Facebook ikon Twitter logo Print side

Gebyr og brukarbetalingar 2019

Kommunestyret gjorde 1312.2018vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2019 Desse går fram av tabell under.

Her finn du lokale forskrifter om kommunale gebyr for 2019 for saksfelta areal og regulering, Byggjesak, Kart og oppmåling (kjem).

Oversikt over gebyr og brukarbetalingar 2019
Eigenbetaling20182019Auke%-vis auke

Barnehagar*
(Satsar pr månad)
41 timar og meir
Maks 33 timar
Maks 25 timar
Maks 17 timar

 

2 910
2 623
2 254
1 873

 

2 990
2 700
2 320
1 928

 

80
77
66
55

 

2,93 %
2,93 %
2,93 %
2,93 %

Skulefritidsordning
(satsar pr månad)
Heil plass, frå og med 11 timar pr veke
Ettermiddagsplass frå skuleslutt til 15.30
Morgonplass
Ferie-SFO (pr veke)

 

2 580
1 940
960
875

 

2 650
1 990
990
895

 

70
50
30
20

 

2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %

Fjell kulturskule
(satsar pr år)
Pris pr elev
Søsken
Instrumentleige pr år

 

3 200
2 590
990

 

3 290
2 660
1 020

 

90
70
30

 

2,80 %
2,80 %
2,80 %

Praktisk bistand
(satsar pr månad)
2 til 3 G
3 til 4 G
4 til 5 G
Over 5 G
Maks timesats

 

760
1 550
2 300
3 060
280

 

780
1 590
2 360
3 150
290

 

20
40
60
90
102,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %
2,80 %

2,80 %Betaling for ferdigmat
(satsar pr eining)
Suppe/dessert
Frossen middag pr porsjon
Varm middag pr porsjon

 

24
81
92

 

25
83
94

 

1
2
2

 

2,80 %
2,80 %
2,80 %

Institusjonsopphald
(satsar pr dag jfr statens satsar)
Korttidsopphald **
Dagsopphald **
Frokost

 

160
80
31

 

Ikkje kjet enno
Ikkje kjent enno
32-
-
10,00 %
0,00 %
2,80 %
Tryggleiksalarm
(satsar pr månad)
Tryggleiksalarm lav sats
Tryggleiksalarm nr 2. i husstanden

 

350
165

 

360
170

 

10
5

 

2,80 %
2,80 %

Husleige Bu & servicesenter
40 m2 - pr mnd
45 m2 - pr mnd
55 m2 - pr

7 360
8 420
9 460

7 570
8 660
9 720

210
240
260

2,80%
2,80 %
2,80 %
Mat Bu & servicesenter
Full pakke

4 270

4 390

120

2,80 %
Feiing og tilsyn
Vanleg hus (eks mva)
Industripipe (eks mva)
Feiiling etter oppdrag (eks mva)

620
900
1 220

640 (800 inkl. mva)
930 (1.163 inkl. mva)
1 250 (1.563 inkl mva)

20
30
30

2,80 %
2,80 %
2,80 %
Andre gebyr og betalingssatsar
Plansakbehandling
Byggesaksgebyr
Oppmålinggebyr
Alle andre gebyr og betlingssatsar
  


+ 2,80 %
+ 2,80 %
+ 2,80 %
+ 2,80 %

*) Nye satser vert fastsett sentralt, gjeld frå 1. januar 2019. Frå 1. august stig prisen til 3.040,- for fulltid. Deltidsopphald aukar prosentvis tilsvarande.
**) Nye satsar vert fastsett av Helse dep. med heimel i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Gebyr knytt til plansak, byggjesak og kart og oppmåling går fram av "Lokale forskrifter om kommunale gebyr".


Sist endret: 18.12.2018