Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Handlingsplan for energi, miljø og klima 2018 - 2020

Handlingsplan for energi, miljø og klima 2018-2020 vart samrøystes vedteken i kommunestyret 27.09.2018.

Sentrale tema i planen er

  • Areal og transport
  • Klimaendringar og klimatilpassing
  • Energieffektivisering og energibruk
  • Miljø og forureining

Handlingsplan for energi, miljø og klima 2018-2020

Vedlegg

Som del av planarbeidet er det utarbeida to rapporter:

I tillegg er det utarbeida kartlagte område for flaum og overvatn som er tilgjengeleg i kommunen sine kart på nett.


Publisert: 08.01.2018 11:19
Sist endret: 28.05.2018 13:00