Facebook ikon Twitter logo Print side

Strategi - Ny skulestruktur 2013

Skulesjefen i Fjell kommune har to gjeldande planar, ein for innhaldet i skulen (.pdf) og ein for skulestruktur.

Arbeidet med ny skulestruktur for Fjell kommune vart starta opp januar 2012, med ei tverrpolitisk arbeidsgruppa på fem personar. Tverrpolitisk arbeidsgruppa besøkte alle barneskulane i kommunen, og fekk utarbeidd ein grunnlagsrapport (.pdf), før høyringsframlegg (.pdf) til skulestruktur for Fjell kommune vart lagt fram. Framlegget låg ute på høyring i seks veker, og det kom inn 82 høyringsuttaler.

Nytt framlegg til skulestruktur for Fjell kommune 2013-2030 vart lagt fram som sak i kommunestyre 20. juni 2013. Vedtaket i kommunestyre syner gjeldande skulestruktur for kommunen.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018