Facebook ikon Twitter logo Print side

Kreftkoordinator

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleinng

Kreftkoordinator hjelper kreftramma og deira pårørande i alle fasar av sjukdomsforløpet.

Koordinatorstillinga er eit samarbeid mellom Kreftforeningen og Fjell og Sund kommune.

Kven er tilbodet til?

Personar som:

 • Kreftramma og deira pårørande i alle fasar av sjukdomsforløpet
 • Treng nokon å snakka med og få råd og rettleiing
 • Har mykje å ta omsyn til og slit med oversikt
 • Har plagsame seineffektar etter avslutta behandling
 • Har barn og/eller unge som pårørande

Kva hjelper vi med?

 • Koordinera og tilretteleggja kvardagen for kreftsjuke og pårørande
 • Er ressursperson for kreftramma og pårørande
 • Gje råd, rettleiing og informasjon
 • Har oversikt over relevante tilbod og tenester
 • Formidlar kontakt med tenester og samarbeidspartnarar
 • Sikrar oppfølging av barn og unge som pårørande
 • Støttesamtalar
 • Bidrar til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunane
 • Vera eit bindeledd mellom deg, fastlege, spesialisthelseteneste og tenestene til kommunen

Få hjelp

Det er ikkje krav om tilvising frå lege. Kreftramma, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

Pris

Gratis.

Andre tilbod

Temakafè for kreftramma og pårørande

Velkomen til temakafè for kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden.

Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. Kom innom for ein kopp kaffe og ein matbit – og samtale i eit triveleg miljø saman med andre som har erfaringar med kreftsjukdom.

Tidspunkt
Første onsdag i kvar månad kl. 12.00 - 14.00

Stad
Hjelpekorpshuset v/Røde-Kors-Huset, Blombakkane 19, 5354 Straume

Pris
Tilbodet er gratis, og krev ingen påmelding

Ta gjerne kontakt om med kreftkoordinator om du vil ha meir informasjon.

Livet i bevegelse

Har du ein kvardag som er prega av helseutfordringar? Ønskjer du meir kunnskap og å treffe andre og dele erfaringar? Velkomen til eit kurs om læring og meistring.

Å leve med helseutfordringar kan føre til store forandringar i kvardagen.

Kurset er for deg som ønskjer:

 • Få kunnskap og prøve ut ulike meistringsverktøy
 • Oppdage og utvikle tru på eigne ressursar
 • Treffe og lære av andre som lever med helseutfordringar

Målgruppe

Kurset er for deg over 18 år som har kronisk sjukdom, nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk psykiske eller fysiske belastningar. Pårørande kan og delta.

Om kurset

Kurset har seks samlingar med ulike tema:

 • Kva er meistring for meg?
 • Samanheng mellom tankar, følelsar og handlingar
 • Meistringsstrategiar, meistringstru og eigne ressursar
 • Motivasjon og endring
 • Rollar, relasjonar, nettverk og kommunikasjon
 • Moglegheiter framover

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar og du vil få moglegheit til både å høyre, snakke, reflektere og øve i gruppa. Du vil få ei mappe der du kan samle materiell frå samlingane.

Dato

28. oktober 2016
04. november 2016
11. november 2016
21. nbovember 2016
28. november 2016
09. desember 2016

Tid

Kl. 11.00 - 14.00

Stad

VIP-rommet i Sotra Arena

Pris

Tilbodet kostar kr 500,- inkludert lunsj og kursmateriell

Kursleiarar

Kurset er utvikla og vert leia av både helsepersonell og menneske som sjølv lever med helseutfordringar.

Helsepersonell har fagleg kunnskap og oversikt over aktuelle hjelpetiltak. Brukarrepresentantar har kunnskap om det å leve med langvarege helseutfordringar og bidreg med eigen kunnskap og erfaring.

Påmelding

Send e-post til fms@offentleg.no eller telefon 55 09 68 59

Ved spørsmål ta kontakt med Friskliv- og meistringssenteret på telefon 450 33 267 eller Kreftkoordinator på telefon 909 63 266.

Arrangør

Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden i samarbeid med kreftkoordinator i Fjell og Sund.

Om kreftkoordinator

Inger Fosse er kreftkoordinator i Fjell og Sund kommune. Ho er kreftsjukepleiar. Inger har tidlegare erfaring frå arbeid med kreftpasientar på Radiumhospitalet i Oslo.

Kontakt

Kreftkoordinator Inger Fosse
Telefon: 55 09 71 86
Mobil: 909 63 266

Lover


Publisert: 08.06.2016 08:00
Sist endret: 08.06.2016 08:19
Kreftkoordinator

Besøksadresse:

Skjenet 8
5354 Straume

Telefon: 55 09 71 86

Kontaktperson: Kreftkoordinator Inger Fosse

Telefon: 909 63 266