Facebook ikon Twitter logo Print side

PPT

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korleis få kontakt?

Barn/elevar vert vanlegvis tilvist frå barnehage/skule i samråd med føresette. Om du som føresett har eit barn du meiner ikkje har tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa (i skulen) eller har omfattande utfordringar (i barnehagen), bør du først ta ein samtale med barnehagen/skulen for å få deira vurdering.

Elevar over 15 år, føresette og vaksne kan også sjølv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for hjelp frå PPT.

Barnehagar/skular kan ikkje tilvisa barn/elevar til PP-tenesta utan samtykkje frå føresette.

Les meir om PPT, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Konsultasjon og rettleiing

PPT skal vera tett på barnehagar og skular, og det skal vera låg terskel for både konsultasjon og rettleiing. Konsultasjon kan vera anonym, men skal helst vera avklart med føresette.

Ved behov for konsultasjon eller rettleiing der vi observerer eller på anna måte møter barnet/eleven direkte, må vi ha ei tilvising. Tilvisinga bør drøftast med aktuell fagperson på førehand.

Tilvising for konsultasjon

Mal for referat fra konsultasjon

Tilvising for sakkyndig vurdering

I saker der barnehage/skule etter drøfting med PPT har konkludert med at sakkyndig vurdering er naudsynt, fyller barnehage/skule ut tilvisingsskjema i samarbeid med foreldre.

For barnehage skal skjemaene Tilvising for sakkyndig vurdering barnehage, Pedagogisk rapport barnehage og Referat fra konsultasjon vere med.

For skule skal skjemaene Tilvising for sakkyndig vurdering skole, Pedagogisk rapport skule og Referat fra konsultasjon vere med.

Foreldre skal vere kjent med alt som vert sendt til PPT og begge foreldre skal skrive under tilvising.

Barnehage/førskule

Momentliste pedagogisk rapport

Pedagogisk rapport barnehage

Tilvising for sakkyndig vurdering barnehage

Kartleggings/tiltaksskjema barnehage

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp «Special education assistance».

Skule

Pedagogisk rapport skule

Tilvising for sakkyndig vurdering skole

Kartleggings/tiltaksskjema skule

Informasjon om spesialundervisning «Special needs education»

Sakkyndig arbeid

Når eit barn/ein elev er tilvist PPT og saka er vurdert og tatt inn, startar PPT si utgreiing. Gjennom informasjon frå føresette, barnehage/skule, og samtale og eventuelt testing og observasjon av barnet/eleven, får vi eit bilete av den enkelte sine styrkar, utfordringar/vanskar og behov for tilrettelegging.

Konklusjonen kan anten vera at barnet/eleven sitt behov kan dekkjast innanfor det ordinære tilbodet, eller PPT kan tilrå spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skulen. Vi kan også vurdera vidare tilvising til ulike instansar.

Utviklingsarbeid i skule og barnehage

PPT skal hjelpa barnehagar og skular med utviklingsarbeid. Dette skjer mellom anna gjennom kontaktmøte, kurs/foredrag, konsultasjon eller direkte rådgjeving, til dømes i situasjonar med utfordrande klassemiljø eller utfordringar på ei avdeling i ein barnehage.

Styrar i barnehage og rektor på skulen kan tilvisa ved behov for hjelp til utviklingsarbeid.

Tilvising for hjelp til utviklingsarbeid i barnehage eller skule

Om PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkyndige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- eller opplæringssituasjonen. PPT er også sakkyndig i tilfelle der vaksne har utvida behov for tilrettelegging av grunnskoleopplæring.

PPT sine oppgåver og mandat er heimla i barnehageloven kapittel 5 A  og i opplæringsloven kapittel 5


Publisert: 16.06.2016 07:18
Sist endret: 28.03.2017 10:03
PPT

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00