Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

I alkohollova vert ei rekke kryssande omsyn ivaretekne. På den eine sida aksepterer styresmaktene at alkohol skal vere ei tilgjengeleg vare. På den andre sida skal dei sosiale og helsemessige skadane alkoholbruk medfører, avgrensast.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018