Facebook ikon Twitter logo Print side

Pågåande plan areal - Straume

Fjell jobbar aktivt med utviklinga av regionsenteret Straume, og på denne sida kan du følgja dei ulike prosjekta som er knytt opp til denne utviklinga.

Evaluering av kommunedelplan for Straume – frå kjøpesenter til by?

Evalueringa er gjort ut i frå eit gjennomføringsperspektiv, og i rapporten frå arbeidet ligg det tilrådingar for den vidare utviklinga av Straume.

Rapporten er også framstilt gjennom ei kartfortelling, som viser utviklinga frå 2006 og fram til i dag.
Kartfortellinga finn du her.

Rullering av kommunedelplan for Straume

Planen skal styrka Straume si rolle som eit berekraftig regionsenter for eit stadig veksande omland.
Den 26.10.2017 behandla politikarane i Fjell sak om oppstart av rullering av kommunedelplan for Straume.

Planarbeidet er no i ein tidlig fase, der medverknad og innsamling av kunnskap til planarbeidet er i fokus.


Sist endret: 07.02.2019