Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Handlingsplan for rusomsorg 2015 - 2020

«Samordna rusomsorg med brukar i sentrum» er visjonen for denne rusomsorgsplanen. Planen peikar ut konkrete mål, strategiar og tiltak innan fire hovudtema: 1) samordning av rusomsorgstenesta i kommunen, 2) tenestebehov og tenesteutvikling, 3) bustader i rusomsorga og 4) kompetanse- og kunnskapsbehov.

Dokument

Vedlegg


Sist endret: 08.01.2018