Facebook ikon Twitter logo Print side

Klarlegging av eksisterande grense

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Når ein har behov for å få målt og merka grenser for ein eigedom eller grensetrekning som tidlegare ikkje er koordinatbestemt, vert denne sakstypa nytta. Dette er ofte eigedomar som er skylddelte. Det vil seia at dei er etablerte før delingslova vart innført (1980), og at grensene er tekstleg skildra.

Kven kan rekvirera?

Klarlegging av eksisterande grense kan rekvirerast/bestillast) av heimelshavar (eigar), fester, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt, jf. Matrikkellova § 17.

Kva skal skjema for rekvisisjon innehalda?

På skjema for rekvisisjon skal det kryssast av for «Klarlegging av eksisterande grenser».
Det må leggjast ved eit kartutstnitt der det er markert kva grensepunkt som vert krev kartlagd, i tillegg til kopi av grenseskildring, til dømes skyldskifte.
Om søkjar ikkje har skyldskiftet kan dette bestillast frå kartveket/tinglysinga. Dersom eigedommen ikkje er teikna inn i matrikkelkartet, må søkjar sjølv teikne inn eigedommen på kartet som vert lagt ved rekvisisjonen.

Skjema og vedlegg

Skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – for saker etter matrikkelloven, unntatt fra byggesaksbehandling

Vedlegg

  • Fullmakt (dersom andre enn heimelshavar søkar)
  • Situasjonskart

Saksgang

Etter at kommunen har motteke rekvisisjonen/søknad, vert varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboar til den aktuelle grensestrekninga.

Partane skal varslast seinast to veker i forkant dersom ikkje anna er avtalt (jf. matrikkelforskrifta § 37). Skal nokon møta i staden for dei som er innkalla, må dei ha skriftleg fullmakt til dette.

Det vert halde oppmålingsforretning over eigedomen der partane bidrar til å påvisa eksisterande grenser i høve til grenskildring/skylddelingspapir og merkar i marka. Eventuelle grensemerk vert sett ned til erstatning for forsvunne merke eller punkt som tidlegare ikkje er merka i marka. Grensepunkta vert målt inn, og det vert ført protokoll for det som vert klarlagt og avtalt ved forretninga. Klarlegginga vert ført inn i matrikkelen (kartet).

Matrikkelbrev: Etter at saka er ført i matrikkelen, blir det skrive ut matrikkelbrev som vert sendt rekvirenten(ane). Partane har tre klagefrist på tre veker frå matrikkelbrevet er motteke.

Pris

Gebyr for oppmålingstenester vert fakturert av Fjell kommune.

Pris kart og oppmåling

Lenker og lovverk:


Publisert: 25.05.2016 17:11
Sist endret: 25.05.2016 17:19
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00