Facebook ikon Twitter logo Print side

Norskopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Norsk

Norskopplæring for elevar frå språklege minoritetar.

Innføringsklassar

Fjell kommune gjev eit fulltids grunnskuletilbod med hovudfokus på norskopplæring til alle barn og ungdommar frå 1. til 10. klasse.

Felles for alle er at dei skal lære om norsk skulekvardag og om norsk språk, slik at dei snarast mogleg kan ta til som elever i ordinær norsk skule.

Det er nødvendig å lære både kvardagsspråk og dei mest grunnleggjande fagorda i dei ulike skulefaga.

Nærskule

Alle barn i innføringsklassane er heile tida registrert som elevar ved nærskulen der dei bur.

Elevane frå 1. til 4. klasse får tilbod i SFO.

Det er vanleg at elevane går i innføringsklassen frå eitt til to år før dei tar til på nærskulen.

Gratis grunnskule i Noreg

Innføringsklasse er grunnskole-opplæring og difor gratis. Elevar som ikkje bur i skulekrinsen får reise gratis med vår skulebuss til og frå skulen.

Særskild norskopplæring, morsmål og tospråkleg fagopplæring

Opplæringslova § 2-8 seier at:
«Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.»

Læreplanar

Sidan elevane i innføringsklassane må bruke mykje tid på sjølve språkopplæringa, vert vektlegging av ulike kompetansemål i det norske læreplanverket ikkje heilt den same som i den ordinære skulen.

Viktige læreplanar for opplæringa i innførings-klassen er:
"Læreplan i grunnleggjande norsk for tospråklege minoritetar og læreplan i morsmål for minoritetsspråklege elevar"

Velkomen

Vi ønskjer alle våre nye elevar velkomen til eit trygt og godt skule– og oppvekstmiljø i Fjell kommune. Vi ønskjer å gje våre elevar det beste utgangspunktet for å kunne utvikle seg vidare i det norske skule– og utdannings-systemet.

Innføringstilbod

Knappskog skule
Fjæreidevegen 30 - 5360 KOLLTVEIT
Tlf: 55 09 75 50 Fax: 55 09 75 51
E-post: Knappskog.adm@fjell.kommune.no

Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20, 5363 Ågotnes
Tlf: 55 09 63 00
E-post: tranevagen.adm@fjell.kommune.no

Polski

Nauczanie języka norweskiego dla uczniów mniejszości narodowych w gminie Fjell.

Klasy wprowadzaj ące w gminie Fjell

Gmina Fjell daje pe łną ofertę edukacyjną, z naciskiem na nau-czanie j. norweskiego dla wszyst-kich dzieci i młodzieży od 1 do 10 klasy.

Wspólnie dla dobra wszystkich uczniowiów, b ędą uczyć się w j. norweskim i poznawać go na codzień w szkole, tak aby najszybciej jak to możliwe przeszli do zwykłych norweskich szkoł.

Niezbędne jest, aby uczyli się języ-ka codziennego, który pomoże im w zdobywaniu wiedzy na zajęciach przedmiotowych.

Wszyscy nasi uczniowie przynale żą do najbliższych szkół

Wszystkie dzieci w klasie wprowad-zającej są przez cały czas zare-jestrowane jako uczniowe szkół w pobliżu, których mieszkają.

Dzieci w klasach od 1do 4 maj ą zajęcia pozalekcyjne na świetlicy szkolnej.

Zazwyczaj dzieci uczęszczają do klasy wprowadzajacej od roku do dwóch lat, zanim przejdą do swoich macierzystych szkół.

Bezp łatna szkoła w Norwegii

Nauczanie w klasach wpro-wadzaj ących jest darmowe. Ucznio-wie, którzy nie mieszkają w okręgach szkolnych, są dowożeni bezpłatnie autobusem szkolnym.

Specjalne nauczanie j. norweskiego, j. ojczy - stego oraz nauczanie dwujęzyczne

Ustawa Edukacyjna § 2-8 mówi że:
«Uczniowie szko ły podstawo-wej z innym językiem niż nor-weski oraz j. samisk mają prawo do specjalnej nauki j. norweskiego, dopóki nie będą biegle się nim poslugiwać w zwykłym nauczaniu szkolnym. Jeśli zachodzi taka potrzeba mają również prawo do nauki j. ojczystego, dwujęzycznego nauczania lub obu».

Plany nauczania

Uczniowie w klasach wprowadzaj ących spędzają wiele czasu na nauce podstaw języka norweskiego. Duży nacisk kładzie się na zdobywanie kompetencji zgodnych z planami nauczania, które nie są do końca takie same jak w zwyklej szkole.

Podstawa programowa w klasach wpro-wadzaj ących leży u podstaw: "Programu nauczania podstaw j. norweskiego dla uczniów mniejszości narodowych oraz pro-gramu nauczania ich w języku ojczystym."

Witamy!

Witaj ąc naszych nowych uczniów, chcemy, aby poczuli si ę bezpiecznie i dobrze w nowej szkole i w nowym otoczeniu w gminie Fjell. Chcemy im dać szansę na lepszy start oraz rozwój w dalszej edukacji szkolnej.

Szko ły wprowadzające znajdują się przy

Knappskog szkole
Fjæreidevegen 30 - 5360 KOLLTVEIT
Tlf: 55 09 75 50 Fax: 55 09 75 51
E-post: Knappskog.adm@fjell.kommune.no

Tranevågen gimnazjum
Hamramyra 20, 5363 Ågotnes
Tlf: 55 09 63 00
E-post: tranevagen.adm@fjell.kommune.no

српски

Nastava norveškog za u čenike jezičnih manjina u Fjell komuni.

Prijemni razredi u Fjell komuni

Fjell komuna daje potpunu ponudu osnovnoskolske nastave sa glavnim fokusom na učenje norveškog za svu decu i omladinu od 1. do 10. razreda.

Zajedničko za sve je učenje o sva-kodnevnom školskom danu i nor-veškom jeziku, tako da mogu što pre biti prihvaċeni kao ucenici u norveškom razredu.

Neophodno je učiti i svakodnevni jezik, ali i najvažnije osnovne stručne reči i pojmove iz školskih predmeta.

Učenici pripadaju najbližoj školi

Sva deca u prijemnim razredima su celo vreme registrovana kao učenici najbliže škole mestu boravka.Učenici od 1. do 4. razreda mogu iċi u produženi boravak. Uobičajeno je da učenici budu u prijemnom razredu jednu ili dve godine pre nego što budu plasirani u školu koja je najbliža njihovom mestu borav.

Škola je besplatna

Prijemni razredi su nastava u osnovnoj školi i zato je besplat-na. Učenici koji ne žive na području škole gde se održava nastava, u prijemnom razredu imaju gratis kartu do škole i natrag.

Ciljano učenje norveškog, maternji jezik i dvojezična predmetna nastava

Zakon o obrazovanju § 2-8 kaže da:
«Učenici u osnovnoj školi koji ima-ju drugi maternji jezik nego nor-veški i samijski imaju pravo na po-sebnu nastavu dotle dok ne ovla-daju norveškim tako da mogu pra-titi redovnu nastavu. Ako je neophodno, ovi učenici takodjer imaju pravo na nastavu maternjeg jezika, dvojezičnu predmetnu nas-tavu ili i jedno i drugo.»

 Nastavni planovi

Pošto učenici u prijem-nim razredima moraju koristiti mnogo vremena na samo učenje jezika, težište razlicitih obrazov-nih ciljeva u norveškom planu nije sasvim isto kao u redovnoj školi. Važni planovi za obrazovanje u prijem-nim razredima su: «Nastavni plan za os-nove norveškog za je-zične manjine" i "Nastavni plan za ma-ternji za učenike jezičnih manjina.»

Dobro došli!

Želimo svim našim novim učenicima dobrodošlicu u sigurnu i dobru školu i razvojnu sredinu u Fjel komuni. Takodje, želimo im dati najbolju osnovu za dalji napredak u nor-veškom školskom obrazovnom sistemu.

Ponuda za prijemne razrede

Knappskog skule
Fjæreidevegen 30 - 5360 KOLLTVEIT
Tlf: 55 09 75 50 Fax: 55 09 75 51
E-post: Knappskog.adm@fjell.kommune.no

Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20, 5363 Ågotnes
Tlf:55096300
E-post: tranevagen.adm@fjell.kommune.no

Deutsch

Norwegischunterricht für Schüler nichtnorwegischer Muttersprache in der Fjell kommune.

Einführungsklassen in der Fjell kommune

Die Fjell kommune bietet ein Vollzeit- Schulangebot mit Schwerpunkt auf dem Erlernen der nowegischen Spra-che für alle Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 10. Klasse.

Gemeinsames Ziel ist es, dass die Schüler den norwegischen Schu-lalltag kennenlernen und die nor-wegische Sprache erlernen sollen, damit sie so bald wie möglich am normalen Unterricht in einer nor-wegischen Klasse teilnehmen kö-nnen.

Es ist notwendig, sowohl die All-tagssprache als auch die wich-tigsten Fachbegriffe in den ver-schiedenen Unterrichtsfächern zu erlernen.

Alle unsere Schüler gehören der ihrem Wohnort am nächsten gelegenen Schule an

Alle Kinder der Einführungsklassen sind von Beginn an zusätzlich als Schüler an der Schule registriert, die ihrem Wohnort am nächsten gelegen ist.

Schüler der 1. bis 4. Klasse können an der SFO teilnehmen.

Normalerweise nehmen die Schüler etwa ein bis zwei Jahre am Unter-richt der Einführungsklassen teil, bevor sie in eine reguläre Klasse an der ihrem Wohnort am nächsten gele-genen Schule überführt werden.

Der Schulbesuch ist in Norwegen kostenlos

Der Besuch der Einführungsklas-sen ist als Bestandteil des Schulangebotes kostenlos. Schü-ler, die nicht im Schulbezirk wohnen, können gratis mit dem Schulbus zur Schule und zurück fahren.

Besonderer Norwegischun-terricht, muttersprachlicher Unterricht und zweisprachi-ger Fachunterricht

Schulgesetz § 2-8 ist folgendes festgelegt:
«Schüler der Klasse 1 bis 10 mit einer anderen Muttersprache als Norwegisch und Samisch haben das Recht auf besonderen Norwe-gischunterricht bis sie ausreichen-de Kenntnisse im Norwegischen haben um am regulären Schulun-terricht teilzunehmen. Soweit er-forderlich haben diese Schüler auch das Recht auf mut-tersprachlichen Unterricht oder zweisprachigen Fachunterricht oder beides."

Lehrpläne

Da die Schüler in den Einführungsklassen viel Zeit in das Erlernen der nor-wegische Sprache investie-ren, sind die Lernziele nicht identisch mit denen der re-gulären Klassen.

Wichtige Lehrpläne für den Unterricht in den Ein-führungsklassen sind der Lehrplan für Norwegisch für Angehörige zweisprachiger Minoritäten und der Leh-rplan für muttersprachlichen Unterricht für Schüler nicht norwegischer Mutterspra-che:

"Læreplan i grunnleg-gjande norsk for tospråklege minoritetar og læreplan i morsmål for minori-tetsspråklege elevar".

Willkommen!

Wir heißen alle unsere neuen Schüler willkommen in einem Sicherheit vermittelnden und guten Schulklima mit ebensolchen Rahmenbe-dingungen für Heran-wachsende in der Fjell kommune. Wir möchten unseren Schülern die bes-ten Startbedingungen bie-ten um sich im nor-wegischen Schul– und Ausbildungssystem wei-terzuentwickeln.

Einführungsangebotv an drer

Knappskog skule (1. bis 7. Klasse)
Fjæreidevegen 30 - 5360 KOLLTVEIT
Tlf.: 55 09 75 50 Fax: 55 09 75 51
E-post: Knappskog.adm@fjell.kommune.no

Tranevågen ungdomsskule (8. bis 10. Klasse)
Hamramyra 20, 5363 Ågotnes
Tlf: 55 09 63 00E-post: tranevagen.adm@fjell.kommune.no

العربية

تعليم اللغة النرويجية للطلبة من الاقليات اللغوية في بلدية فيال

     الصفوف التمهيدية في بلدية فيال

تقدم بلدية فيال دوام كامل للطلبة في التعليم في المرحلة الأساسية مع التركيز علي تعلم اللغة النرويجية لجميع الطلاب من الصف الأول الي الصف العاشر.

جميع الطلاب يتعلمون عن اليوم الدراسي النرويجي و اللغة النرويجية حيث انهم سوف يلتحقون في المدارس النرويجية في أقرب وقت ممكن.

و انه من الضروري أن يتعلم الطلاب كلا من اللغة اليومية و كذلك المصطلحات الفنية الأساسية للمواد الدراسية المختلفة.

     جميع طلابنا سوف يتحولون إلي أقرب مدرسة لسكناهم

جميع الطلبة في الصفوف التمهيدية يسجلون كطلاب في أقرب مدرسة لسكناهم.

الطلاب من الصف الأول إلي الصف الرابع يحصلون علي عرض في برنامج المدرسة الترفيهي.

الطلاب الجدد يذهبون إلي الصفوف التمهيدية من سنة الي سنتين قبل ذهابهم الي أقرب مدرسة لسكناهم.

     المدارس الإبتدائية في النرويج مجانية

الصفوف التمهيدية هي جزء من التعليم في المدارس الإبتدائية و لذلك هي مجانية.

الطلبة الذين لديهم مشاكل في التنقل الي المدرسة يحصلون علي مواصلات مجانية.

     التعليم الخاص للغة النرويجية و اللغة الأم و المواد الدراسية

قانون التعليم رقم ٢ - ٨ ينص علي الطلاب الأجانب في المدارس الإبتدائية الذين لديهم لغة أم غير النرويجية أو السامية لديهم الحق في التعليم الخاص للغة النرويجية ليحصلوا علي مهارات كافية

في اللغة النرويجية حتي يستطيعوا متابعة تعليمهم العادي في المدارس.

و من الضروري أن يحصل الطلبة علي تعليم لغتهم الأم و المساعدة في المواد الدراسية أو كلاهما.

     الخطة الدراسية

نرحب بجميع طلابنا الجدد في بيئة تعليمية أمنة و جيدة في بلدية فيال.

نأمل بتقديم أفضل خدمة تعليمية لطلابنا حتي يستطيعوا تطوير أنفسهم في المدارس النرويجية و النظام التعليمي.

     الصفوف التمهيدية موجودة في

Knappskog skule
Fjæreidevegen 30, 5360 Kolltveit
Tlf. 55 09 75 50

Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20, 5363 Ågotnes
Tlf. 55 09 63 00


Sist endret: 23.08.2018