Facebook ikon Twitter logo Print side

Straume Sjøfront

Vesentleg endring av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på gnr 35/26 m. fl.

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Fjell godkjent følgjande reguleringsplanar:

Vesentleg endring av detaljreguleringsplan for S4 Straume Sjøfront på gnr 35/26 m. fl.

Planområdet som utgjer omlag 50 daa, ligg aust for Straumssundet mellom gamle Straumsbrua og Rv 555. Hovudføremålet er bustader. Den nye planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar, næringsareal, parkeringsplassar, offentleg strandpromenade og småbåthamn.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen kan sjåast i servicetorget på Fjell rådhuset.

Klage

Klagefristen er tre veker etter kunngjeringsdato. Eventuell klage bør grunngjevast.

Kage kan sendast til: postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/Plan- og utbyggingssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruke elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 08.08.2019