Facebook ikon Twitter logo Print side

Ønskjer samarbeid om barnevern

Rådmannen går inn for at Fjell kommune inngår samarbeid med Sund kommune om barneverntenesta. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal den 17. januar ta stilling til eit framlegg om å godkjenna ein avtale om vertskommunesamarbeid (kommunelova § 28-1e) mellom Sund og Fjell kommunar.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I midten av desember flytta barnevernet inn i nye lokale i Sartor Storsenter.
I midten av desember flytta barnevernet inn i nye lokale i Sartor Storsenter.

I framlegget til vedtaket heiter det også at overføring av barneverntenesta frå Sund til Fjell i form av dette vertskommunesamarbeidet, vert definert som verksemdoverdraging. Etter behandling i KDF i neste veke går saka til endeleg behandling i kommunestyret i slutten av januar.

Avtalen vil innebera at barnevernsleiaren i Fjell, med verknad frå 1.juni 2017, vert peika ut som barnevernsleiar for Sund kommune.

Bakgrunnen for saka er at Fjell kommune har motteke ein førespurnad om å vera vertskommune for Sund kommune sine oppgåver etter lov om barnevernstenester. Sund kommune ønskjer å bli del av eit større fagmiljø for å kunna utføra desse oppgåvene på ein best mogeleg måte.

Rår til å forskottera spelemidlar

Rådmannen går inn for at Nest-Sotra får 788 tusen kroner i forskottering av spelemidlar til rehabilitering av kunstgrasdekke på banen i Skålvika (11-erbane). Det vert lagt til grunn ein avtale der det går fram at venta spelemiddeltilskot på 788 tusen kroner i sin heilskap går til Fjell kommune.

Total kostnad for rehabilitering av anlegget er om lag 2,37 millionar kroner. Nest Sotra fekk ikkje godkjent spelemidddelsøknaden i 2015 på grunn av manglande finansiering. Restfinansiering er no på plass. Tilsegn om spelemiddeltilskotet vil tidlegast koma i 2019. Det er medlemene i Nest-Sotra som utfører drift og vedlikehald av banen.

Andre saker i KDF den 17. januar

  • Detbatthefte KS, mellomoppgjer
  • Vertskommunesamarbeid med Askøy, Sund og Øygarden om barnevernsvakt
  • Søknad om salsløyve for alkohol, Bunnpris Ågotnes (verksemdoverdraging)

Før behandling av sakene, vert det orientering om Aktiv Fjell, rapport om levekår og studietur til Oslo.

Møtet vert halde i komitésalen i Fjell rådhus og tek til klokka 16.00. Her kan du lesa innkalling med sakskutgreiing.


Tekst og foto: Vigleik Brekke

 


Sist endret: 10.01.2017