Facebook ikon Twitter logo Print side

Startlån

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt, kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån i ordinære kredittinstitusjonar. Startlån er behovsprøvd og barnefamiliar er ei prioritert målgruppe for låneordninga. Det er ei føresetnad at lånesøkjar har nytta moglegheita til å spare innanfor dei økonomiske rammene deira aktuelle inntekter og utgifter til livsopphald gjer.

Kven kan få startlån/tilskot?

  • Barnefamilie
  • Mottar offentleg yting/stønad
  • Bustadeigar med gjeldsproblem
  • Andre som har til dømes sosiale/helse utfordringar

Unge i etablerarfasen er ikkje i målgruppa.

Kva kan startlån nyttast til?

  • Kjøp, rehabilitering, utbetring og tilpassing av bustaden
  • Toppfinansiering
  • Refinansiering ved gjeldsproblem

Les meir om startlån her

Søknad

Søknader handsamas fortlaupande. For meir informasjon, sjå Husbanken.no eller kontakt bustadkontoret på telefon 55 09 60 00

Søk startlån her


Sist endret: 09.05.2016
Bustadkontoret

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00