Facebook ikon Twitter logo Print side

Pågåande plan areal - Sotra Kystby

Bildøyna skal utvikla seg til eit urbant område med eit levedyktig, berekraftig og attraktivt sentrum. Tre områdeplananar skal sikra ei heilskapleg og funksjonell utvikling av områda, med ein bymessig bygningsstruktur. Områdereguleringane skal sikra samanhengande grønstruktur i form av t.d. plassar, parkar/friområde, aktivitetsområde og strandpromenadar. Planane skal legga til rette for ei høg utnytting, der gode gang-/sykkelsamanhengar og eit godt kollektivsystem vert prioritert framfor tilgjenge for bil.

  • SE1 Bildetangen
  • SE2 Straumesosen
  • SE3/B1 Branndalsåsen

Dokument

Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra Kystby

Mobilitetsplan

Naturmangfald

Kulturminne

Samordna teknisk plan

Høgspent

I samband med etablering av Straume Sjøfront ved Straumsundet er det naudsynt å fjerne eksisterande luftleidningar over sundet for å gi plass til nye bustader. BKK NETT AS driver då for tida og skifter ut luftleidningane med kabel.

Arbeidet medfører graving av nye kabelgrøfter på vest og austsida av Straumsundet , samt etablering av tilkomstveier til anlegget.

Arbeidet skal tentativt være ferdig våren 2016. I perioden er det pårekneleg med noe støy frå gravemaskiner og lastebiler til/frå anlegget.

Størstedelen av gravearbeidet vil imidlertid være ferdigstilt innan september 2015

Lenker


Sist endret: 08.01.2018