Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Skule og utdanningsplan 2011 - 2014

Skulane i Fjell skal gje elevane eit læringsgrunnlag som dei kan vidareutvikla heile livet. Grunnleggjande kunnskap er ein føresetnad for livslang læring. Alle elevane skal derfor oppleva meistring og læring tilpassa den einskilde sine føresetnader og behov. Dei føregåande skuleplanane har særleg vore opptekne av å sikra skulekapasitet til ein stadig veksande elevmasse.

Skule- og utdanningsplanen 2011-2014 markerer at auken i elevtalet ikkje vil vera like stor i åra som kjem. Dette betyr at planfokuset er flytta frå skulekapasitet og -utbygging, til å handla om ulike tiltak knytt til kvalitet og innhald i skulen.

Planen inneheld ei rekkje tiltak for å fremja livslang læring, deltaking i kulturskulen, trygg skuleveg og sykkel-/gangveg mm. 

Dokument


Sist endret: 08.01.2018