Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Bustadutvikling 2013 - 2020

Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 er eit strategisk dokument for kommunen sitt arbeid knytt til bustad. Fjell ønskjer å utvikla gode og trygge bustadmiljø der bebuarane trivst og vert buande. For å sikra eit berekraftig utbyggingsmønster og variasjon i bustadsamansettinga set planen visse føringar.

Den sosiale bustadpolitikken er sentral. Difor inneheld planen ei rekkje tiltak som skal sikra at innbyggjarane får bu i eigen bustad, eigd eller leigd, og i eit bustadmiljø som er eigna for livssituasjonen til den enkelte. 

Hovuddokument

Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 – Eigen bustad i eigna miljø

Vedlegg

Kontakt

Cecilie.Krohn@fjell.kommune.no og Hanna.Gjesdal@fjell.kommune.no


Sist endret: 08.01.2018