Facebook ikon Twitter logo Print side

PPT

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korleis få kontakt?

Barn/elevar vert vanlegvis tilvist frå barnehage/skule i samråd med foreldra. Om du som forelder har eit barn du meiner ikkje har tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa (i skulen) eller har omfattande utfordringar (i barnehagen), bør du først ta ein samtale med barnehagen/skulen for å få deira vurdering.

Elevar over 15 år, foreldre og vaksne kan også sjølv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for hjelp frå PPT.

Barnehagar/skular kan ikkje tilvisa barn/elevar til PP-tenesta utan samtykkje frå foreldra.

Les meir om PPT, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Konsultasjon og rettleiing

PPT skal vera tett på barnehagar og skular, og det skal vera låg terskel for både konsultasjon og rettleiing. Konsultasjon kan vera anonym, men skal helst vera avklart med foreldra.

Ved behov for konsultasjon eller rettleiing der vi observerer eller på anna måte møter barnet/eleven direkte, må vi ha ei «Tilvising for konsultasjon». Denne tilvisinga bør drøftast med aktuell fagperson i PPT på førehand.

Tilvising for konsultasjon

Mal for referat fra konsultasjon

Tilvising for sakkyndig vurdering

I situasjonar der barnehagen/skulen, i forståing med foreldra og etter drøfting med PPT, har konkludert med at sakkyndig vurdering er naudsynt, fyller barnehagen/skulen ut tilvisingsskjema i samarbeid med foreldra.

For barnehagen skal «Tilvising for sakkyndig vurdering barnehage», «Pedagogisk rapport barnehage» og «Referat fra konsultasjon» vere med.

For skulen skal «Tilvising for sakkyndig vurdering skole», «Pedagogisk rapport skule» og «Referat fra konsultasjon» vere med.

Foreldre skal vere kjent med alt som vert sendt til PPT og begge foreldra skal som ein hovudregel skrive under tilvising for sakkyndig vurdering.

Barnehage/førskule

Momentliste pedagogisk rapport

Pedagogisk rapport barnehage

Tilvising for sakkyndig vurdering barnehage

Kartleggings/tiltaksskjema barnehage

Spesialpedagogisk hjelp / Special education assistance – in different languages

Skule

Pedagogisk rapport skule

Tilvising for sakkyndig vurdering skole

Kartleggings/tiltaksskjema skule

Spesialundervisning / Special needs education – in different languages

Sakkyndig arbeid

Når eit barn/ein elev er tilvist PPT og saka er vurdert og tatt inn, startar PPT si utgreiing. Gjennom informasjon frå foreldra, barnehagen/skulen, og samtale og eventuelt testing og observasjon av barnet/eleven, får vi eit bilete av den enkelte sine styrkar, utfordringar/vanskar og behov for tilrettelegging.

Konklusjonen kan anten vera at barnet/eleven sitt behov kan dekkjast innanfor det ordinære tilbodet, eller PPT kan tilrå spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skulen. Vi kan også vurdera vidare tilvising til ulike instansar.

Utviklingsarbeid i skulen og barnehagen

PPT skal hjelpa barnehagar og skular med utviklingsarbeid. Dette skjer mellom anna gjennom kontaktmøte, kurs/foredrag, konsultasjon eller direkte rådgjeving, til dømes i situasjonar med utfordrande klassemiljø eller utfordringar på ei avdeling i ein barnehage.

Styrar i barnehage og rektor på skulen kan bestille hjelp til utviklingsarbeid. Bruk gjerne skjemaet under for dette.

Søknad om hjelp til utviklingsarbeid i barnehage eller skule

Om PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkyndige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- eller opplæringssituasjonen. PPT er også sakkyndig i tilfelle der vaksne har utvida behov for tilrettelegging av grunnskoleopplæring.

PPT sine oppgåver og mandat er heimla i barnehageloven kapittel V A og i opplæringsloven kapittel 5.


Sist endret: 27.08.2018
PPT

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00