Facebook ikon Twitter logo Print side

Strategi - Sykkelstrategi 2015 - 2018

Intensjonen med sykkelstrategien er å starta eit systematisk arbeid for å auka sykkelandelen og bruk av sykkel i Fjell kommune. Sykling er ei effektiv og billig transportform som gjer det enkelt å ta seg fort fram på kortare avstandar. Sykling har svært positive ringverknader og bidreg til mindre støy, mindre luftforureining, betre arealutnytting og betre folkehelse.

Hovudmålet med sykkelstrategien er derfor at fleire skal kunna sykla i Fjell kommune. Sykling skal vera trygt, effektivt og attraktivt. Å få på plass fleire sykkelstiar til korte og lengre reiser, er derfor ein viktig del av sykkelstrategien til Fjell.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018