Facebook ikon Twitter logo Print side

Skal du byggja?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad eller ikkje søknad?

Her kan du finna ut om du kan byggja utan å søkja

Søknad eller ikkje søknad

Tiltak som ikkje treng søknad eller løyve

 • søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak
 • søknadspliktige tiltak som tiltakshavar kan ha ansvaret for
 • tiltak som er unntatt søknadsplikt

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteken frå søknadsplikt, må det du skal byggja vere i samsvar med gjeldande plan for området. Dei ulike plantypane du kan måtta innrette deg etter, er kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan (områdeplan og detaljplan) og utbyggingsplan.

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteke frå søknadsplikt, kan det vera at du treng løyve eller samtykke frå andre styresmakter, eksempelvis vegstyresmakt, kulturstyresmakt, hamne- og farvasstyresmakt m.m.

Tiltak som ikkje treng søknad eller løyve

Her kan du finna ut om du kan byggja utan å søkja

Tiltak som krev søknad og løyve, og der tiltakshavar sjølv kan vera ansvarleg
Tiltak som krev søknad og løyve, med krav om ansvarleg føretak

Informasjon om ulike tiltak

Antenner for radio og tv

Følgjande antenner er unnateke søknadsplikt:

 • Antennesystem med høgde inntil 5,0 meter
 • Parabolantenne med diameter inntil 1,2 meter
 • Panelantenne plassert på ein vegg med høgde inntil 2,0 meter

Unnataket for antennesystem gjeld både frittståande antenner og antenner som er monterte på byggverk.

Unntaket gjeld berre eitt antennesystem per fasade eller stad.

Plassering av antenne må ikkje utgjera noko fare for persontryggleiken.

Biloppstillingsplass

Biloppstillingsplass minimum 1,0 meter frå nabogrense er unntatt søknadsplikt.

Biloppstillingsplassen må vere til eigedomens bruk.

Bruksendring

Her finn du informasjon om bruksendring på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Bustad

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.

Flytebrygge

Flytebrygger på inntil 15 m2, kan tiltakshavar sjølv søkja om løyve til og vera ansvarleg for.

Flytebrygger over 15 m2 må eit føretak med ansvarsrett stå for søknad, prosjektering og utføring.

Flytebrygger skal også godkjennast etter hamne – og farvasslova.

Garasje, bu eller lignande

Her finn du informasjon om garasje og bord på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Gjerde og levegg

Her finn du informasjon om gjerde og levegg på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Kai/bryggje

Kai/bryggje er søknadspliktig tiltak, der det normalt er krav om ansvarleg føretak.

Mindre kaiar/bryggjer som har låg vanskegrad, kan likevel vurderast av kommunen å vera eit tiltak der tiltakshavar sjølv kan vera ansvarleg.

Kva for kaiar/bryggjer du kan søkja om sjølv som tiltakshavar må du avklara med kommunen.

Kai/brygge skal også godkjennast etter hamne – og farvasslova.

Lettvegg

Oppføring, flytting eller fjerning av lettvegg innanfor ein branncelle eller lydområde er unntatt søknadsplikt dersom:

 • tiltaket ikkje medfører vesentleg endring i dei føresetnader for planløysing som er godkjent i kommunen.
 • brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon m.v. må oppretthaldast
Naust

Naust er uthus i strandsona som vert nytta til oppbevaring av reiskaper, utstyr, småbåtar og liknande. Naust skal ikkje vera innreia eller brukast til varig opphald som bustad eller fritidsbustad.

Naust skal som hovudregel vera på inntil 40 m2 BRA, med ein etasje og ei mønehøgd på maksimalt 5,5 meter frå lågaste terreng under naustet.

I reguleringsplanar kan det være fastsett andre krav til storleik.

Naust med bygd areal eller bruksareal på inntil 70 m2 kan tiltakshavar sjølv søkja om løyve til og vera ansvarleg for.

Naust med bygd areal eller bruksareal over 70 m2 må eit føretak med ansvarsrett stå føre søknad, prosjektering og utføring.

Påbygg

Påbygg er ei utviding av bygg i høgda utan at bygget si grunnflate, utbygd areal (BYA), vert endra.

Påbygg eit søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.

Du kan få ansvarsrett som sjølvbyggar.

Støttemur

Her finn du informasjon om forstøtningsmur på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Vass- og avløpsledningar

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.

Avløpsleidning som ikkje skal knytast til offentleg leidning må ha utsleppsløyve frå Fjell kommune.

Informasjon om utslepp av avløpsvatn

Veranda, balkong og terrasse

Her finn du informasjon om veranda, balkong og terrasse på nettsida til Direktoratet for Byggkvalitet

Slik søkjer du

Informasjon om korleis du søkjer
 1. Lag teikningar (fasade-, plan og snitt) av tiltaket, målsett og i målestokk 1:100.
 2. Teikn tiltaket inn på situasjonskart i målestokk 1:500, alternativt 1:1000. Situasjonsplan finn du her. Målsett avstandar til nærmaste nabogrense, nabobygning og vegmidte.
 3. Varsla naboar og tverrbuarar som vert råka av tiltaket. Dette kan gjerast ved at ein oppsøker heimelshavar og får deira underskrift, eller at varselet vert sendt rekommandert.

  Vent med innsending av byggjesøknad til merknadsfristen på to veker er omme, med mindre alle dei varsla har gjeve smatykke til tiltaket.

  Informasjon om Nabovarsling | Informasjon om Naboliste
 4. Send følgjande til kommunen:
 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Eventuell søknad om dispensasjon
 • Skjema «Opplysningar gjeve i nabovarsel» og «kvittering for nabovarsel».
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarar
 • Situasjonsplan
 • Teikningar av tiltaket
 • Eventuelle løyve frå andre styresmakter, eksempelvis løyve etter hamne- og farvasslova
 • Eventuelt samtykke til plassering frå nabo

Opplysningar som skal gjevast ved søknad om tillatelse til tiltak

Oversikt over kva dokumentasjon som skal likggja føre i tiltaket

Blankettar

Søknad om løyve til tiltak

Det er ikkje eit krav at ein bruker blankettar ved søknad om tiltak, men dei kan vera til hjelp for å sikra at søknaden har all den informasjonen kommunen treng for å behandla søknaden.

For tiltak utan ansvarsrett:

Blankett nr 5153 for lagring / Blankett nr. 5153 for utskrift (utfylling for hand)

For tiltak med ansvarsrett (ansvarleg søkjar):

Blankett nr. 5174 for lagring / Blankett nr. 5174 for utskrift (utfylling for hand)

Dispensasjonssøknad

Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Denne blanketten kan nyttast. Hugs at også dispensasjonssøknaden må nabovarslast.

Søk om dispensasjon

Nabovarsling

Før søknad vert sendt til kommunen, skal naboar og tverrbuarar nabovarslast. Varsel kan unnlatast dersom tiltaket ikkje, eller i liten grad, råkar interessene til naboar og tverrbuarar.

Informasjon om innhald i nabovarsel og varslingsmåtar finn du her.

Naboliste

Private kan få naboliste ved å kontakta servicetorget eller byggesaksvakta.

Profesjonelle må bestilla naboliste gjennom infoland.no

Nabovarsel

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Opplysningar gitt i nabovarsel

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Kvittering for nabovarsel

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Ferdigmelding/mellombels bruksløyve

Søknadspliktige tiltak skal avsluttast med ferdigattest. Når ferdigattesten er gitt, vert byggesaka avslutta.

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Når det står att mindre vesentleg arbeid og kommunen finn det forsvarleg, kan det gjevast mellombels bruksløyve for heile eller deler av tiltaket.

Blankett for lagring/Blankett for utskrift

Andre skjema

Bestilling av førehandskonferanse

Naboerklæring om samtykke til plassering

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Søknad om avkøyrsle/dispensasjon frå byggegrense langs kommunal veg

Søknad om løyve etter hamne- og farvasslova

Byggesaksblankettar

ByggSøk

ByggSøk er den nasjonale løysinga for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker, og denne tenesta finn du på heimesida til Direktoratet for byggkvalitet. ByggSøk kan óg brukast for søknader om tiltak utan ansvarsrett.

Informasjon om ByggSøk/Rettleiing for bruk av ByggSøk

Situasjonskart, reguleringsplanar og eigedomsinformasjon

Sjølvbetjeningsløysing for situasjonskart

I kartløysinga vår kan privatpersonar skriva ut situasjonskart til bruk i byggesøknaden.

Du må bruka karttypen «situasjonskart byggesak» i den avanserte kartløysinga.

Profesjonelle aktørar må bestilla kart gjennom infoland.no.

Kart | Infoland

Slik finn du arealplan (plangrunnlaget) for ein eigedom

Informasjon om ulike typar arealplanar finn du her.

Plangrunnlaget for din eigedom finn du i vår kartløysing.

Eigedomsinformasjon

Eigedomsinformasjon for din eigedom finn du i vår kartløysing.

Saksbehandling

Prisar

Her finn du oversikt over prisar byggjesak

Tidsfristar

Søknad etter pbl § 20-4 (utan ansvarsrett)

 • Tre veker. 12 veker dersom det trengs ytterlegare dispensasjon, løyve, samtykke, eller uttale frå annan styresmakt.

Søknad etter pbl § 20-3

 • Tre veker. 12 veker dersom det er motteken merknader frå nabo, eller det trengs ytterlegare dispensasjon, løyve, samtykke, eller uttale frå annan styresmakt.

Søknad om igangsettingsløyve

 • Tre veker.

Søknad om dispensasjon

 • 12 veker + fire veker dersom søknad vert sendt på uttale.

Søknad om ferdigattest

 • Tre veker.

Søknad om mellombels bruksløyve

 • Tre veker.

Førehandskonferanse

 • To veker

Fristane kan forlengast med den tida som går til feilretting eller supplering av opplysningar.

I plan- og bygningslova § 21-7 og kapittel 7 i sakshandsamingsforskrifta finn ein ytterlegare informasjon om
tidsfristar og verknadene av at fristane ikkje vert haldne.

Klage

Lovverk, byggereglar og retningslinjer

Lover
Forskrifter
Rettleiarar
Relevant reglement

Kort forklart

Ansvarsrett og sentral godkjenning
 • Ansvar i plan- og bygningslova si betydning inneber at føretaket skal vera ansvarleg direkte ovanfor bygningsmyndigheitene for at krava i lov og forskrift er oppfylte.
 • Ansvaret er avgrensa til det ansvaret vedkomande føretak har påtatt seg i erklæring.
 • Det kan gjevast ansvarsrett som sjølvbyggjar av eigen bustad eller fritidsbustad, sjå nedanfor.
 • Sentral godkjenning er ei frivillig kvalitetsordning som skildrar kompentanse på føretakets basert på dokumentert utdanning, praksis og styringssystem.
 • Ved å ha sentral godkjenning basert på dei nye seriøsitetsvilkåra, viser ein at føretaket også oppfyller lovpålagte krav til drifta av føretaket.

Her kan du finna oversikt over føretak med sentral godkjenning.

Bruksareal (BRA), utbygd areal (BYA), utnyttingsgrad, gesims- og mønehøgd
Byggegrense
 • Byggjegrense er ei grense som tiltaket må plasserast innanfor. Byggegrense kan til dømes vere mot veg, nabogrense, eller sjø.
Dispensasjon
Ferdigattest og mellombels bruksløyve
 • Før du kan ta i bruk det du har bygd, må du søkja om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saka er ferdigbehandla av kommunen.
 • Så lenge det berre står att mindre arbeid og det ikkje er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søkja om mellombels bruksløyve. I løyvet skal det gå fram kva for arbeid som står att og du får ein frist for å ferdigstilla. Eit mellombels bruksløyve gjer at tiltaket kan tas i bruk før det er gjeve ferdigattest.
Førehandskonferanse
 • Førehandskonferanse er eit avklaringsmøte mellom kommunen og tiltakshavar og hans eventuelle medhjelparar. Tiltakshavar legg fram sine byggeplanar og kommunen orienterer om innhaldet i kommunale planer og andre føresegn og krav som er relevante for byggeplanane. Formålet er å etablera tidleg kontakt mellom tiltakshavar og kommunen og få belyst aktuelle problemstillingar, krav og føresetnadar.

Førehandskonferanse kan bestillast ved å senda inn dette skjemaet.

Minste uteopphaldsareal/utomhusareal (MUA)
 • Minste uteopphaldsareal er dei deler av tomta som ikkje er bygd eller avsett til køyring og parkering, og er eigna til dette formålet.
 • Kommuneplanen sin arealdel set kvalitetskrav til minste uteopphaldsareal, sjå føresegn punkt 24 bokstav c.
Nabo og tverrbuar
 • Nabo er heimelshavar til eigedom som har felles eigedomsgrense med eigedomen der tiltaket skal førast opp.
 • Tverrbuar er heimelshavar til eigedom der berre ein veg, gate, elv eller anna areal ligg imellom.
Nabovarsling
 • Naboar og tverrbuarar skal nabovarslast før søknad vert sendt inn.
 • Nabovarsling er ikkje nødvendig dersom nabo eller tverrbuar skriftleg har meldt at dei ikkje har merknader til søknaden.
 • Det er heller ikkje nødvendig å nabovarsle der tiltaket ikkje, eller i liten grad, råker interessene til nabo eller tverrbuar.
 • Nabovarselet skal gje ei dekkande skildring av tiltaket; kva som skal førast opp og kor det skal førast opp. Det er eit krav at målsatt situasjonsplan og snitt- og fasadeteikningar er vedlagt nabovarselet.
 • Meir informasjon finn ein i plan- og bygningslova § 21-3 og SAK 10 § 5-2.
Rekkverk
Situasjonsplan og situasjonskart
Sjølvbyggjar
 • Du kan få ansvarsrett som sjølvbyggjar av eigen bustad eller fritidsbustad.
 • Føresetnaden er at du kan sannsynleggjere at arbeidet vert utført i samsvar med plan- og bygningslova og tilhøyrande forskrifter. Dette kan gjerast der du sjølv har kompetanse, har gode medhjelparar eller nyttar kvalifisert føretak eller person.
 • Ansvarsrett kan gjevast for funksjonane søkjaer, prosjekterande og utførande for fagområde i tiltaksklasse 1.
Tilbygg og påbygg
 • Tilbygg er bygging inntil eksisterande bygning. Tilbygg fører normalt til auking av grunnflata til bygningen.
 • Påbygg er ein utviding av bygningen i høgda utan at bygningens grunnflate, utbygd areal (BYA), vert endra. Påbygg er eit søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak.
Tiltak
Tiltakshavar
Universell utforming

Kontaktinformasjon

Byggesaksvakt

Byggesaksvakta gir rettleiing til konkrete spørsmål i samband med søknad om tiltak etter plan- og bygningslova.

Dersom du har behov for avklaringar ut over dette, kan du bestilla førehandskonferanse.

Bestill førehandskonferanse

E-post

E-post: byggesak.post@fjell.kommune.no

Opningstid

Telefon 55 09 73 50

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-15.30
 • Torsdag 12.00-15.30

Før du ringer bør du finne fram gards- og bruksnummer, eventuelt saksnnummer, slik at vi kan hjelpe deg raskast mogleg.


Publisert: 15.06.2016 11:23
Sist endret: 20.03.2017 14:51
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00