Facebook ikon Twitter logo Print side

Friskliv og meistring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunevåpen til Sund, Fjell og ØygardenKva er Friskliv- og meistringssenteret?

Frisklivs- og meistringssenteret er eit interkommunalt tilbod til innbyggjarar i Fjell, Sund og Øygarden som har behov for å endre vanar for betre helse, ha ein betre kvardag med sjukdom eller helseutfordringar eller som ønskjer å slutte å røyke eller snuse.

Kva kan vi tilby?

Frisklivs- og meistringssenteret arrangerer kurs for innbyggjarar som har, eller står i fare for å utvikle

 • Diabetes 2
 • Hjarte- og karsjukdom
 • Overvekt og fedme
 • KOLS
 • Kronisk sjukdom
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Pårørande

Tilboda i Frisklivs- og meistringssenteret har fokus på motivasjon og støtte til endring av vanar, og finne eigne ressursar for å redusere belasting av sjukdom eller helseutfordring. Pårørande kan delta på kurs saman med deltakar eller på eigenhand.

Vi arrangere og kurs for innbyggjarar som er motivert og ønskjer å slutte å røyke eller snuse.

For helsepersonell, studentar og andre

Frisklivs- og meistringssenteret er eit ressurs- og kompetansesenter for frisklivs- og meistringsarbeid med fokus på kosthald, fysisk aktivitet og meistring av sjukdom. Vi har stor fagleg kompetanse innanfor ernæring og kosthald, trening og fysisk aktivitet, endrings- og motivasjonsprosessar og folkehelsearbeid.

Hospitering

Ønskjer du å hospitere på eit av våre kurs ta kontakt på telefon 55 09 68 59 eller send e-post til fms@offentleg.no.
Vi tek og i mot studentar som ønskjer praksisplass, observasjonspraksis eller å hospitere viss vi har høve og moglegheit.

Fagleg innlegg og kompetansehevande tiltak

Vi kan tilby, eller støtte med, faglege innlegg, kurs, temasamlingar eller kompetanseheving for helsepersonell, frivillige lag og organisasjonar og andre etter behov.

Forsking

Frisklivs- og meistringssenteret er med i et forskingsprosjekt som kartlegg kven som deltar på frisklivstilbod, og resultat av frisklivstilbod etter 6 månadar og 2 år. Studien som er ein kontrollert klinisk studie blir leia av forskarar ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder.

Her finn du meir informasjon. 

Frisklivsresept

Har du fått ein frisklivsresept?
Frisklivsresept blir skriven ut av fastlege eller lege til personar som har behov for å endra vanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald eller tobakk.

Frisklivsresept

Send eller lever frisklivsresept til din lokale frisklivssentral. Der får du tilbod om ein helsesamtale og det blir utarbeida ein plan og mål for endringane du vil gjere, og kva tilbod du har behov for akkurat no.

Du treng frisklivsresept for å delta på livsstilskurset og treningane i regi av Frisklivs- og meistringssenteret.

Ønskjer du å delta på Livet i bevegelse, Leve godt med KOLS, Vanar for livet eller røyke- og snusslutt kan du melde deg på direkte til Frisklivs- og meistringssenteret på telefon 55 09 68 59 eller e-post fms@offentleg.no.

Det blir gitt tilbakemelding til fastlege etter deltaking på kurs.

Kontaktinformasjon til Frisklivssentralane i Fjell, Sund og Øygarden

Friskliv Fjell
Telefon 55 09 68 50
E-post frisklivfjell@fjell.kommune.no
Adresse Straume terapisenter, Blombakkane 7, Straume

Her finn du meir informasjon om Friskliv Fjell

Øygarden Frisklivssentral
Telefon 56 38 54 41 / 954 36 42
E-post friskliv@oygarden.kommune.no
Adresse Familiens Hus, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Her finn du meir informasjon om Frisklivsentralen i Øygarden.

Friskliv i Sund
Telefon 56 33 97 23
E-post willy.marthinussen@sund.kommune.no
Adresse Aktivitetssenteret i Skogsvåg, Grønebakksvegen 9, 5382 Skogsvåg

Her finn du meir informasjon om Friskliv i Sund.

Kurs

Livsmeistring - ta vare på deg sjølv og helsa di

Livsmeistringskurset fokuserer på trening, meistring og kunnskap om helse. Kurset er for deg som for tida er ute av skule, utdanning eller jobb og treng eit avbrekk i kvardagen til eigenomsorg, både fysisk, psykisk og sosialt. Kurset inneheld trening leia av fysioterapeut og føredrag.

Kurset er for deg som ønskjer

 • Å ta betre vare på deg sjølv
 • Å ta betre vare på helsa di
 • Kome i betre fysisk form
 • Få meir kunnskap om helse

Kurset har 12 samlingar frå kl 09.15 – 12.00. Samlingane startar med spinning med pulssystem kor alle trener ut frå eige nivå, så 30 minuttar styrketrening. Etter treningsøktene er det enkel servering før eit 45 minuttars føredrag.

Tema for føredrag er mellom anna

 • Søvn
 • Kosthald
 • Fysisk aktivitet
 • Mental helse

Dersom du er/har vore inaktiv er det anbefalt å kome i gang med litt kvardagsaktivitet som å gå i trappe eller gå på tur før oppstart.

Pris kr. 200

Dersom du ønskjer å delta eller har spørsmål kan du ta kontakt med Bente på telefon 95 43 63 42, Sølvi på telefon 93 05 50 17 eller Ingrid på telefon 99 21 60 97.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Arrangør Frisklivssentralen i Øygarden og Familiens Hus, Øygarden

Leve godt med KOLS - få betre pust og meir energi

Ønskjer du betre pust og meir energi? Ønskjer du meir kunnskap og å treffe andre og dele erfaringar?

Å leve med KOLS kan føre til store endringar i kvardagen.

Kurset er for deg som

 • Vil trene i gruppe leia av fysioterapeut i lag med andre i liknande situasjon
 • Treninga vet tilpassa kvar einskild
 • Ønskjer å snakke med andre om å leve med ein alvorleg sjukdom
 • Ønskjer å lære meir om kosthald for å meistre sjukdommen best mogleg

Om tilbodet

 • Tilbodet er for deg over 18 år og som har KOLS eller tilsvarande lungesjukdom. Du må sjå nytte av å trene og ønskje å lære meir om å leve med sjukdommen.
 • Trening to ganger i veka med fortløpande påmelding.
 • Siste torsdag i måneden er det samtalegruppe med ulike tema. Gjennomgåande tema for gruppene er korleis du kan få best mogleg livskvalitet og fremme kvardagsmeistring.
 • Du vil kunne trene i trygge omgjevnadar, dele erfaringar og lære av andre.

Det er viktig at du kjem deg til trening og heim att sjølv. Vi kan ikkje administrere medisin for deg, så det er viktig at du kan rådføre deg med lege om eventuelle justeringar av medisin i samband med treninga.

Oppstart

Ta kontakt med Friskliv- og meistringskoordinator for oppstartsdato.

Pris

Kr. 200,-/mnd, inkluderer mulighet til å trene frem til kl. 15 på hverdager på Sprek og Blids sentre på Sotra. Betaling frå månad til månad.

Spørsmål og påmelding til Frisklivs- og meistringskooordinator på telefon 55 09 68 59/450 33 267 eller e-post fms@offentleg.no. Du kan ta kontakt gjennom din lokale frisklivssentral.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden i samarbeid med Sprek og Blid Skogsvåg og Straume.

Livet i bevegelse - for deg som ønsker gode kvardagar

Å leve med helseutfordringar kan føre til store forandringar i kvardagen. Livet i bevegelse er eit kurs med fokus på dei gode tinga i kvardagen. Målet er å gje deltakarane tru på eigne ressursar for sjølv å skape seg gode kvardagar.

Kurset er for personar over 18 år som har kronisk sjukdom, nedsett funksjonsevne, kronisk psykiske eller fysiske belastningar eller kreft. Pårørande kan og delta.

Kurset er for deg som ønskjer

 • Bli meir medviten om ulike verktøy for å ha gode kvardagar
 • Oppdage og utvikle tru på eigne ressursar
 • Møte andre som lever med helseutfordringar
 • Moglegheit for å dele eigne erfaringar

Kurset har 5 samlingar på 3 timar. Tema for samlingane er

 1. Kvardagsglede
 2. Tankens kraft
 3. Tilstade i eige liv
 4. Tru på eigne ressursar
 5. I balanse

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar og du vil få moglegheit til både å høyre, snakke, reflektere og øve i gruppa.

Pris kr. 500 som inkluderer lunsj og kursmateriell.

Har du spørsmål? Kontakt Anita på telefon 55 09 68 59, eller Kreftkoordinator på telefon 909 63 266. Du kan og ta kontakt gjennom din lokale frisklivssentral.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Påmelding Til Frisklivs- og meistringssenteret på e-post til fms@offentleg.no eller telefon 55 09 68 59, Kreftkoordinator på telefon 55 09 71 86 / 909 63 266 eller gjennom din lokale frisklivssentral.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden i samarbeid med Kreftkoordinator i Fjell og Sund

Livsstilskurs - for gode vanar

Gode vanar kan gi god helse! Livsstilskurset er for personar over 18 år som har, eller står i fare for å utvikle diabetes 2, hjarte- og karsjukdom og overvekt/fedme. Kurset har som mål å leggje til rette for betre kosthald, auka fysisk aktivitet og vere meir til stades i eige liv. Du må sjå nytte av å dele erfaringar og lære av andre. Pårørande kan og delta.

Du må ha Frisklivsresept for å delta på kurs. Fastlege/lege kan skrive ut frisklivsresept.

Kurset er for deg som ønskjer

 • Motivasjon til å gjere endringar
 • Å blir meir medviten eige kosthald og aktivitetsvanar
 • Oppdage og utvikle tru på eigen endring
 • Finne val som passer for deg
 • Å treffe andre som har gjort endringar for betre helse og høyre deira erfaringar
 • Gjere endringar saman med andre

 Kurset har 6 samlingar frå kl. 09 – 15. Tema for samlingane er

 1. Vanar og endringsprosessar
 2. Smart mat for god helse
 3. Oppmerksam og tilstade i eige liv
 4. Tankens kraft
 5. "Fordi det er feitt"
 6. Kvardagsaktivitet

Det er trening to gangar i veka i kursperioden. Ei styrketrening inne i sal (Sotra Arena) og ei kondisjonstrening ute i løypene ved Sotra Arena.

Pris kr. 500 som dekker lunsj og kursmateriell.

Har du spørsmål? Kontakt  din lokale frisklivssentral, eller Frisklivs- og meistringssenteret på telefon 55 09 68 59 eller e-post fms@offentleg.no.

Påmelding skjer via din lokale frisklivssentral.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden

Vanar for livet - eit familiebasert livsstilskurs

Eit familiebasert livsstilskurs for familiar som har barn i alder 5 – 10 år med overvekt eller fedme. Familien må ønskje, og sjå behov for å gjere endringar i kosthald og fysisk aktivitet. Kurset består av samtalegrupper, praktiske øvingar, fysisk aktivitet og bevegelseglede og heimeoppgåver.

Kurset passer for familiar som ønskjer

 • Å bli meir medvitne på eigne val
 • Å ta gode val i kvardagen – for heile familien
 • Oppdage og utvikle tru på eigen endring
 • Finne val som passer for familien
 • Å lære å setje grenser
 • Styrke forholdet mellom barn og foreldre
 • Finne gode alternativ til kos og påskjønning
 • Gjere endringar saman med andre

Kurset har 10 samlingar på 2 timar. Tema for samlingane er

 1. Kom i gang - Korleis kome i gong med endring
 2. Klare mål - Korleis oppnå gode vanar
 3. Behovet bak følelsen - Om regulering av følelsar
 4. Ta kontroll - Om å setje grenser og ta ansvar for gode val og vanar
 5. Kva viss... - Gode grunnar til å ta gode val
 6. Å vere til stades - Korleis ete for god helse
 7. Full fart - Om kvardagsaktivitet og ein kropp i bevegelse
 8. Smart mat for god helse - Om kva kroppen treng for å vekse og fungere som den skal
 9. Tankens kraft - Korleis tankane påverkar handlingane våre, og korleis få fram dei gode tankane
 10. Hald ut! - Om vegen vidare – på eigenhand

Pris kr. 500 som inkluderer kveldsmat og kursmateriell.

For spørsmål og påmelding kontakt Frisklivs- og meistringssenteret på telefon 55 09 68 59 eller e-post fms@offentleg.no. Det er og mogleg å ta kontakt gjennom din lokale helsestasjon eller helsesøster.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden

Tobakksfri - for å slutte å røyke eller snuse

Eit sluttekurs for deg som ønskjer å bli røyke- eller snusfri saman med andre.

Kurset har 6 samlingar på 1.5 time. Dei 3 første samlingane handlingar om førebuing til å slutte og de 3 siste møta gir oppfølging, motivasjon og støtte til å halde seg tobakksfri.

Kurset passer for deg som ønskjer

 • Motivasjon til å slutte
 • Dele erfaringar med andre
 • Praktiske og mentale førebuingar til å slutte
 • Effektive tiltak for å takle snus-/røykesug
 • Støtte og oppmuntring frå andre i same situasjon
 • Strategiar for å halde deg snus-/røykfri

Pris kr. 200

Påmelding til Frisklivs- og meistringssenteret på e-post fms@offentleg.no eller telefon 55 09 68 59. Du kan og ta kontakt via din lokale frisklivssentral.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden

Kurskalender

Treningstilbod

Gågruppe

Ei gågruppe for deg som treng motivasjon til å kome i gong med uteaktivitet, eller ønskjer å ha nokon å gå på tur saman med. Gågruppa er for personar som har behov for fysisk aktivitet for betre helse og som kan gå i 1 time.

Du møter ein turleiar som går saman med gruppa i turløypene ved Sotra Arena.

Turen er for alle og tempo vert tilpassa deltakarane i gruppa.

For spørsmål kontakt Unn på telefon 55 09 68 50.

Pris Gratis

Kondisjonstrening ute

Kondisjonstrening i idrettsparken ved Sotra Arena. Ein må vere i stand til å trene samanhengande i 1 time, og bevege seg i minimum 3 kilometer. Treninga blir leia av fysioterapeut i lag med erfarne brukarar som tidligare har deltatt på livsstilskurs.

Tilbodet er for deltakarar på livsstilskurs. Personar med frisklivsresept kan delta etter tilvising frå Frisklivssentralen og i samråd med fysioterapeut.

Pris Gult kort kr. 300.- som gir deg 3 månadar med deltaking i treningsgruppa. Gult kort kan du kjøpe i resepsjonen på terapisenteret når du har frisklivsresept.

Styrketrening i sal

Styrketrening som brukar enkle og effektive øvingar for betre styrke. Ein må vere i stand til å trene samanhengande i 1 time. Treninga blir leia av fysioterapeut i lag med erfarne brukarar som tidligare har deltatt på livsstilskurs.

Tilbodet er for deltakarar på livsstilskurs. Personar med frisklivsresept kan delta etter tilvising frå Frisklivssentralen og i samråd med fysioterapeut.

Pris Gult kort kr. 300.- som gir deg 3 månadar med deltaking i treningsgruppa. Gult kort kan du kjøpe i resepsjonen på terapisenteret når du har frisklivsresept.

Yogakurs

Eit begynnarkurs i yoga for dei som ønskjer å finne ut om yoga er noko for deg. Kurset går over 8 gonger og ein må vere med frå starten av. Kurset blir halden av fysioterapeut som er yogainstruktør. Kurset er for personar som har behov for fysisk aktivitet for betre helse.

Du må ha frisklivsresept for å delta på tilbodet. Fastlege/lege kan skrive ut frisklivsresept.

For spørsmål kontakt Unn på telefon 55 09 68 50.

Pris Gult kort kr. 300.- som gir deg plass på yoga i kursperioden. Gult kort kan du kjøpe i resepsjonen på terapisenteret når du har frisklivsresept.

Vi anbefaler

Tilbod som ligg utanfor Friskliv Fjell, men som er gode alternativ til deg som ønskjer å trene eller vere fysisk aktiv.

Bli venn med maten

Dei psykologiske mekanismene knytt til mat og følelser er sterke. Kurset fokuserer meir på kvifor vi et heller enn kva vi et. Gjennom praktiske øvingar får du hjelp til å forstå eigen kropp og følelsar og kva desse prøver å kommunisere. Målet er å få eit godt og gledefylt forhold til mat, kropp og utsjånad.

Kurset er for deg som

Synes det er vanskeleg å setje grenserBruker mat som trøst eller påskjønningOverspiserHar vanskeleg følelsar knytt til mat og kroppØnskjer eit avslappa og naturleg forhold til matØnskjer eit avslappa og naturleg forhold til kropp og utsjånad

Kurset går over 8 veker med samlingar på 3 timer.

Her finn du meir informasjon om kurset.

Pris kr 1000 (+ kr 250 i støttemedlemsskap i ROS)

Påmelding og informasjon til kursinstruktør er Cecilie Kalvik på telefon 484 51 013, e-post post@celiaconsult.no eller Frisklivs- og meistringssenteret på telefon 55 09 68 59.

For meir informasjon om tid og stad sjå kalender.

Arrangør Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS)

Golf grønn glede

Golf med rettleiing utan krav om kjennskap til golf. Ingen krav om eige utstyr. Trening og spel på pitch og putbanen. Sosial samling i klubbhuset etter spel på banen med enkel servering.

Tilbodet er ope for alle som vil.

Påmelding til Irene ved Frisklivs- og meistringssenteret på telefon 450 33 267 / 55 09 68 59 innan torsdagar kl. 12.

Arrangør Sotra Golfklubb på Kolltveit

Pris Kr. 100 per gong som inkluderer lån av utstyr og enkel servering.

Bli Sterkare styrke

Innandørs styrketrening i sirkel med fokus på å auke styrken i kroppens viktigaste muskelgrupper og kjernemuskulatur ved hjelp av funksjonelle øvingar. Treninga brukar enkelt utstyr og har instruktørar som inspirerer og tilpassar øvingane slik at alle finn riktig nivå for belastning. 12 økter à 60 minuttar.

Tilbodet er ope for alle, og passer for alle, spesielt nybegynnarar som ønskjer å kome i gang med styrketrening.

Påmelding  via Bedriftsidretten i Hordaland sine nettsider

Arrangør Bedriftsidretten i Hordaland

Pris Kr. 1200 for 12 økter

Bli Sterkare Puls

Innandørs styrketrening i sirkel med fokus på å auke styrken i kroppens viktigaste muskelgrupper og kjernemuskulatur ved hjelp av funksjonelle øvingar. Treninga brukar enkelt utstyr og har instruktørar som inspirerer og tilpassar øvingane slik at alle finn riktig nivå for belastning. 12 økter à 60 minuttar

Tilbodet er ope for alle. Passer godt for personar som har trena litt før og som liker å presse seg litt.

Påmelding  via Bedriftsidretten i Hordaland 

Arrangør Bedriftsidretten i Hordaland

Pris Kr. 1200 for 12 økter. Ved deltaking på 2 grupper på same skule er det 20% rabatt dersom ein melder seg på gruppene samla.

AKTIV+

Eit aktivitets- og kulturtilbod for yngre og eldre seniorar.

Kl. 10.30 – 12.00 Trening og bevegelse.
Vel mellom tur på grusvei i idrettsparken med forskjellige grupper som går ulik lengde, trening i sal med instruktør, balansegruppe i sal leia av fysioterapeut, trening i styrkerom, volleyball og badminton.

Kl. 12 - 13 Kulturinnslag eller foredrag.
Kl. 13 – 14 Prat og måltid i kafeen med høve til å kjøpe seg lunsj/middag.

Kafeen er open frå kl. 11 – 14 for dei som bare vil vere der.

Påmelding Ingen, det er bare å møte opp på Sotra Arena.

Arrangør Aktiv+ som blir driven av frivillige organisasjonar i samarbeid med Fjell kommune.

Tid og stad Tysdagar kl. 10.30 – 14.00, men det er mogleg å kome, og gå når ein vil.

Pris Gratis, men ein betalar for det ein kjøper i kafeen og for foredrag som er i regi av Senioruniversitetet

Her finn du program og meir informasjon om AKTIV+.

Eigentrening i basseng

Eigentrening i terapibasseng (34⁰C). Påbod med badetøy, badehette og god kroppsvask før ein går i bassenget. Tilbodet gjeld så lenge ein har behov (mellom 3 månadar – 1 år). Ved stor pågang i bassenget blir nye brukarar prioritert. Badstove er også tilgjengeleg.

Tilbodet er for innbyggjarar i Fjell kommune som har tilvising for helsegevinst av å vere i terapibasseng. Du kan få tilvising frå fastlege, fysioterapeut, behandlar, Kreftkoordinator eller Friskliv Fjell.

Påmelding Bestill plass på telefon 55 09 69 01 eller 55 09 68 50. Det er viktig å gi beskjed viss du er påmeldt men ikkje kan kome for å gje plassen til andre.

Arrangør Ergo – og fysioterapitenesta i Fjell kommune

Tid og stad Du kan velje mellom måndagar, torsdagar eller fredagar kl. 15 – 16 på Straume terapisenter

Pris – Gratis

Lenkjer


Sist endret: 01.08.2017
Friskliv- og meistringssenteret

Besøksadresse:

Blombakkane 7
5354 Straume

Telefon: 55 09 68 59