Facebook ikon Twitter logo Print side

Omsorgsbustad med bemanning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Langtidsplass

Små kommunale utleigebustader i bufellesskap, tilrettelagt for personar med nedsett funksjonsevne og behov for bemanning til stades heile døgeret. Ut i frå behov, vert du tildelt andre kommunale tenester som for eksempel heimehjelp eller heimesjukepleie.

Omsorgsbustader er ikkje ei lovpålagt oppgåve, men eit kommunalt tilbod til innbyggjarar med særskilde behov for tilrettelagt bustad.

Kven kan søkja?

Du kan søkje om å leige av omsorgsbustad med heildøgnsbemanning, dersom du har langt komen demenssjukdom, utviklingshemming, nedsett funksjonsevne eller anna varig sjukdom som gjer det umogleg å bu heime.

Pris

Prisar per månad på husleige for omsorgsbustader
Grunnlag2016
40 m2 6.910
45 m2 7.900
55 m2 8.800

 

Pris på mat i omsorgsbustader
Grunnlag2016
Heilpensjon 4.010

Informasjon om bustønad

Korleis søkja?

Søk om omsorgsbustad med bemanning

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Spørsmål eller hjelp?

Har du spørsmål eller treng hjelp til utfylling?

Kontakt heimetenesta på telefon 55 09 71 90 (vekedagar mellom kl 08.00 og 15.30)

Lover


Sist endret: 13.06.2016
Heimetenesta Sone Sotra

Besøksadresse:

Skjenet 8
5354 Straume

Telefon: 55 09 71 90