Facebook ikon Twitter logo Print side

Areal- og reguleringsplanar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplanar

Reguleringsplanar

Her finner du alle vedtekne reguleringsplaner i Fjell kommune.

I planregisteret får du informasjon om når planen ble vedteken, planomtale, føresegner, plankart og politisk behandling av planen.

Sjå reguleringsplanar i kartet

Kva er ein reguleringsplan?

Reguleringsplan er ein plan som fastset vilkåra for arealbruk og busetnad innanfor eit avgrensa område. Planen består av eit kart med tilhøyrande føresegner og skildring av tiltaka.

Skal du regulere eigedom?

Områderegulering

Områderegulering er kommunen sitt planverktøy for å avklara arealbruken for større område, meir detaljert enn i ein kommuneplan. Les meir om denne type arealplanlegging hos regjeringen.no.

Områderegulering Straume sentrum

Målet med planen er å legga til rette for utvikling av eit fleirfunksjonelt byområde. Mottoet er å endre området "frå kjøpesenter til by".

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend Områdereguleringsplan for sentrum av regionsenteret Straume.

Dokument:
Hoveddokument for saksframlegg
Reguleringsplankart
Illustrasjonsplan
Planskildring med konsekvensutgreiing
Planprogram
Kvalitetsprogram
Snitt 1 - 5
Snittanvisning
UKS feltrapport
Offentleg infrastruktur i Straume
Reguleringsføresegner

Les meir om planinformasjon for Straume sentrum

Sotrasambandet, Rv555 Kolltveit - Storavatnet

Områdereguleringsplanen som vart vedteken av kommunestyret 26.mai 2016, presenterer eit stort samferdsleprosjekt med høg kvalitet for alle trafikantgrupper. Eit ferdig bygd Sotrasamband vil ha ein heilt annan tryggleik og mykje betre framkome for buss, bil, sykkel og gange. Det vil også vera eit stort framsteg for beredskapssituasjonen og tryggleiken for alle dei som bur og arbeidar i regionen.

Meir informasjon om Sotrasambandet

Meir informasjon om Sotrasambandet på vegvesen si heimeside

Langsiktig planlegging

Arealdelen til kommuneplanen gjev langsiktige føringar for kva dei ulike areala i kommunen skal brukast til. Planen skal samordna viktige behov for vern og utbygging på eit overordna nivå, og gje føringar for utarbeiding av meir detaljerte planar.

Prioriteringar og satsingar vert styrt av Planstrategien for Fjell kommune 2016 – 2019.

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast minst éin gong kvar valperiode. Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta kommunen sine behov.

Planstrategien er basert på kommunen sine strategiske val for samfunnsutviklinga, samt nasjonale og regionale føringar.

Les meir om planstrategien for Fjell kommune 2016 - 2019

Fjell kommune ved komité for drift og forvaltning gjorde 8. mars 2016 vedtak om forslag til planstrategi for 2016-2019. Forslaget vert med dette gjort offentleg i samsvar med plan- og bygningslova §10-1.

Dokument:

Arealdelen til kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen gjev føringar for kva dei ulike areala i kommunen skal brukast til. Planen skal samordna viktige behov for vern og utbygging på eit overordna nivå, og gje føringar for utarbeiding av meir detaljerte planar.

Hovudmålsettinga i arealplanen til Fjell kommune er «Gjennom eit planstyrt og tilpassa utbyggingsmønster, legga til rette for ei mangfaldig samfunnsutvikling med fokus på gode og varierte bustadmiljø sentralt og i utkantane, med særleg vekt på å ivareta element av lokal kultur og historie knytt til grendestrukturen i kommunen. Det skal leggast til rette for utvikling av eit framtidsretta næringsliv i Fjell».

Den enkelte grunneigar kan ikkje ta i bruk areala sine på ein måte som er i strid med arealdelen til kommuneplanen. Dette betyr ikkje at eksisterande, lovleg bruk av areal automatisk må opphøyre, sjølv om dei er i strid med planen.

Arealdelen til kommuneplanen

Plandokumenta kan sjåast i servicetorget på rådhuset, Fjell folkeboksamling på Straume.

Revisjon av kommuneplanen

Kommunestyret skal ein gong kvar valperiode vurdera behovet for å endra planen. Rullering av gjeldande kommuneplan starta i 2012 og vart avslutta med vedtak i kommunestyret 18.6.2015.

Detaljar frå rulleringa

Kommunedelplan areal

Kommunen kan ved behov utarbeida delplanar til kommuneplanen. Slike delplanar kan gjelda for t.d. tettstader, vegstrekningar og strandsona. Ein kommunedelplan for eit område (areal) har formelt same innhald, behandlingsform og rettsverknad som resten av arealdelen til kommuneplanen. Meir informasjon om denne type arealplanlegging hjå regjeringa.

Sotrasambandet, Rv555 (2012)

Fjell kommune og Bergen kommune har vedteke trasé for nytt riksvegsamband mellom Storavatnet og Kolltveit, sjå oversiktskart. Sambandet skal vera robust, lite sårbart og (vere) fleksibelt med omsyn til framtidige endringar i transportbehov.

Målet er at mest mogleg av framtidig transportbehov skal kunna løysast ved hjelp av kollektivtransport og gang/-sykkeltransport. Prosjektet skal delfinansierast med bompengar.

Her finn du meir informasjon om Sotrasambandet

Sotra sør, Fv555 (2009)

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan Sotrasambandet, delprosjekt 2 Rv555 Kolltveit - Austefjord

Kommunedelplan med tilhøyrande føresegner/ retningsliner og kommunestyret sitt vedtak finn du her og er utlagt i Servicetorget i Fjell rådhus.

Dokument:

Sotra nord, Fv561 (2009)

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan Sotrasambandet, delprosjekt 3, Rv561 Kolltveit - Ågotnes

Kommunedelplan med tilhøyrande føresegner/ retningsliner og kommunestyret sitt vedtak finn du her og er utlagt i Servicetorget i Fjell rådhus.

Dokument:

Straume (2005 - 2018)

Kommunedelplan for Straume gjev føringar for at Straume skal verta eit levande, miljøvenleg og aktivt regionsenter med nærområde som supplerer og støttar opp om sentrum.

Straume skal utviklast frå kjøpesenter til fullverdig urbant regionsenter med tilknyting til sjøen. Området skal vera funksjonelt og framtidsretta, både når det gjeld offentlege rom og næringsområder. Planen skal sikra viktige trekk i landskapet, god tilgjenge for alle og høg arkitektonisk kvalitet på bygg og anlegg med uterom.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Straumeområdet 2005 - 2018

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Dokument:

Ågotnes (2013 - 2024)

Kommunedelplan for Ågotnes (2013-2024) har som mål å utvikla og styrka Ågotnes, både som sentrum nr 2 i kommunen (lokalsentrum) og som regional-, nasjonal- og internasjonal næringsklynge. Detaljplanar og tiltak skal legga til rette og framheva natur- kultur og kystlandskapet på Ågotnes. Planen gjev  føringar for framtidige trafikkløysingar på tre nivå: hovudveg, lokalveg og gang- og sykkelveg. Vidare set planen rammer for ei heilskapleg utvikling av sentrumsområdet slik at Ågotnes skal blir ein god og attraktiv møtestad i Nordre Fjell.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Ågotnes

Dokument:

Bildøyna/Sotra Kystby (2013 - 2024)

Kommunedelplanen skal leggje til rette for at Bildøyna vert ein del av ei vestleg utviding av regionsenteret Straume. Målet er å skape ein heilskapleg, sjøvend kystby med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Den overordna målsettinga om sjøvending er at Straume skal gjenskapa vestlandstradisjonen med ein aktiv sjøfront i kommunesenteret.

Planen gjev i hovudsak føringar for arealet på Nordre Bildøyna, og har avsett dette til sentrumsføremål. Det er sett krav til utarbeiding av tre områdereguleringsplanar.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby

Dokument:

Pågåande planar

Sotra Kystby

Bildøyna skal utvikla seg til eit urbant område med eit levedyktig, berekraftig og attraktivt sentrum. Tre områdeplananar skal sikra ei heilskapleg og funksjonell utvikling av områda, med ein bymessig bygningsstruktur. Områdereguleringane skal sikra samanhengande grønstruktur i form av t.d. plassar, parkar/friområde, aktivitetsområde og strandpromenadar. Planane skal legga til rette for ei høg utnytting, der gode gang-/sykkelsamanhengar og eit godt kollektivsystem vert prioritert framfor tilgjenge for bil.

  • SE1 Bildetangen
  • SE2 Straumesosen
  • SE3/B1 Branndalsåsen

Dokument

Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby

Mobilitetsplan

Naturmangfald

Kulturminne

Samordna teknisk plan

Høgspent

I samband med etablering av Straume Sjøfront ved Straumsundet er det naudsynt å fjerne eksisterande luftleidningar over sundet for å gi plass til nye bustader. BKK NETT AS driver då for tida og skifter ut luftleidningane med kabel.

Arbeidet medfører graving av nye kabelgrøfter på vest og austsida av Straumsundet , samt etablering av tilkomstveier til anlegget.

Arbeidet skal tentativt være ferdig våren 2016. I perioden er det pårekneleg med noe støy frå gravemaskiner og lastebiler til/frå anlegget.

Størstedelen av gravearbeidet vil imidlertid være ferdigstilt innan september 2015

Lenker

Næringsareal på Eide

Områdereguleringa er ein kommunal plan i regi av Fjell kommune. Planen vert utarbeidd på privat initiativ frå Marine Eide AS og Franzefoss Utvikling AS, med ABO Plan og arkitektur som ansvarleg plankonsulent.

Planområdet omfattar Franzefoss si regulerte verksemd i nord, og skal legga til rette for vidareutvikling av næringsareal i søre delen av Eide.

Komité for plan og utvikling i Fjell kommune vedtok 1 desember 2015 oppstart av områdereguleringsplan og utlegging av planprogram for næringsareal på Eide. Planprogrammet vart godkjend i komité for plan og utvikling 8. mars 2016. Planprogrammet for områdereguleringa gjev føringar for planprosessen, legg rammer for vidare planarbeid og viser kva tema som skal skildrast og utgreiast.

Dokument

Kontaktinformasjon

Saksordførar Tom Georg Indrevik, tomgeorg.indrevik@fjell.kommune.no Prosjektleiar Lisbeth Selstø, lisbeth.selsto@fjell.kommune.no tlf.: 55 09 73 72

Kunngjeringar

Tidlegare kunngjeringar

Rettleiing

Miljøverndepartementet har gjeve ut ein rettleiar som gjev informasjon om prosess, behandling, rullering og virkning av arealdelen til kommuneplanen:


Publisert: 23.05.2016 12:43
Sist endret: 29.08.2016 13:39
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00