Facebook ikon Twitter logo Print side

Avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Kommunale tenester knytt til offentleg renovasjon vert levert gjennom selskapet FjellVAR (vatn, avløp og renovasjon). Selskapet er ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall, i tillegg til planlegging, utbygging og drift av 18 returpunkt og ein gjenbruksstasjon.

Informasjon om tenester frå FjellVAR

Gebyr for offentleg vatn, avløp og renovasjon vert fakturert av FjellVAR.

Satsane går fram av Gebyrregulativ for vatn og avløp og Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar. Du finn også prisar for levering på gjenvinningsstasjon:

Prisar og gebyrregulativ for vatn, avløp og renovasjon frå FjellVAR

Om FjellVAR

Selskapet skal stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga i Fjell kommune, og skal vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall.

FjellVAR sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og dei tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. FjellVAR byggjer ut nye anlegg for vassforsyning og avløpshandtering. Heile aktiviteten blir finansiert gjennom vass-, avløps- og renovasjonsgebyra.

Renovasjonsteknisk norm

Norma beskriv krava til renovasjonstekniske løysingar. Ho er eit verktøy for planlegging og utbygging av renovasjonsløysingane, og målgruppa er utbyggarar og kommune. Norma stiller krav til private bustader. Dersom utbyggar ønskjer å bruke andre løysingar enn det som er beskrive i denne norma, skal dette avklarast kommunen og FjellVAR. For næringsbygg er norma rettleiande.

Renovasjonsteknisk norm


Sist endret: 20.06.2018
FjellVAR AS

Besøksadresse:

Lonavegen 20
5353 Straume

Postadresse:

Lonavegen 20

Telefon: 56 31 59 30

Kontaktperson: Vakt

Telefon: 917 29 717