Facebook ikon Twitter logo Print side

Skal du byggja?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad eller ikkje søknad?

Her kan du finna ut om du kan byggja utan å søkja

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteken frå søknadsplikt, må det du skal byggja vere i samsvar med gjeldande plan for området. Dei ulike plantypane du kan måtta innrette deg etter, er kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan (områdeplan og detaljplan) og utbyggingsplan.

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteke frå søknadsplikt, kan det vera at du treng løyve eller samtykke frå andre styresmakter, eksempelvis vegstyresmakt, kulturstyresmakt, hamne- og farvasstyresmakt m.m.

Tiltak som ikkje treng søknad eller løyve
 • I byggesaksforskrifta § 4-1 er det vist kva for tiltak som er untatt søknadsplikt.
 • Tiltakshavar har ansvar for at tiltaket vert utført i samsvar med plan- og bygningslova sine reglar. Tiltaket må heller ikkje kome i strid med andre regelverk.
 • Tiltak unnteke søknadsplikt er ikkje nødvendig å nabovarsla, men du kan gjerne informera nabo(ar).

Veisar frå NKF.

Tiltak som krev søknad og løyve, og der tiltakshavar sjølv kan vera ansvarleg
Tiltak som krev søknad og løyve, med krav om ansvarleg føretak

Informasjon om ulike tiltak

Antenner for radio og tv

Følgjande antenner er unnateke søknadsplikt:

 • Antennesystem med høgde inntil 5,0 meter
 • Parabolantenne med diameter inntil 1,2 meter
 • Panelantenne plassert på ein vegg med høgde inntil 2,0 meter

Unnataket for antennesystem gjeld både frittståande antenner og antenner som er monterte på byggverk.

Unntaket gjeld berre eitt antennesystem per fasade eller stad.

Plassering av antenne må ikkje utgjera noko fare for persontryggleiken.

Biloppstillingsplass

Biloppstillingsplass minimum 1,0 meter frå nabogrense er unntatt søknadsplikt.

Biloppstillingsplassen må vere til eigedomens bruk.

Bruksendring

Bruksendring.

Bustad

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.

Flytebrygge

Flytebrygger på inntil 15 m2, kan tiltakshavar sjølv søkja om løyve til og vera ansvarleg for.

Flytebrygger over 15 m2 må eit føretak med ansvarsrett stå for søknad, prosjektering og utføring.

Flytebrygger skal også godkjennast etter hamne – og farvasslova.

Garasje, bu eller lignande

Her finn du informasjon om garasje og bord på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Gjerde og levegg

Her finn du informasjon om gjerde og levegg på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Kai/bryggje

Kai/bryggje er søknadspliktig tiltak, der det normalt er krav om ansvarleg føretak.

Mindre kaiar/bryggjer som har låg vanskegrad, kan likevel vurderast av kommunen å vera eit tiltak der tiltakshavar sjølv kan vera ansvarleg.

Kva for kaiar/bryggjer du kan søkja om sjølv som tiltakshavar må du avklara med kommunen.

Kai/brygge skal også godkjennast etter hamne – og farvasslova.

Lettvegg

Oppføring, flytting eller fjerning av lettvegg innanfor ein branncelle eller lydområde er unntatt søknadsplikt dersom:

 • tiltaket ikkje medfører vesentleg endring i dei føresetnader for planløysing som er godkjent i kommunen.
 • brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon m.v. må oppretthaldast
Naust

Naust er uthus i strandsona som vert nytta til oppbevaring av reiskaper, utstyr, småbåtar og liknande. Naust skal ikkje vera innreia eller brukast til varig opphald som bustad eller fritidsbustad.

Naust skal som hovudregel vera på inntil 40 m2 BRA, med ein etasje og ei mønehøgd på maksimalt 5,5 meter frå lågaste terreng under naustet.

I reguleringsplanar kan det være fastsett andre krav til storleik.

Naust med bygd areal eller bruksareal på inntil 70 m2 kan tiltakshavar sjølv søkja om løyve til og vera ansvarleg for.

Naust med bygd areal eller bruksareal over 70 m2 må eit føretak med ansvarsrett stå føre søknad, prosjektering og utføring.

Til- og påbygg til bustad

Til- og påbygg til bustad.

Støttemur

Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høgde inntil 1,0 meter og avstand frå nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppførast uten søknad kor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter

Rettleiar for støttemurar.

Vass- og avløpsledningar

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.

Avløpsleidning som ikkje skal knytast til offentleg leidning må ha utsleppsløyve frå Fjell kommune.

Informasjon om utslepp av avløpsvatn

Veranda, balkong og terrasse

Her finn du informasjon om veranda, balkong og terrasse på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Informasjons ark.

Slik søkjer du

Informasjon om korleis du søkjer
 1. Lag teikningar (fasade-, plan og snitt) av tiltaket, målsett og i målestokk 1:100.
 2. Teikn tiltaket inn på situasjonskart i målestokk 1:500, alternativt 1:1000. Situasjonsplan finn du her. Målsett avstandar til nærmaste nabogrense, nabobygning og vegmidte.
 3. Varsla naboar og tverrbuarar som vert råka av tiltaket. Dette kan gjerast ved at ein oppsøker heimelshavar og får deira underskrift, eller at varselet vert sendt rekommandert.

  Vent med innsending av byggjesøknad til merknadsfristen på to veker er omme, med mindre alle dei varsla har gjeve samtykke til tiltaket.

  Informasjon om Nabovarsling
 4. Send følgjande til kommunen:
 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Eventuell søknad om dispensasjon
 • Skjema «Opplysningar gjeve i nabovarsel» og «kvittering for nabovarsel».
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarar
 • Situasjonsplan
 • Teikningar av tiltaket
 • Eventuelle løyve frå andre styresmakter, eksempelvis løyve etter hamne- og farvasslova
 • Eventuelt samtykke til plassering frå nabo

Opplysningar som skal gjevast ved søknad om tillatelse til tiltak

Blankettar

Søknad om løyve til tiltak

Det er ikkje eit krav at ein bruker blankettar ved søknad om tiltak, men dei kan vera til hjelp for å sikra at søknaden har all den informasjonen kommunen treng for å behandla søknaden.

For tiltak utan ansvarsrett:

Blankett nr 5153 for lagring / Blankett nr. 5153 for utskrift (utfylling for hand)

For tiltak med ansvarsrett (ansvarleg søkjar):

Blankett nr. 5174 for lagring / Blankett nr. 5174 for utskrift (utfylling for hand)

Dispensasjonssøknad

Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Denne blanketten kan nyttast. Hugs at også dispensasjonssøknaden må nabovarslast. Informasjonsark for dispensasjonssøknadar.

Søk om dispensasjon

Nabovarsling

Før søknad vert sendt til kommunen, skal naboar og tverrbuarar nabovarslast. Varsel kan unnlatast dersom tiltaket ikkje, eller i liten grad, råkar interessene til naboar og tverrbuarar.

Informasjon om innhald i nabovarsel og varslingsmåtar finn du her.

Naboliste

Private kan få naboliste ved å kontakta servicetorget eller byggesaksvakta.

Profesjonelle må bestilla naboliste gjennom infoland.no

Nabovarsel

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Opplysningar gitt i nabovarsel

Blankett for lagring / utskrift (Blankett 5155)

Kvittering for nabovarsel

Blankett for lagring / utskrift (Blankett 5156)

Ferdigmelding/mellombels bruksløyve

Søknadspliktige tiltak skal avsluttast med ferdigattest. Når ferdigattesten er gitt, vert byggesaka avslutta.

Blankett for lagring / utskrift (Blankett 5167)

Når det står att mindre vesentleg arbeid og kommunen finn det forsvarleg, kan det gjevast mellombels bruksløyve for heile eller deler av tiltaket.

Blankett for lagring / utskrift (Blankett 5169)

Andre skjema

Bestilling av førehandskonferanse

Naboerklæring om samtykke til plassering

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (Blankett 5188)

Søknad om avkøyrsle/dispensasjon frå byggegrense langs kommunal veg

Søknad om løyve etter hamne- og farvasslova

Byggesaksblankettar

ByggSøk

ByggSøk er den nasjonale løysinga for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker, og denne tenesta finn du på heimesida til Direktoratet for byggkvalitet. ByggSøk kan óg brukast for søknader om tiltak utan ansvarsrett.

Informasjon om ByggSøk

Situasjonskart, reguleringsplanar og eigedomsinformasjon

Sjølvbetjeningsløysing for situasjonskart

I kartløysinga vår kan privatpersonar skriva ut situasjonskart til bruk i byggesøknaden.

Du må bruka karttypen «situasjonskart byggesak» i den avanserte kartløysinga.

Profesjonelle aktørar må bestilla kart gjennom infoland.no.

Kart | Infoland

Slik finn du arealplan (plangrunnlaget) for ein eigedom

Informasjon om ulike typar arealplanar finn du her.

Plangrunnlaget for din eigedom finn du i vår kartløysing.

Eigedomsinformasjon

Eigedomsinformasjon for din eigedom finn du i vår kartløysing.

Saksbehandling

Prisar

Her finn du oversikt over prisar byggjesak

Tidsfristar

Søknad utan ansvarsrett

 • Tre veker. 12 veker dersom det trengs ytterlegare dispensasjon, løyve, samtykke, eller uttale frå annan styresmakt.

Søknad med ansvarsrett

 • Tre veker. 12 veker dersom det er motteken merknader frå nabo, eller det trengs ytterlegare dispensasjon, løyve, samtykke, eller uttale frå annan styresmakt.

Søknad om igangsettingsløyve

 • Tre veker.

Søknad om dispensasjon

 • 12 veker + fire veker dersom søknad vert sendt på uttale.

Søknad om ferdigattest

 • Tre veker.

Søknad om mellombels bruksløyve

 • Tre veker.

Førehandskonferanse

 • To veker

Fristane kan forlengast med den tida som går til feilretting eller supplering av opplysningar.

I plan- og bygningslova § 21-7 og kapittel 7 i sakshandsamingsforskrifta finn ein ytterlegare informasjon om
tidsfristar og verknadene av at fristane ikkje vert haldne.

Klage

Lovverk, byggereglar og retningslinjer

Lover
Forskrifter
Rettleiarar
Relevant reglement

Kort forklart

Ansvarsrett og sentral godkjenning
 • Ansvar i plan- og bygningslova si betydning inneber at føretaket skal vera ansvarleg direkte ovanfor bygningsmyndigheitene for at krava i lov og forskrift er oppfylte.
 • Ansvaret er avgrensa til det ansvaret vedkomande føretak har påtatt seg i erklæring.
 • Det kan gjevast ansvarsrett som sjølvbyggjar av eigen bustad eller fritidsbustad, sjå nedanfor.
 • Sentral godkjenning er ei frivillig kvalitetsordning som skildrar kompentanse på føretakets basert på dokumentert utdanning, praksis og styringssystem.
 • Ved å ha sentral godkjenning basert på dei nye seriøsitetsvilkåra, viser ein at føretaket også oppfyller lovpålagte krav til drifta av føretaket.
Bruksareal (BRA), utbygd areal (BYA), utnyttingsgrad, gesims- og mønehøgd
Byggegrense
 • Byggjegrense er ei grense som tiltaket må plasserast innanfor. Byggegrense kan til dømes vere mot veg, nabogrense, eller sjø.
Dispensasjon
Ferdigattest og mellombels bruksløyve
 • Før du kan ta i bruk det du har bygd, må du søkja om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saka er ferdigbehandla av kommunen.
 • Så lenge det berre står att mindre arbeid og det ikkje er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søkja om mellombels bruksløyve. I løyvet skal det gå fram kva for arbeid som står att og du får ein frist for å ferdigstilla. Eit mellombels bruksløyve gjer at tiltaket kan tas i bruk før det er gjeve ferdigattest.
Førehandskonferanse
 • Førehandskonferanse er eit avklaringsmøte mellom kommunen og tiltakshavar og hans eventuelle medhjelparar. Tiltakshavar legg fram sine byggeplanar og kommunen orienterer om innhaldet i kommunale planer og andre føresegn og krav som er relevante for byggeplanane. Formålet er å etablera tidleg kontakt mellom tiltakshavar og kommunen og få belyst aktuelle problemstillingar, krav og føresetnadar.

Førehandskonferanse kan bestillast ved å senda inn dette skjemaet.

Minste uteopphaldsareal/utomhusareal (MUA)
 • Minste uteopphaldsareal er dei deler av tomta som ikkje er bygd eller avsett til køyring og parkering, og er eigna til dette formålet.
 • Kommuneplanen sin arealdel set kvalitetskrav til minste uteopphaldsareal, sjå føresegn punkt 24 bokstav c.
Vegviser i kommunal miljøforvaltning
 • Miljøkommune.no er utvikla for deg som jobbar med miljøsaker i kommunen. Kommunen speler ein nøkkelrolle for at vi skal nå dei nasjonale miljømåla. Nettsida tilbyr konkret og oppgaveretta rettleiarar, og tilbyr oversikt over oppgåver kommunen skal, bør eller kan løse ut frå si rolle og myndighet.
Nabo og tverrbuar
 • Nabo er heimelshavar til eigedom som har felles eigedomsgrense med eigedomen der tiltaket skal førast opp.
 • Tverrbuar er heimelshavar til eigedom der berre ein veg, gate, elv eller anna areal ligg imellom.
Nabovarsling
 • Naboar og tverrbuarar skal nabovarslast før søknad vert sendt inn.
 • Nabovarsling er ikkje nødvendig dersom nabo eller tverrbuar skriftleg har meldt at dei ikkje har merknader til søknaden.
 • Det er heller ikkje nødvendig å nabovarsle der tiltaket ikkje, eller i liten grad, råker interessene til nabo eller tverrbuar.
 • Nabovarselet skal gje ei dekkande skildring av tiltaket; kva som skal førast opp og kor det skal førast opp. Det er eit krav at målsatt situasjonsplan og snitt- og fasadeteikningar er vedlagt nabovarselet.
 • Meir informasjon finn ein i plan- og bygningslova § 21-3 og SAK 10 § 5-2.
Rekkverk
Situasjonsplan og situasjonskart
Sjølvbyggjar
 • Du kan få ansvarsrett som sjølvbyggjar av eigen bustad eller fritidsbustad.
 • Føresetnaden er at du kan sannsynleggjere at arbeidet vert utført i samsvar med plan- og bygningslova og tilhøyrande forskrifter. Dette kan gjerast der du sjølv har kompetanse, har gode medhjelparar eller nyttar kvalifisert føretak eller person.
 • Ansvarsrett kan gjevast for funksjonane søkjaer, prosjekterande og utførande for fagområde i tiltaksklasse 1.
Tilbygg og påbygg
 • Tilbygg er bygging inntil eksisterande bygning. Tilbygg fører normalt til auking av grunnflata til bygningen.
 • Påbygg er ein utviding av bygningen i høgda utan at bygningens grunnflate, utbygd areal (BYA), vert endra. Påbygg er eit søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.
Tiltak
Tiltakshavar
Universell utforming

Kontaktinformasjon

Byggesaksvakta gir rettleiing til konkrete spørsmål i samband med søknad om tiltak etter plan- og bygningslova.

Dersom du har behov for avklaringar ut over dette, kan du bestill førehandskonferanse.

E-post: byggesak.post@fjell.kommune.no

I heile juli vil byggesaksvakta vere stengt for telefonar og kundebesøk. E-poster vil bli svart på som normalt.

Byggesaksvakta gir rettleiing til konkrete spørsmål i samband med søknad om tiltak etter plan- og bygningslova.
E-post: byggesak.post@fjell.kommune.no

Telefon byggesak 55 09 73 50

 • Tysdag 12.00-15.30

Før du ringer bør du finne fram gards- og bruksnummer, eventuelt saksnummer, slik at vi kan hjelpe deg raskast mogleg.

Har du allereie ein pågåande sak, skal du ta kontakt med sakshandsamar i aktuell sak. Dette kan du gjere ved å ringe direktenummer eller sende e-post til sakshandsamar..

Kundebesøk byggesak

 • Etter avtale

For å avtale tid for møte på byggesak kan ein:

For å kunne hjelpe flest mogleg kan vi berre sette av om lag 15 minutter til kvar kunde. Dersom du har behov for avklaringar ut over dette, kan du bestill førehandskonferanse.

Ofte stilte spørsmål - Kart og oppmåling

Kva er matrikkelen, matrikkelnummer og grunnbok?

Matrikkelen er det offisielle eigedomsregisteret i Noreg. Matrikkelen har informasjon om fast eigedom, bygning og adresser. Det er dei fysiske eigenskapane til eigedomen som vert registert i matrikkelen, til dømes eigedomsgrenser og areal. Det er ulik kvalitet på informasjonen som er registrert i matrikkelen, det er både manglar og feil som gjer at ein må sjekke kvalitet på dei opplysningane ein er ute etter.
Saman med einingsregisteret (Brønnøysundregisteret) og folkeregisterert er matrikkelen eit av dei tre basisregistera i Noreg. Mange aktørar hentar ut informasjon frå matrikkelen, blant anna naudetatane, tinglysinga, Posten, bank, NAV, SSB, forsikringsselskap, skatteetaten osv.

Matrikkelnummer er eigedomen sitt unike nummer og identitet som vert tildelt når eigedomen vert oppretta. Matrikkelnummer består av: kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer (knr./gnr./bnr./fnr./snr.).

Grunnboka er eit offentleg register over tinglyste rettigheitar og hefter i fast eigedom og burettsandelar.
Det er via Kartverket ein kan få kopi/utskrift av tinglyste dokument (grunnbokutskrift),. Ein kan også bruke Kartverket si kartløysing 'Se eigedom'  for å finne denne informasjonen.

Eigedomen min ligg med feil eller er ikkje synleg i kartet?

Kvifor er ikkje eigedomen min i kartet?
Eigedomen er mest sannsynleg ikkje oppretta ved kart- eller oppmålingsforretning, og grensene er då ikkje målt inn med koordinatar. Eigedomar som ikkje er koordinatfesta eller lagt inn i kartet via flyfoto eller liknande i seinare tid, vil ofte ikkje vera synleg i kartet.
Fram til 1980 vart det heldt skylddelingsforretning når ein skulle dele frå ein ny eigedom. Grensepunkta og grenseforløpet vart her skildra med tekst i skyldskiftet. Skyldskifta vart arkivert hjå sorenskrivaren, og seinare hjå Kartverket. Dersom ein ynskjer å kartfesta eigedomen sin i matrikkelen, kan ein rekvirera ei oppmålingsforretning hjå kommunen.

Kvifor er eigedomen min berre ein sirkel i kartet?
Eigedomar som ikkje er oppmålt med koordinatar ligg ofte representert som ein sirkel i kartet; 'sirkeleigedom'. Dette er for å synleggjera ein sirka plassering av eigedomen, men har ingenting med eigedomsgrenser eller storleiken på eigedomen å gjera. Plasseringa av sirkelen kan også vera feil i forhold til kvar eigedomen eigentleg ligg.

Grensene viser feil i kartet til kommunen
Grensene som er registrerte i matrikkelen er av ulik kvalitet. Ein kan i hovudsak skilja mellom grenser som er koordinatfesta («oppmålt»/«god kvalitet»), og grenser som ikkje er koordinatfesta («dårleg kvalitet»). Nokre grenser er digitalisert etter flyfoto, utskiftingskart eller skisser, desse er heller ikkje koordinafesta og er å rekna som grenser med dårleg kvalitet. Ein kan rekvirera oppmålingsforretning eller be om retting i matrikkelen dersom matrikkelen visar feil.

Kor stor er eigedomen min?

Dersom eigedomen er oppmålt, finn du areal i målebrev, matrikkelbrev eller i kartet. Dersom eigedomen ikkje er oppmålt (med koordinatar), må du sjå på skyldskiftet ditt (ca. areal), eller rekvirera ei oppmålingsforretning.

Korleis kan eg veta kva kvalitet det er på grensene på eigedomen?

Mange grenselinjer som er registrert i matrikkelen er ikkje riktige/kan avvike. For å kunne sjå kvaliteten på grenselinjer som er registert i matrikkelen, bruk kommunen sitt «Avansert kart», og vel karttype «Situasjonskart Oppmåling». I teiknforklaringa til venstre for kartet ser ein kva dei ulike linjene tyder. Heilt enkelt kan ein sei at grøn linje = oppmålt med koordinatar som gjev god kvalitet. Ein kan også bruke http://www.seeiendom.no/ for å sjå på kvalitet på grenselinjer.

Vel riktig karttype, og sjå kva kvalitet det er på grensene:
Avansert kart - Situasjonskart oppmåling

Kan kommunen rette opp i feil i kartet?

Dersom eigedomen ikkje er registert med innmålte koordinatar i matrikkelen (ved kart- eller oppmålingsforretning, dom eller tilsvarande), kan ein utføre retting i matrikkelen. Ein må vise til dokumentasjon (til dømes utskiftingskart eller skyldskifter), og alle involverte partar må vera samde i rettinga. Grenser som er innmålt med oppmålingsforretning eller tilsvarande, kan kommunen ikkje endra på utan at det eventuelt vert halde ei ny oppmålingsforretning. Ved ei retting i matrikkelen vil grensene leggast inn med dårleg kvalitet (unøyaktig). For å registrera grenselinjer med god kvalitet, må ein rekvirera oppmålingsforretning.

Sjå meir informasjon om retting i matrikkelen og finn skjema for utfylling her.

Kan eg få kopi av skyldskiftet mitt?

Det er Kartverket og Statsarkivet som har desse dokumenta. Informasjon om tinging av tinglyste dokument finn du på https://kartverket.no/eiendom/. Kartverket har skyldskifter frå ca 1950, skylddelingar før dette må ein gjerne ta kontakt med Statsarkivet for å finne.

Eigedomen skal skøytast over eller har feil eigar

Slike forhold er privatrettslege og må takast via Kartverket og tinglysing. Informasjon kommunen har om heimelshavar, kjem direkte frå det som er tinglyst i grunnboka. Sjå meir informasjon på https://kartverket.no/eiendom/

Naboen har trådd over mine eigedomsgrenser, kva gjer eg?

Slike forhold er privatrettselege. Ein kan rekvirera oppmålingsforretning hjå kommunen for å få hjelp til klarlegging av eksisterande grenser, men det er partane som må vera einige om grensegangen. Dersom ein ikkje kjem til einigheit med naboen, kan ein eventuelt gå til forlik eller til ein domstol. Dersom det er snakk om ulovleg bygging, kan ein ta kontakt med avdeling for byggesak for å få rettleiing. Å fjerne eller flytte grensemerker er straffbart (jfr straffeloven §364).

Kva er verdi/takst på eigedomen min?

Ta kontakt med eigedomsmeklar for å få verdivurdering.

Eigedommen min har ikkje fått tildelt adresse, kan han få det?

Alle bustadar, fritidsbustadar, næringsbygg osv. skal tildelast adresse. Dersom eigedomen din ikkje har adresse, kan du ta kontakt med kommunen og be om å få tildelt adresse. Nokre hytteområder har ikkje direkte tilknyting til veg, og kan dermed ikkje adresserast til vegadresse. Ein har moglegheit til å tildele områdeadresse i slike tilfelle, ta kontakt med kommunen for meir informasjon om dette.

Ekstrene lenker:

Kartverket har mykje informasjon om eigedom, tinglysing med meir på sine nettsider:


Sist endret: 17.09.2018
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00