Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Bildøyna/Sotra Kystby 2013 - 2024

Kommunedelplanen skal leggje til rette for at Bildøyna vert ein del av ei vestleg utviding av regionsenteret Straume. Målet er å skape ein heilskapleg, sjøvend kystby med levande bumiljø, arbeidsplassar, kulturtilbod, servicefunksjonar og grøne kvalitetar. Den overordna målsettinga om sjøvending er at Straume skal gjenskapa vestlandstradisjonen med ein aktiv sjøfront i kommunesenteret.

Planen gjev i hovudsak føringar for arealet på Nordre Bildøyna, og har avsett dette til sentrumsføremål. Det er sett krav til utarbeiding av tre områdereguleringsplanar.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby

Dokument


Sist endret: 08.01.2018