Facebook ikon Twitter logo Print side

Har du barn?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I Fjell kommune er det mange tilbod for deg som har barn. Her finn du informasjon om fleire av dei.

Nokre av tilboda er gratis for deg, andre må du betale for. Har du dårleg råd, kan du søkje om å få betale mindre for nokre tilbod. Kommunen kan hjelpe deg med å søkje.

Du har rett på tolk dersom det er nødvendig.

Unge i barnevogn Barn 0-2 år

Helsestasjon

Du får gratis time på helsestasjonen for å følgje med på at alt går bra med barnet ditt og deg. Barnet får òg tilbod om gratis vaksine. Les meir om helsestasjonen

Barnehage

I barnehagen kan barna leike og lære saman med andre frå dei er omlag eitt år gamle. Søk barnehageplass 

Skal barnet ditt starte i barnehagen? Her finn du informasjon om det å ha barn i barnehage med ulik kulturbakgrunn.

Har du dårleg råd, kan du søkje om å få betale mindre for barnehage: Les om redusert foreldrebetaling 

Om du ikkje klarer å betale ei rekning frå kommunen i tide, må du ta kontakt: Be om å utsette rekninga

Om du har barn og har dårleg råd, kan du søkje om tilskot i samband med oppstart i barnehage: Kontakt NAV Fjell

Ingen barn skal bli mobba: Les meir på heimesida til Trygg i Fjell

Barn i barnehage og skule kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråkleg fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Dette er gratis. Les meir på nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring

Open barnehage

Du kan ta med barn i alderen 0-6 år til Open barnehage for å møte andre foreldre som er der med barna sine. Tilbodet er gratis.

Støtte til foreldre

Når du er gravid, i tida rundt fødselen og fram til barnet ditt er to år, kan du få ekstra oppfølging frå helsestasjonen om du treng det: Trygg start 

Om du og familien din treng støtte i ein vanskeleg situasjon, kan barnevernet hjelpe.
Treng du hjelp frå barnevernet? | Om barnevernet på forskjellige språk.

Home-Start Familiekontakten er eit gratis tilbod for familiar med barn under skulealder. Frivillige kan kome heim til deg dersom du har bede om hjelp eller avlasting. Home-Start i Fjell

PPT – pedagogisk-psykologisk teneste

PPT kan hjelpe dersom barn til dømes har problem i barnehagen. Barnehagen skal samarbeide med foreldra dersom det er nødvendig å kontakte PPT. Foreldre kan òg ta direkte kontakt: PPT i Fjell

Kommunepsykolog

Fjell tilbyr gratis psykolog til barn og unge.

Tannhelse

Om barnet ditt treng tannbehandling, er det gratis i den offentlege tannhelsetenesta.

Sport, kultur og fritid

Biblioteket har gratis tilbod og tenester til alle aldersgrupper. Her finn du bøker, lydbøker, ebøker, film og musikk. Du kan låne fiskestenger, redningsvestar og dataspel, eit rom å møtast i, eller vere med på aktivitetar og arrangement som kodekurs, Pokemonklubb, verkstader, lesegrupper og teaterframsyningar. Sjå meir på www.bibvest.no

vww.aktivvest.no finn du mange lag og organisasjonar som tilbyr aktivitetar.

Bustad

Det å ha ein heim er viktig for alle. Alle barnefamiliar med låg inntekt kan søkje om bustønad. Bustadkontoret i Fjell kommune kan hjelpe deg å søkje om å få leige kommunal bustad, kjøpe eigen bustad eller refinansiere dyre lån med pant i bustad. Bustadkontoret kan òg hjelpe barnefamiliar med å søkje startlån frå Husbanken, slik at det blir lettare å skaffe seg hus eller leilegheit. Har du funksjonshemma barn, kan du søkje om tilskot for å tilpasse bustaden.

Barn på huske Barn 3-5 år

Helsestasjon

Du får gratis time på helsestasjonen for å følgje med på at alt går bra med barnet ditt og deg. Barnet får òg tilbod om gratis vaksine. Les meir om helsestasjonen

Barnehage

I barnehagen kan barna leike og lære saman med andre. Søk barnehageplass

Skal barnet ditt starte i barnehagen? Her finn du informasjon om det å ha barn i barnehage med ulik kulturbakgrunn.

Har du dårleg råd, kan du søkje om å få betale mindre for barnehage. Les om redusert foreldrebetaling

Har du låg inntekt og barn i alderen 3-5 år, kan du i tillegg søkje om 20 timar gratis barnehage i veka («gratis kjernetid»). Tilbodet er òg for barn som har utsett skulestart (skal starte eitt år seinare på skulen). 20 timar gratis

Om du ikkje klarer å betale ei rekning frå kommunen i tide, må du ta kontakt: Be om å utsette rekninga

Om du har barn og har dårleg råd, kan du søkje om tilskot i samband med oppstart i barnehage: Kontakt NAV Fjell

Ingen barn skal bli mobba: Les meir på heimesida til Trygg i Fjell 

Barn i barnehage og skule kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråkleg fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Dette er gratis. Les meir på nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring. 

Open barnehage

Du kan ta med barn i alderen 0-6 år til Open barnehage for å møte andre foreldre som er der med barna sine. Tilbodet er gratis.

Støtte til foreldre

Barnehagane har opplæring i samspel med barn. Foreldre kan få rettleiing. Sjå nettsida De Utrolige Årene

Om du og familien din treng støtte i ein vanskeleg situasjon, kan barnevernet hjelpe.
Treng du hjelp frå barnevernet? | Om barnevernet på forskjellige språk.

Home-Start Familiekontakten er eit gratis tilbod for familiar med barn under skulealder. Frivillige kan kome heim til deg dersom du har bede om hjelp eller avlasting. Home-Start i Fjell

PPT – pedagogisk-psykologisk teneste

PPT kan hjelpe dersom barn til dømes har problem i barnehagen. Barnehagen skal samarbeide med foreldra dersom det er nødvendig å kontakte PPT. Foreldre kan òg ta direkte kontakt: PPT i Fjell

Kommunepsykolog

Fjell tilbyr gratis psykolog til barn og unge.

Tannhelse

Alle barn blir kalla inn til tannlegen for å få sjekka tennene gratis frå dei er 3-4 år gamle. Behandling er òg gratis for barn i den offentlege tannhelsetenesta.

Sport, kultur og fritid

Om du har barn og får sosialhjelp eller har søkt om det, kan Nav hjelpe deg å søkje om pengar til utstyr og medlemsavgift slik at barn kan vere med på sport og fritidsaktivitetar sjølv om familien har dårleg råd. Kontakt NAV Fjell

Utstyr til sport og fritid kan du låne via Way Forward eller frå BUA, utstyrsbua på Ågotnes.

Aktivitetskortet gir gratisbillettar til bading, kino og anna slik at barn kan vere med på aktivitetar sjølv om foreldra har låg inntekt. Kommunen fordeler kort til familiar i målgruppa.

Biblioteket har gratis tilbod og tenester til alle aldersgrupper. Her finn du bøker, lydbøker, ebøker, film og musikk. Du kan låne fiskestenger, redningsvestar og dataspel, eit rom å møtast i, eller vere med på aktivitetar og arrangement som kodekurs, Pokemonklubb, verkstader, lesegrupper og teaterframsyningar. Sjå meir på www.bibvest.no

På vww.aktivvest.no finn du mange lag og organisasjonar som tilbyr aktivitetar.

Bustad

Det å ha ein heim er viktig for alle. Alle barnefamiliar med låg inntekt kan søkje om bustønad. Bustadkontoret i Fjell kommune kan hjelpe deg å søkje om å få leige kommunal bustad, kjøpe eigen bustad eller refinansiere dyre lån med pant i bustad. Bustadkontoret kan òg hjelpe barnefamiliar med å søkje startlån frå Husbanken, slik at det blir lettare å skaffe seg hus eller leilegheit. Har du funksjonshemma barn, kan du søkje om tilskot for å tilpasse bustaden.

Barn med skulesekk Skuleelevar 1.-10. klasse

Skule

Alle barn som skal vere tre månadar eller meir i landet, har rett til å gå på skule. Skulen er gratis. Kontakt skulesjefen om du er ny i kommunen og har barn som skal starte på skulen. Skulestart 

Om du har barn og har dårleg råd, kan du søkje om tilskot i samband med skulestart før barnet startar i 1., 4. og 8. klasse. Kontakt NAV Fjell

Ingen barn skal bli mobba: Les meir på heimesida til Trygg i Fjell

Barn i barnehage og skule kan ha rett til særskilt språkopplæring, tospråkleg fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Dette er gratis. Les meir på nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring.

Kraftsenteret for aktivitet i underetasjen til Grønamyrsvegen 4 har leksehjelp og eit varmt måltid for elevar på barne- og ungdomsskulen kvar måndag frå 16-19. Kontakt Way Forward

Skulefritidsordning (SFO)

Har du barn som går i 1.-4. klasse på skulen? Då kan du søkje om plass på skulefritidsordning (SFO). Der kan barnet vere med andre barn før og etter skuletid, og blir passa på av vaksne. Har du fleire barn som går på SFO, kan du få billegare plass (moderasjon). Sjå prisar og søk SFO-plass

Skulehelsetenesta

Helsesøster følgjer opp elevane på barne- og ungdomsskulen i skuletida. Det er gratis. Dette gjer skulehelsetenesta

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen er for alle frå ungdomsskulealder til 23 år. Her kan ungdom få svar på spørsmål om prevensjon, seksuell identitet, psykisk helse og mykje anna. Helsestasjon for ungdom

Skuleskyss

Elevar som har lang, spesielt vanskeleg eller farleg skuleveg, kan få gratis skyss. Sjå reglar og søk om skuleskyss

Støtte til foreldre

Foreldre kan få rettleiing. Les meir og meld deg på tilbod 

Om du og familien din treng støtte i ein vanskeleg situasjon, kan barnevernet hjelpe.
Treng du hjelp frå barnevernet? | Om barnevernet på forskjellige språk.

PPT – pedagogisk-psykologisk teneste

PPT kan hjelpe dersom barn til dømes har problem på skulen. Skulen skal samarbeide med foreldra dersom det er nødvendig å kontakte PPT. Foreldre kan òg ta direkte kontakt: PPT i Fjell

Kommunepsykolog

Fjell tilbyr gratis psykolog til barn og unge.

Tannhelse

Alle barn blir kalla inn til tannlegen for å få sjekka tennene gratis. Behandling er òg gratis for barn i den offentlege tannhelsetenesta.

Sport, kultur og fritid

Om du har barn og får sosialhjelp eller har søkt om det, kan Nav hjelpe deg å søkje om pengar til utstyr og medlemsavgift slik at barn kan vere med på sport og fritidsaktivitetar sjølv om familien har dårleg råd. Kontakt NAV Fjell

Aktivitetskortet gir gratisbillettar til bading, kino og anna slik at barn kan vere med på aktivitetar sjølv om foreldra har låg inntekt. Kommunen fordeler kort til familiar i målgruppa.

Basecamp har gratis sommaraktivitetar og mykje anna for barn og ungdom i alderen 13-20 år. Ta kontakt med Basecamp

Kraftsenteret for aktivitet i underetasjen til Grønamyrsvegen 4 tilbyr gratis aktivitetar for ungdom i alderen 14-19 år i samarbeid med Way Forward. Det er òg musikkstudio, kjøkken og høve til å låne sportsutstyr. Kontakt Way Forward

Utstyr til sport og fritid kan du låne via Way Forward eller frå BUA, utstyrsbua på Ågotnes.

Fritidsklubb er eit alkoholfritt tilbod der barn og ungdom frå 5. klasse og oppover kan møte kvarandre og delta i aktivitetar. Les meir om fritidsklubbane i Fjell

Biblioteket har gratis tilbod og tenester til alle aldersgrupper. Her finn du bøker, lydbøker, ebøker, film og musikk. Du kan låne fiskestenger, redningsvestar og dataspel, eit rom å møtast i, eller vere med på aktivitetar og arrangement som kodekurs, Pokemonklubb, verkstader, lesegrupper og teaterframsyningar. Sjå meir på www.bibvest.no

På vww.aktivvest.no finn du mange lag og organisasjonar som tilbyr aktivitetar.

Bustad

Det å ha ein heim er viktig for alle. Alle barnefamiliar med låg inntekt kan søkje om bustønad. Bustadkontoret i Fjell kommune kan hjelpe deg å søkje om å få leige kommunal bustad, kjøpe eigen bustad eller refinansiere dyre lån med pant i bustad. Bustadkontoret kan òg hjelpe barnefamiliar med å søkje startlån frå Husbanken, slik at det blir lettare å skaffe seg hus eller leilegheit. Har du funksjonshemma barn, kan du søkje om tilskot for å tilpasse bustaden.

Ungdom på rullebrett Ungdom under 18 år

Skulehelsetenesta 

Helsesøster følgjer opp elevane på vidaregåande i skuletida. Det er gratis. Dette gjer skulehelsetenesta

Skuleskyss

Elevar som har lang skuleveg, kan få gratis skyss til skulen også når dei går på vidaregåande. Sjå reglar og søk om skuleskyss

Andre elevar på vidaregåande og ungdom i alderen 16-20 kan kjøpe «Ungdomsbillett 30 dagar» frå Skyss. Reglar og prisar frå Skyss

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen er for alle frå ungdomsskulealder til 23 år. Her kan ungdom få hjelp med prevensjon, seksuell identitet, psykisk helse og mykje anna. Det er gratis. Helsestasjon for ungdom

Støtte til foreldre

Om du og familien din treng støtte i ein vanskeleg situasjon, kan barnevernet hjelpe.
Treng du hjelp frå barnevernet? | Om barnevernet på forskjellige språk.

Kommunepsykolog

Fjell tilbyr gratis psykolog til barn og unge.

Tannhelse

Alle blir kalla inn til tannlegen til og med året dei fyller 18 for å få sjekka tennene gratis. Behandling er òg gratis i den offentlege tannhelsetenesta til og med året ein fyller 18.

Sport, kultur og fritid

Familiar som får sosialhjelp eller har søkt om det, kan få hjelp av Nav til å søkje om pengar til utstyr og medlemsavgift slik at ungdom under 18 kan vere med på sport og fritidsaktivitetar sjølv om familien har dårleg råd. Kontakt Nav Fjell.

Aktivitetskortet gir gratisbillettar til bading, kino og anna slik at barn kan vere med på aktivitetar sjølv om foreldra har låg inntekt. Kommunen fordeler kort til familiar i målgruppa.

Basecamp har gratis sommaraktivitetar og mykje anna for barn og ungdom i alderen 13-20 år. Ta kontakt med Basecamp 

Kraftsenteret for aktivitet i underetasjen til Grønamyrsvegen 4 tilbyr gratis aktivitetar for ungdom i alderen 14-19 år i samarbeid med Way Forward. Det er òg musikkstudio, kjøkken og høve til å låne sportsutstyr. Kontakt Way Forward

Utstyr til sport og fritid kan du låne via Way Forward eller frå BUA, utstyrsbua på Ågotnes.

Fritidsklubb er eit alkoholfritt tilbod der ungdom kan møte kvarandre og delta i aktivitetar. Les meir om fritidsklubbane i Fjell

Biblioteket har gratis tilbod og tenester til alle aldersgrupper. Her finn du bøker, lydbøker, ebøker, film og musikk. Du kan låne fiskestenger, redningsvestar og dataspel, eit rom å møtast i, eller vere med på aktivitetar og arrangement som kodekurs, Pokemonklubb, verkstader, lesegrupper og teaterframsyningar. Sjå meir på www.bibvest.no

På vww.aktivvest.no finn du mange lag og organisasjonar som tilbyr aktivitetar.

Bustad

Det å ha ein heim er viktig for alle. Alle barnefamiliar med låg inntekt kan søkje om bustønad. Bustadkontoret i Fjell kommune kan hjelpe deg å søkje om å få leige kommunal bustad, kjøpe eigen bustad eller refinansiere dyre lån med pant i bustad. Bustadkontoret kan òg hjelpe barnefamiliar med å søkje startlån frå Husbanken, slik at det blir lettare å skaffe seg hus eller leilegheit. Har du funksjonshemma barn, kan du søkje om tilskot for å tilpasse bustaden.


Sist endret: 22.03.2018
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00