Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Energi, miljø- og klimaplan 2009 - 2012

Energi-, miljø- og klimaplan 2009-2012 er Fjell kommune sin strategi for å sikra ei berekraftig utvikling. Visjon og målsettingar følgjer Noreg sine forpliktingar i Kyoto-protokollen, og dei nasjonale føringane som ligg i Klimameldinga.

Den langsiktige visjonen er at Fjell kommune skal vera klimanøytral i 2050. På kort sikt (i planperioden) er målet å redusera klimagassutsleppa til 26,7% under 1991-nivået.

Planen gjeld for alle sektorar og område i kommunen, og inneheld ei rekkje tiltak retta mot energibruk, transport, avfallshandtering og samarbeid med næringsliv og nabokommunar.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018