Facebook ikon Twitter logo Print side

Deling av eigedom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frådeling

Søknad om oppretting av ny grunneigedom vert behandling etter plan- og bygningslova. Om det vert gjve løyve til deling, vert det oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer. Deretter kan  oppmålingsforretning gjennomførast. Dette vert handsama etter matrikkellova.

Kven kan søkja?

Søknad om deling av eigedom og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkjast av heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I dei tilfella der det er eit firma som er eigar av eigedommen, skal det krevjast vedlagt firmaattest av nyare dato.

Kva skal søknaden innehalda?

Utfylte skjema

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett (blankett 5153 el 5153N)

Nabovarsel (blankett 5154 el. 5154N)  

Rekvisisjon av oppmålingforretning

Vedlegg

  • Situasjonsplan med nye grenselinjer, teikna inn og målsett ift. eksisterande grenser
  • Dokumentasjon på nabovarsling
  • Eventuelle erklæringar/avtaler som sikrar rettar til vatn- avløp og avkøyrsle frå offentleg veg (gjeld byggetomt).

Saksgang

Søknad om frådeling skal sendast til kommunen, der han vert gjennomgått og kontrollert. Er søknaden komplett, vert han handsama innan 12 veker. Vedtak om frådeling vert fatta etter plan- og bygningslova. Når vedtaket er fatta, vert saka sendt vidare for at eigedomen skal målast opp og tildelast eige gnr/bnr.

Dersom delinga er i strid med gjeldande arealplan, t.d. i LNF-område, kan ikkje søknaden behandlast som ei ordinær frådeling etter plan- og bygningslova. Da må det søkjast om dispensasjon frå plan- og bygningslova. I tillegg må søknaden behandlast etter jordlova. Det er ikkje noko eige skjema for søknad om frådeling etter jordlova, men det er fleire forhold ein lyt omtala i ein søknad, jf. § 9 og § 12 i jordlova.

Pris

Gebyr for frådeling, jordlovsbehandling og oppmålingstenester vert fakturert av Fjell kommune.

Pris kart og oppmåling Pris arealplanar og delesaker

Lover


Publisert: 22.06.2016 12:02
Sist endret: 22.06.2016 12:09
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00