Facebook ikon Twitter logo Print side

Rus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du rusproblem?

Er du over 18 år og har rusproblem? Om du bur i Fjell eller oppheld deg mellombels i kommunen, kan du eller dine pårørande få hjelp av rusteama til kommunen.

Du kan få individuell bistand eller benytte vårt lågterskel dagtilbod – MO senteret.

Informasjon om MO-senter Informasjon om FACT-teamet Informasjon om Rus-teamet

Kva kan vi tilby

 • Kartlegging av dagens situasjon
 • Støttesamtalar, råd, praktisk bistand og rettleiing
 • Nettverksarbeid
 • Heimebesøk
 • Tilvisa til spesialisthelsetenesta og eller andre samarbeidspartnarar.
 • Opprette kontakt med ettervernstilbod
 • Søknad om LAR
 • Ambulant oppfølging. Møta brukarar der dei sjølv ønskjer (gå tur, møtast på kafé m.m.)
 • Bistand til å finna bustad
 • Hjelp til å søkja om kommunal bustad
 • LAR oppfølging
 • Tilbod og utarbeiding av individuell plan
 • Vera eit bindeledd inn i mot andre samarbeidspartnarar.
 • Koordinera eller delta på ansvarsgruppemøtar.
 • Samarbeid med pårørande etter samtykkje.
 • Tilbod om å delta i pårørandegruppe.
 • Hjelp til å fylla ut diverse søknadsskjema
 • Bistå med tvangsinnlegging ved aktuelle situasjonar

Pris

Alle tenestene er gratis.

Kontakt

Vi kan kontaktast per telefon/sms frå kl. 09.00-15.00 480 95 493, pr e-post eller ved personleg oppmøte. Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Du kan også få fastlegen din eller andre tenesteinstanser til å ta kontakt for deg.

Kontakt med ruskonsulent per e-post

saritha.hovland@fjell.kommune.no
renate.furelid@fjell.kommune.no
gina.lunde@fjell.kommune.no
jeanette.forland@fjell.kommune.no
anne.tennebo@fjell.kommune.no
tone.bubandt@fjell.kommune.no
lars.hausnes@fjell.kommune.no

Kven er vi?

Oppfølgingsteamet i avd rustenester består av 7 ruskonsulentar som gjev tilbod om tenestar forankra i Helse og omsorgstjenestelova.

Målgruppa er menneske i Fjell kommune over 18 år som har/har hatt/står i fare for å utvikle ein rusmiddelavhengigheit. Det er frivillig om ein ønskjer å motta tenestar i frå rusteamet og tenesta er gratis. Vårt hovudansvar er å følgja opp menneske med utfordringar knytt til rusbruk.

Målet er å kunna bidra til at menneske med avhengighetsproblematikk skal få hjelp til å få kontroll over eige liv og hjelp til å oppretthalda motivasjon til å endra eigen livssituasjon.
Vi jobbar brukarstyrt ved å ha fokus på at det er brukarane som er ekspert på sitt eige liv.


Sist endret: 25.08.2016
Rusteam

Besøksadresse:

Blombakkane 17
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume