Facebook ikon Twitter logo Print side

Tilkallingsvikar assistent

Brukarstyrt personleg assistanse,BPA, er praktisk og personleg hjelp i kvardagen for personar med nedsett funksjonsevne og eit langvarig og stort behov for hjelp.

Tenestemottakar er arbeidsleiar for assistenten, kommunen har det overordna ansvaret for tenesta, og er arbeidsgivar for assistenten.

Assistenten yter praktisk og personleg bistand ut ifrå hjelpebehovet til den enkelte som har tenesta.

Det er behov for tilkallingsvikar ved sjukdom, ferie m.m. hjå fleire tenestemottakarar. Vakter kan være på dagtid, kveldstid og helg.

Det må leggast fram politiattest ved tilsetjing.

Kontaktperson

Bente Eide
Tlf 55097161/ 55096850
Epost: bente.eide@fjell.kommune.no


Sist endret: 12.04.2019