Facebook ikon Twitter logo Print side

Støttekontakt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er støttekontakt?

Ein støttekontakt er ein brubyggjar til sosial aktivitet og deltaking og som skal bidra til mindre sosial isolasjon. Målet er å gje deg ein meiningsfull fritid saman med andre.

I Fjell kommune vert støttekontakt nytta av psykiatrisk team, NAV, barnevern og støttetiltak funksjonshemma.

Korleis få støttekontakt?

Dei som ikkje kan dra omsorg for seg sjølve eller som er heilt avhengige av praktisk eller personleg hjelp for å greie dei daglege gjeremåla, har krav på bistand.

Det er kommunen som i samarbeid med søkjaren avgjer kva for tenester som skal gjevast, medrekna støttekontakt.

Søk om å få støttekontakt

Pris

Tenesta er gratis. Brukar betalar sjølv eigne utgifter.

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Bli støttekontakt

Her finn du meir informasjon dersom du ønskjer å bli støttekontakt

Andre skjema

Timelister fritidsassistent
Timelister støttekontaktar

Lover

Forvaltningslova
Helse- og omsorgstenestelova
Pasient- og brukarrettighetslova


Publisert: 06.06.2016 09:27
Sist endret: 06.06.2016 09:38
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00