløyve for strekningar i Fjell - Turbuss vest AS (referatsak)
  • Uttale til høyring - Ruteløyve for strekningar i Fjell - Turbuss vest AS (referatsak)
  • Uro knytt til tydeleg auke i kø og reisetid på Rv 555 mellom Fjell og Bergen (referatsak)
  • Årsmelding og rekneskap 2016
  • Offentleg vass- og avlaupsnett - Retningsliner for dispensasjon frå krav om tvungen tilknyting
  • Sykkelbyavtale for Fjell

Møtet vert halde i komitésalen i Fjell rådhus og tek til klokka 15.00.
Her kan du lesa innkalling med saksdokument.


Tekst og foto: Vigleik Brekke


Sist endret: 04.05.2017