Facebook ikon Twitter logo Print side

Pågåande utviklingsprosjekt - Bustadsosialt velferdsprogram

Fjell kommune inngjekk i 2013 ein femårig samarbeidsavtale med Husbanken Region Vest om deltaking i bustadsosialt velferdsprogram. Målet med programarbeidet er at fleire vanskelegstilte skal ha stabile og varige buforhold.

Fokus i Fjell er iverksetjinga av Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020. Sentrale tiltak er mellom anna anskaffing av omlag 200 kommunale bustader, etablering av eit kommunalt bustadkontor og auka satsing på økonomiske verkemiddel. 

Kontaktperson: Cecilie Krohn, cecilie.krohn@fjell.kommune.no


Sist endret: 08.01.2018