Facebook ikon Twitter logo Print side

Skog og tre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Løyve til å felle tre som skapar konflikt

  • Tre i plantefelt kan grunneigar fella fritt utan løyve frå kommunen.
  • Dersom fellinga gjeld eit større volum, skal dette meldast inn til skogbruksansvarleg i kommunen.
  • Tre i hagar er regulert i nabolova §§ 2 og 3. Her står det m.a. at ein ikkje skal ha tre «nærare hus, hage, tun eller dyrkamark enn 1/3 del av trehøgda». Det er altså ikkje eigedomsgrensa ein skal måla frå. Vidare gjev lova nabo rett til å fjerne greinar og røter som strekkjer seg inn over nabogrensa dersom eigar av treet ikkje fjernar desse sjølv innan rimeleg tid etter at varsel er gjeve.
  • Nabolova regulerer rettstilhøve mellom naboar. Lova er komplisert med eit stort innslag av skjønn. Å ta lova i eigne hender kan føra til erstatningsansvar.

Retningsliner for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Føremålet med tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det, ut frå Fjell kommune sine prioriteringar, vert stimulert til auka verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen vert ivareteke og vidareutvikla.

Tilskotet vert forvalta etter Forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar 2004, sist endra 28. mai 2015 (NMSK-forskrift). NMSK-forskrifta har 6 ulike tilskotskategoriar, der kommunen fattar vedtak knytt til følgjande:

  • § 4 Tilskot til skogkultur
  • § 6 Tilskot til miljøtiltak i skog
  • § 8 Siste ledd: Tilskot til andre tiltak i skogbruket

Vedtak om tilskot etter § 5, § 7 og § 8, fyste ledd i forskrifta vert fatta av Fylkesmannen. Desse retningslinene gjeld berre §§ 4, 6 og 8 siste ledd.

Søknadsfrist er 1. desember. Søknad om tilskot skal sendast elektronisk eller skriftleg på fastsette søknadsskjema som de finn på Landbruksdirektoratet sine nettsider Søknaden skal vera signert av grunneigar og sendast Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume eller postmottak@fjell.kommune.no.

Les meir om kven som kan søka, søknadsfrist, søknadsskjema, prioriteringar mm. i dokumentet Retningsliner for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.


Sist endret: 25.09.2018
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00