Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Avfallsplan for småbåthamner

Alle kommunar pliktar å utarbeida ein felles avfallsplan for private og kommunale hamner som tek imot hushaldsavfall. Målet med avfallsplanen er å sikra etablering og drift av tilfredsstillande mottaksordningar for avfall frå småbåtar/lystbåtar, og syta for at avfall frå desse vert levert til mottaksordning i hamnene.

Planen omfattar avfall som har oppstått om bord i båt, men viser også til at småbåthamner som har båtopplag/vinterlagring, skal ha returordning for farleg avfall (til dømes båtpuss). Den hamneansvarlege skal følgja opp avfallsplanen.

Småbåthamner som ikkje bidreg med naudsynte opplysningar til kommunen, må sjølv utarbeida ein avfallsplan.

Dokument


Sist endret: 05.02.2019