Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Helse-, sosial- og omsorgsplan m/bustadsosialt handlingsprogram 2008 - 2011/16

Fjell kommune har eit kontinuerleg fokus på å utvikla tenester i tråd med innbyggarane og samfunnet sine skiftande behov, forventingar og krav. Kommunen skal syta for effektive tenester av god kvalitet med brukaren i sentrum.

Denne planen skal vera eit verktøy for å justera og korrigera dei kommunale tilboda etter innbyggarane sine nye behov, slik at kommunen kan tilby stabile helse-, sosial- og omsorgstenester av god kvalitet.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018