Facebook ikon Twitter logo Print side

Samfunnsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Langsiktig planlegging

Fjell kommune har ikkje eigen samfunnsdel av kommuneplanen, men har ei rekkje tematiske kommunedelplanar som avklarar satsingsområde, retningslinjer for drift og langsiktig utvikling av kommunen.

Prioriteringar og satsingar vert styrt av Planstrategien for Fjell kommune 2016 – 2019.

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast minst éin gong kvar valperiode. Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta kommunen sine behov.

Planstrategien er basert på kommunen sine strategiske val for samfunnsutviklinga, samt nasjonale og regionale føringar.

Les meir om planstrategien for Fjell kommune 2016 - 2019

Fjell kommune ved komité for drift og forvaltning gjorde 8. mars 2016 vedtak om forslag til planstrategi for 2016-2019. Forslaget vert med dette gjort offentleg i samsvar med plan- og bygningslova §10-1.

Dokument:

Kommunedelplanar

Trafikksikringsplan 2017-2020

Fjell kommunestyre vedtok kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 i møte 24/11-16. 

Kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 (TS-planen) er ei rullering av TS-plan 2013-2016/2020. Tekstdelen inneheld mindre endringar, medan handlingsdelen er revidert. Sykkel er komen inn som eit nytt satsingsområde i planen, noko som gjev fem satsingsområde i planperioden:

 1. Barn og unge: auka tryggleiken for mjuke trafikantar.
 2. Trafikantåtferd: prioritera førebyggjande og haldningsskapande arbeid.
 3. Sykkel: Fjell skal bli ein kommune der det er attraktivt og trygt å sykla.
 4. Arealplanlegging og utbygging: trafikksikring skal prioriterast i all planlegging, sakshandsaming, politiske vedtak og utbygging.
 5. Ulukker: redusera talet på personskadeulukker med 20% i planperioden.

Formålet med planen er å leggja grunnlaget for målretta og systematisk trafikksikringsarbeid på lokalplanet. Planen fordelar 28 millionar kroner til trafikksikringstiltak i åra 2016 til 2020. Midlane vert fordelte på konkrete tiltak på det kommunale vegnettet, i tillegg til førebyggjande og haldningsskapande arbeid. Det står att nokre tiltak med midlar frå førre planperiode. Desse vert vidareført i ny planperiode.

Planen set av 100 000 kroner i året til førebyggande og haldningsskapande arbeid. Skular, barnehagar, lag og organisasjonar kan søkja om tilskot til arrangement, materiell eller ulike trafikkopplæringsprosjekt. Det skal òg bli arrangert ein årleg trafikksikringsdag i kommunen.

TS-planen legg også fram ei liste over naudsynte tiltak på fylkesvegane. Det er Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen som har ansvaret for fylkesvegane. Lista må leggjast til grunn når fylkeskommunen og Vegvesenet prioriterer og budsjetterer vegprosjekt og trafikksikringstiltak. Det må arbeidast både politisk og administrativt for å få prioritert arbeid på vegnettet i Fjell.

Hovuddokument:

Trafikksikringsplan 2017-2020

Vedlegg:

Bustadutvikling 2013-2020

Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 er eit strategisk dokument for kommunen sitt arbeid knytt til bustad. Fjell ønskjer å utvikla gode og trygge bustadmiljø der bebuarane trivst og vert buande. For å sikra eit berekraftig utbyggingsmønster og variasjon i bustadsamansettinga set planen visse føringar.

Den sosiale bustadpolitikken er sentral. Difor inneheld planen ei rekkje tiltak som skal sikra at innbyggjarane får bu i eigen bustad, eigd eller leigd, og i eit bustadmiljø som er eigna for livssituasjonen til den enkelte. 

Hovuddokument:

Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 – Eigen bustad i eigna miljø

Vedlegg:

Kontakt: Cecilie.Krohn@fjell.kommune.no og Hanna.Gjesdal@fjell.kommune.no

Vassforsyning og avlaup/vassmiljø 2011-2022

Føremålet med planen er å sikra at alle i Fjell alltid har tilgang på nok vatn av god kvalitet, og at transport og reinsing av avlaupsvatn er kvalitetssikra for å hindra skade på helse og natur.

Dokument:

Informasjons- og kommunikasjonsplan 2009 - 2012

Denne planen fastset mål og strategiar for informasjons- og kommunikasjonsverksemda til kommunen, og foreslår tiltak for å dekka informasjonsbehovet internt og eksternt.

Tiltaka omfattar heile den kommunale verksemda, og set særleg fokus på informasjons- og kommunikasjonsbehova til innbyggjarar, media og næringsliv.

Innsyn i den kommunale verksemda, informasjon om tenestetilbod og betre kommunikasjon med innbyggjarane er også viktige tema i IKT-planen.

Dokument:

Energi, miljø- og klimaplan 2009 - 2012

Energi-, miljø- og klimaplan 2009-2012 er Fjell kommune sin strategi for å sikra ei berekraftig utvikling. Visjon og målsettingar følgjer Noreg sine forpliktingar i Kyoto-protokollen, og dei nasjonale føringane som ligg i Klimameldinga.

Den langsiktige visjonen er at Fjell kommune skal vera klimanøytral i 2050. På kort sikt (i planperioden) er målet å redusera klimagassutsleppa til 26,7% under 1991-nivået.

Planen gjeld for alle sektorar og område i kommunen, og inneheld ei rekkje tiltak retta mot energibruk, transport, avfallshandtering og samarbeid med næringsliv og nabokommunar.

Dokument:

Helse-, sosial- og omsorgsplan m/bustadsosialt handlingsprogram 2008 - 2011/16

Fjell kommune har eit kontinuerleg fokus på å utvikla tenester i tråd med innbyggarane og samfunnet sine skiftande behov, forventingar og krav. Kommunen skal syta for effektive tenester av god kvalitet med brukaren i sentrum.

Denne planen skal vera eit verktøy for å justera og korrigera dei kommunale tilboda etter innbyggarane sine nye behov, slik at kommunen kan tilby stabile helse-, sosial- og omsorgstenester av god kvalitet.

Dokument:

Idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2018

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2018 er eit overordna politisk styringsdokument innan områda idrett og fysisk aktivitet, og skal vera styrande for samarbeidet mellom kommunen og dei frivillige organisasjonane.

Planen legg til rette for at folk kan vera fysisk aktive, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Det er særleg lagt vekt på eit aktivt friluftsliv. Dette vert rekna som eit lågterskeltilbod som alle kan ta del i.

Dokument:

Kulturplanen 2007 - 2010

Fjell kommune har eit mangfaldig og rikt kulturliv. Gjeldande kulturplan set fokus på kva kommunen si rolle i Fjellkulturen skal vera, og korleis ein best kan legga til rette for kulturell utvikling. Å gje rom for både samlande aktivitetar og aktivitetar som opnar for mangfald, er viktige kulturpolitiske mål.

Kulturplanarbeidet i Fjell famnar derfor breitt. Oppleving, identitet, fellesskap, tradisjon og kunst er viktige stikkord, og er uttrykt i ein eigen visjon for Fjellkulturen: «aktiv oppleving, fellesskap og identitet for alle».

Kulturplanen peikar på tiltak for å ta vare på og vidareutvikla Fjell kommune sin eigenart kring kystkulturen, å utvikla ein markert og synleg kulturprofil, og å finna tenelege arenaer der kulturutøvarar skal kunna skapa, formidla og oppleva ulike kulturuttrykk.

Dokument:

Skule og utdanningsplan 2011 - 2014

Skulane i Fjell skal gje elevane eit læringsgrunnlag som dei kan vidareutvikla heile livet. Grunnleggjande kunnskap er ein føresetnad for livslang læring. Alle elevane skal derfor oppleva meistring og læring tilpassa den einskilde sine føresetnader og behov. Dei føregåande skuleplanane har særleg vore opptekne av å sikra skulekapasitet til ein stadig veksande elevmasse.

Skule- og utdanningsplanen 2011-2014 markerer at auken i elevtalet ikkje vil vera like stor i åra som kjem. Dette betyr at planfokuset er flytta frå skulekapasitet og -utbygging, til å handla om ulike tiltak knytt til kvalitet og innhald i skulen.

Planen inneheld ei rekkje tiltak for å fremja livslang læring, deltaking i kulturskulen, trygg skuleveg og sykkel-/gangveg mm. 

Dokument:

Ungdomsplan 2006 - 2007

Denne planen er for all ungdom mellom 13 og 19 år busett i Fjell kommune. Ungdomen sjølv har gitt innspel til tiltak for å styrka fritidstilbodet, aktivitetar knytt til skule, kollektivtilbodet, helse- og rådgivingstenesta og korleis kommunen kan få auka kunnskap om og frå ungdomen.

Dokument:

Fag og temaplanar

Kulturminneplan 2016 - 2020

Dokument:

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

I alkohollova vert ei rekke kryssande omsyn ivaretekne. På den eine sida aksepterer styresmaktene at alkohol skal vere ei tilgjengeleg vare. På den andre sida skal dei sosiale og helsemessige skadane alkoholbruk medfører, avgrensast.

Dokument:

Avfallsplan for hamner

Alle kommunar pliktar å utarbeida ein felles avfallsplan for private og kommunale hamner som tek imot hushaldsavfall. Målet med avfallsplanen er å sikra etablering og drift av tilfredsstillande mottaksordningar for avfall frå småbåtar/lystbåtar, og syta for at avfall frå desse vert levert til mottaksordning i hamnene.

Planen omfattar avfall som har oppstått om bord i båt, men viser også til at småbåthamner som har båtopplag/vinterlagring, skal ha returordning for farleg avfall (til dømes båtpuss). Den hamneansvarlege skal følgja opp avfallsplanen.

Småbåthamner som ikkje bidreg med naudsynte opplysningar til kommunen, må sjølv utarbeida ein avfallsplan.

Dokument:

Handlingsplan for rusomsorg 2015 - 2020

«Samordna rusomsorg med brukar i sentrum» er visjonen for denne rusomsorgsplanen. Planen peikar ut konkrete mål, strategiar og tiltak innan fire hovudtema: 1) samordning av rusomsorgstenesta i kommunen, 2) tenestebehov og tenesteutvikling, 3) bustader i rusomsorga og 4) kompetanse- og kunnskapsbehov.

Dokument:

Vedlegg:

Overordna risiko- og sårbarhetsanalysar (ROS-analysar)

Alle kommunar pliktar å gjennomføra ein overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) knytt til samfunnstryggleik i kommunen. Fjell kommune har vedteke to overordna ROS-analysar, KystROS 2014 og KommuneROS 2014. KystROS 2014 er eit interkommunalt prosjekt for kommunane Askøy, Austevoll, Fjell, Sund og Øygarden.

Analysane gir eit risikobilete av bl.a. klimaendring og naturulykker, epidemiar og helseberedskap, fiskesjukdomar og oppdrett, dyresjukdommar og landbruk, svikt i infrastruktur, storulykker, atomulykker og radioaktiv stråling og akutt forureining.

KommuneROS 2014 er ein tilleggsdel for Fjell kommune, og tek for seg risiko knytt til skred, ekstremnedbør, vind, høg vasstand og skog- og lyngbrann.

Dokument:

Næringsplan - strategisk for Fjell 2004 - 2007

Fjell har som mål å vera ein aktiv og påliteleg samarbeidspart for næringslivet i kommunen. Godt samarbeid er viktig, både for å sikra eksisterande sysselsetting og skapa ny vekst og utvikling.

Den strategiske planen peikar ut ei rekkje tiltak knytt til transport, infrastruktur, servicetilbod, tilrettelegging av areal til næring, kompetansebygging og samarbeid med nabokommunane for å stimulera til positiv vekst i næringslivet.

Dokument:

Landbruksplan - strategisk for Fjell, Sund og Øygarden 2004 - 2007

Norsk landbruk sørgjer for trygg matproduksjon, matforsyning, berekraftig ressursforvaltning, levande kulturlandskap, sysselsetting og busetting. I tillegg er landbruket ein viktig premissleverandør for turisme og reiseliv, og tilbyr samfunnsteneste i form av t.d. «Inn på tunet».

Strategisk landbruksplan for Fjell, Sund og Øygarden er ein felles tiltaksplan for å sikra det framtidige landbruket i regionen. Hovudsatsingar, strategiar og tiltak er knytt til ny næringsutvikling, forvalting av kulturlandskapet og godt samarbeid.

Dokument:

Målbruksplan

Det allmenne talemålet i Fjell har i mange generasjonar lege tett opp til nynorsk. Derfor er det naturleg at den skriftlege målforma er nynorsk. Med den sterke veksten og den store innflyttinga, er vi under eit språkleg press. Av den grunn er det viktig å ha ein medviten målpolitikk.

Nynorsk er det offisielle styringsmålet i Fjell kommune. Alle tilsette og kommunale organ pliktar derfor å bruka nynorsk skriftmål i tenesta. Kyrkja, kommunale selskap og stiftingar, der Fjell kommune har eigarskap, skal også nytta nynorsk som skriftmål.

Dokument:

Helsetenester for flyktningar og asylsøkjarar, 2010

Asylsøkjarar og flyktningar som bur eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til nødvendige helsetenester. Helsetilbodet i kommunen skal sørgja for at asylsøkjarar og flyktningar får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Med ein plan for helsetenester for flyktningar og asylsøkjarar ønskjer vi å seia noko om korleis arbeidet skal/kan verta gjort i Fjell kommune. Planen er først og fremst for helsepersonell, men og for samarbeidspartar, administrasjon og politikarar som skal ha kjennskap til helsetenesta for flyktningar i Fjell kommune.

Dokument:

Psykisk helse 2006 - 2009

Fjell kommune skal gje samordna og heilskaplege tenester til menneske med psykiske lidingar. Tilbodet skal utformast i lag med brukar og pårørande.

Gjeldande plan inneheld ei rekkje tiltak for betra samordning og samarbeid, både internt i kommunen og med Helse Bergen. Planen peikar også ut konkrete tiltak for å betra bustadsituasjonen og arbeids- og dagtilbodet til menneske med psykiske lidingar. 

Dokument:

Tiltaksplan mot rus 2002 - 2005

Planen tek for seg utfordringane innan rusførebyggjande arbeid, omhandlar konkrete tiltak på kort og lang sikt og legg opp til nye måtar å arbeida saman på, for å møta utfordringane.

Ruskoordinator er skissert som eit viktig tiltak for å sikra igangsetting og oppfølging av tiltaksplanen i Fjell kommune, og ikkje minst bidra til ei samhandling internt i kommunen og med t.d. lag, organisasjonar, kyrkja og lensmannskontor.

Dokument:

Skulehelsetenesta 2010

Skulehelsetenesta skal vera bedriftshelsetenesta til elevane, og gje eit heilskapleg tilbod for å ivareta den fysiske og psykiske helsa hos barn og unge, og deira familiar.

Plan for skulehelsetenesta i Fjell har som mål å vera eit bindeledd mellom skulehelsetenesta, skulane og andre samarbeidspartar, i tillegg til foreldre/føresette. Intensjonen er at planane skal stimulera til gode samarbeidsløysingar, og sikra at barn og unge veks opp i trygge og helsefremjande omgjevnadar.

Dokument:

Strategiar

Sykkelstrategi 2015 - 2018

Intensjonen med sykkelstrategien er å starta eit systematisk arbeid for å auka sykkelandelen og bruk av sykkel i Fjell kommune. Sykling er ei effektiv og billig transportform som gjer det enkelt å ta seg fort fram på kortare avstandar. Sykling har svært positive ringverknader og bidreg til mindre støy, mindre luftforureining, betre arealutnytting og betre folkehelse.

Hovudmålet med sykkelstrategien er derfor at fleire skal kunna sykla i Fjell kommune. Sykling skal vera trygt, effektivt og attraktivt. Å få på plass fleire sykkelstiar til korte og lengre reiser, er derfor ein viktig del av sykkelstrategien til Fjell.

Dokument:

IKT-strategi, 2012

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er eit viktig verktøy for utvikling av den kommunal verksemda og ein føresetnad for direkte tenester over nett til innbyggjarar, næringsliv og andre aktørar.

Fjell kommune legg vekt på bruk av IKT i alle delar av tenesteapparatet, og styrer dette gjennom eige IKT-planverk. IKT strategien skal vera kommunen sitt verktøy for å gjera Fjell til den mest veldrivne kommunen i landet.

Dokument:

Ny skulestruktur, 2013

Skulesjefen i Fjell kommune har to gjeldande planar, ein for innhaldet i skulen og ein for skulestruktur.

Arbeidet med ny skulestruktur for Fjell kommune vart starta opp januar 2012, med ei tverrpolitisk arbeidsgruppa på fem personar. Tverrpolitisk arbeidsgruppa besøkte alle barneskulane i kommunen, og fekk utarbeidd ein grunnlagsrapport, før høyringsframlegg til skulestruktur for Fjell kommune vart lagt fram. Framlegget låg ute på høyring i seks veker, og det kom inn 82 høyringsuttaler.

Nytt framlegg til skulestruktur for Fjell kommune 2013-2030 vart lagt fram som sak i kommunestyre 20. juni 2013. Vedtaket i kommunestyre syner gjeldande skulestruktur for kommunen.

Dokument:

Pågåande planarbeid

Handlingsplan for energi, miljø og klima 2018-2020

Fjell kommune er i gang med utarbeiding av energi-, miljø- og klimaplan. Planen vert utarbeidd som ein handlingsplan.

Komité for drift og forvaltning godkjente i møte 18.10.2016 eit arbeidsprogram for planprosessen. Arbeidsprogrammet skal gjera omgjevnader og aktuelle mynde kjende med planarbeidet på eit tidleg stadium i prosessen. Programmet gjer greie for føremål med planarbeidet, synleggjer kva tema som skal utgreiast og skildrast, gjev føringar for planprosess og legg til rette for medverknad.

Sentrale tema som skal takast opp i planen:
• Energi: Fornybare energikjelder, miljøvenleg energiomlegging og energieffektivisering i kommunale bygg.
• Miljø: Vatn- og grunnforureining, forsøpling og avfallsreduksjon.
• Klima: Klimagassutslepp, klimaendringar og klimatilpassing (ekstremnedbør/overvatn, sterk vind, auka havnivå etc.)
Planarbeidet er organisert med Komité for drift og forvaltning som styringsgruppe, og Odd Arvid Valvatne (AP) som politisk saksordførar. Det er etablert to administrative arbeidsgrupper som skal drøfta fram tiltak omkring hovudtema energi, miljø og klima.

Jamfør framdriftsplanen skal planen vedtakast i kommunestyret våren 2018.

Dokument:

Kontaktinformasjon: Plan- og utbyggingssjefen ved samfunnsplanleggjar Andreas Moen: Andreas.Moen@fjell.kommune.no, Tlf: 55097335

Plan for kulturminne 2016-2020

Fjell kommune er i gang med utarbeiding av plan for kulturminne. I medhald av planstrategi for Fjell skal planen utarbeidast som temaplan. Planen vil i hovudsak ta for seg faste kulturminne.

Komite for drift og forvalting godkjende i møte 07.06.2016 framlegg til arbeidsprogram for kulturminneplanen for utlegging til offentleg høyring.

Storasundet på Kulturminnedagane 2002
Storasundet på Kulturminnedagane 2002

Arbeidsprogrammet skal gjera omgjevnader og aktuelle mynde kjende med planarbeidet på eit tidleg i prosessen. Programmet skal gjere greie for føremål med planarbeidet, synleggjera kva tema som skal utgreiast og skildrast, gje føringar for planprosess og leggja til rette for medverknad.

Formålet med kulturminneplanen er å kartlegge og prioritere kulturminne som er viktige lokalt. Dette er kulturminne som i framtida vil danne grunnlag for opplevingar, kunnskap og ressursgrunnlag for verdiskaping. Ved å sette kulturminnevernet på dagsorden kan ein skape eit godt grunnlag for ei heilskapleg kulturminneforvalting til bruk i arealplanlegging og byggesakshandsaming. Planen vil skape meir føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminna og medverka til at folk flest får auka kunnskap og interesse for kulturminne.

Målet er godkjend plan hausten 2017.

Dokument:

Dokumenta ligg også til ettersyn i høyringsperioden 20.07-21.09.2016

 • Servicetorget i Fjell rådhus
 • Fjell Folkeboksamling, Straume

Innspel til arbeidsprogrammet kan sendast innan 21. september 2016 til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume merka « Kulturminneplan saksnummer 2013/2644» elektronisk skjema for høyringssvar

Kontaktinformasjon: Plan- og utbyggingssjefen v/Arealplanleggjar Aud Raknem, e-post aud.raknem@fjell.kommune.no  

Statistikk og rapportar

Pågåande utviklingsprosjekt

Byregionprogrammet

I 2015 fekk kommunane Fjell, Os, Lindås og Meland tildelt treårig støtte frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt utviklingsprogram for byregionar. Samarbeidsprosjektet har fått arbeidstittelen «Robuste, berekraftige sentre i ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion», og handlar i all hovudsak om systematisk samarbeid for å utvikla vekstkraftige og attraktive regionsenter; både for næringslivsaktørar og innbyggjarane våre.

For å spissa og systematisera aktivitetar og tiltak, er prosjektet delt i tre innsatsområde:

 1. «felles gang,- og sykkelstrategi»,
 2. «framtidas bustader og buområde»
 3. «arbeidsplassar og næringsliv».

Kvar av desse innsatsområda har sin eigen handlingsplan og gjeld for perioden 2015-2017. Prosjektet har ei eiga styringsgruppe beståande av ordførar og rådmenn i deltakarkommunane. Som ledd i utviklingarbeidet er det gitt ut fleire lokale og nasjonale forskingsrapportar.

Arbeidsplassar og næringsliv

På vegne av Byregionprosjektet har Telemarksforsking gjennomført ein analyse av kor attraktive kommunane Fjell, Os, Lindås og Meland er for næringslivsetableringer. Telemarksforsking har også gjennomført ei tillitsundersøking og evaluert kor godt planreiskap kommunane har med tanke på å vera ein aktiv part i næringsutviklinga.

Kunnskapen frå undersøkingane vert nytta i utarbeiding av ein «tiltaksmanual» for korleis kommunane kan verta betre på næringsutviklingsarbeid.  Under leiing av Telemarksforsking har det nyleg vore gjennomført to arbeidsseminar der politisk leiing, administrasjon og representantar frå næringslivet har drøfta seg fram til viktige tema og satsingar.  Tiltaksmanualen for næringsutvikling skal vera ferdig 1. september 2017.  

Rapportane kan du lese her:

Felles gang- og sykkelstrategi

Det er ei nasjonal og lokal målsetting at fleire skal nytta sykkel og gange, heller enn bil som transportmiddel. Dette er viktig, både av omsyn til klima og folkehelse. I samarbeid med Multiconsult er det no gjennomført ei spørjeundersøking blant innbyggjarane i Fjell om sykkelvanar, kvar dei syklar og kva dei tenkjer om parkeringsmoglegheiter osv. 

Multiconsult har også gjennomført ei sykkelteljing og vurdering av kvaliteten på utvalte vegar/sykkeltrasear inn mot Straume sentrum, dvs. Bildøy-Straume, Anglavika-Straume og Knarrvika-Straume. I kvalitetsvurderinga er det peikt på forslag til små og store utbetringar for å gjera vegnettet meir tilpassa mjuke trafikantar. Dette kunnskapsgrunnlaget er til stor hjelp i kommunen sitt arbeid for å fremma meir bruk av sykkel og gange som transportmiddel.

Rapportane kan du lese her:

Prosjektleiar er Eli Janette Fosso: eli.fosso@fjell.kommune.no

Lokalsamfunn Ågotnes

I 2015 fekk kommunen tildelt skjønsmidlar til lokalsamfunnsutvikling på Ågotnes. Midlane skal nyttast til aktiv koordinering og oppfølging av føringar lagt i kommunedelplanen for Ågotnes. I prosjektet ynskjer kommunen å legge til rette for brei medverknad og utvikle eit godt kunnskapsgrunnlag for lokal samfunnsutvikling og planarbeid. «Visjon Ågotnes» er første ledd i dette medverknads- og utviklingsarbeidet på Ågotnes.

Visjon Ågotnes er utarbeidd på grunnlag av ei breitt samansett plansmie og gode innspel frå innbyggjarane på det digitale medverknadsverktøyet MyCity. Visjonsnotatet peikar ut dei viktigaste ressursar på Ågotnes, og skisserar konkrete mål og tiltak for å ta ressursane i bruk. Tiltaksdelen av visjonsnotatet viser også kven som har hovudansvar for å følgje opp tiltaka, og kven dei kan samarbeide med for nå ønska mål.

Visjon-Ågotnes-notatet kan du lese her

Ågotnes torg

Kontaktpersonar: Lena Svalastog Garnes, lena.garnes@fjell.kommune.no og Eli Janette Fosso, eli.fosso@fjell.kommune.no

Barnefattigdomssatsinga

I 2015 vart Fjell kommune vald ut til å delta i ei femårig satsing mot barnefattigdom i regi av Fylkesmannen i Hordaland. Satsinga skal arbeida fram heilskaplege og tverrfaglege løysingar for å betra kvardagen til barn og unge som er råka av barnefattigdom.

Bakgrunnen for satsinga er at talet på barn og unge som lever i familiar med vedvarande låg inntekt er aukande. I tillegg viser Riksrevisjonen si nasjonale undersøking av barnefattigdom (2013-2014) at mange kommunar gjer for lite for at fattige barn skal kunna delta sosialt, og at barna sine behov ikkje vert godt nok kartlagte når foreldra søkjer om sosialhjelp.

I 2015 og store delar av 2016 vert det arbeidd med kartlegging, kompetanseheving og tverrsektorielt samarbeid. Først når dette er på plass og kan liggja til grunn som ei felles plattform, skal det vurderast kva tiltak som på kort og lang sikt vil forbetra moglegheitene for å redusera barnefattigdom, og minska konsekvensane ved å veksa opp i fattigdom.

Det er oppretta eit politisk barnefattigdomsutval beståande av:

 • Fredrik Alexander Indrevik (H)
 • Hege Misje (SL)
 • Hilde Elisabeth Lohmann Sandahl (AP)
 • Odd Bjarne Skogestad (KrF)
 • Ivar Einarsen (AP)

Prosjektleiar for satsinga er Marit Selberg Sigurdson: marit.sigurdson@fjell.kommune.no

Bustadsosialt velferdsprogram

Fjell kommune inngjekk i 2013 ein femårig samarbeidsavtale med Husbanken Region Vest om deltaking i bustadsosialt velferdsprogram. Målet med programarbeidet er at fleire vanskelegstilte skal ha stabile og varige buforhold.

Fokus i Fjell er iverksetjinga av Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020. Sentrale tiltak er mellom anna anskaffing av omlag 200 kommunale bustader, etablering av eit kommunalt bustadkontor og auka satsing på økonomiske verkemiddel. 

Kontaktperson: Cecilie Krohn, cecilie.krohn@fjell.kommune.no

Aktuelle dokument (link her)


Publisert: 23.05.2016 13:12
Sist endret: 23.06.2017 16:29