Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Ågotnes 2013 - 2024

Kommunedelplan for Ågotnes (2013-2024) har som mål å utvikla og styrka Ågotnes, både som sentrum nr 2 i kommunen (lokalsentrum) og som regional-, nasjonal- og internasjonal næringsklynge. Detaljplanar og tiltak skal legga til rette og framheva natur- kultur og kystlandskapet på Ågotnes.

Planen gjev føringar for framtidige trafikkløysingar på tre nivå: hovudveg, lokalveg og gang- og sykkelveg. Vidare set planen rammer for ei heilskapleg utvikling av sentrumsområdet slik at Ågotnes skal blir ein god og attraktiv møtestad i Nordre Fjell.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Ågotnes

Dokument


Sist endret: 08.01.2018