Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Straume 2005 - 2018

Kommunedelplan for Straume gjev føringar for at Straume skal verta eit levande, miljøvenleg og aktivt regionsenter med nærområde som supplerer og støttar opp om sentrum.

Straume skal utviklast frå kjøpesenter til fullverdig urbant regionsenter med tilknyting til sjøen. Området skal vera funksjonelt og framtidsretta, både når det gjeld offentlege rom og næringsområder. Planen skal sikra viktige trekk i landskapet, god tilgjenge for alle og høg arkitektonisk kvalitet på bygg og anlegg med uterom.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan for Straumeområdet 2005 - 2018

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018