Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Psykisk helse 2006 - 2009

Fjell kommune skal gje samordna og heilskaplege tenester til menneske med psykiske lidingar. Tilbodet skal utformast i lag med brukar og pårørande.

Gjeldande plan inneheld ei rekkje tiltak for betra samordning og samarbeid, både internt i kommunen og med Helse Bergen. Planen peikar også ut konkrete tiltak for å betra bustadsituasjonen og arbeids- og dagtilbodet til menneske med psykiske lidingar. 

Dokument


Sist endret: 08.01.2018