Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommundelplan samfunn - Kulturplanen 2007 - 2010

Fjell kommune har eit mangfaldig og rikt kulturliv. Gjeldande kulturplan set fokus på kva kommunen si rolle i Fjellkulturen skal vera, og korleis ein best kan legga til rette for kulturell utvikling. Å gje rom for både samlande aktivitetar og aktivitetar som opnar for mangfald, er viktige kulturpolitiske mål.

Kulturplanarbeidet i Fjell famnar derfor breitt. Oppleving, identitet, fellesskap, tradisjon og kunst er viktige stikkord, og er uttrykt i ein eigen visjon for Fjellkulturen: «aktiv oppleving, fellesskap og identitet for alle».

Kulturplanen peikar på tiltak for å ta vare på og vidareutvikla Fjell kommune sin eigenart kring kystkulturen, å utvikla ein markert og synleg kulturprofil, og å finna tenelege arenaer der kulturutøvarar skal kunna skapa, formidla og oppleva ulike kulturuttrykk.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018