Facebook ikon Twitter logo Print side

Gebyr og brukarbetalingar 2018

Kommunestyret gjorde 14.12.2017 vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2018. Desse går fram av tabell under.

Her finn du lokale forskrifter om kommunale gebyr for 2018 for saksfelta areal og regulering, Byggesak, og Kart og oppmåling, (kjem).

Oversikt over gebyr og brukarbetalingar 2018
Eigenbetaling20172018Auke%-vis auke

Barnehagar*
(Satsar pr månad)
41 timar og meir
Maks 33 timar
Maks 25 timar
Maks 17 timar

 

2 730
2 461
2 115
1 758

 

2 910
2 623
2 254
1 873

 

180
162
139
116

 

6,59 %
6,59 %
6,59 %
6,59 %

Skulefritidsordning
(satsar pr månad)
Heil plass, frå og med 11 timar pr veke
Ettermiddagsplass frå skuleslutt til 15.30
Morgonplass
Ferie-SFO (pr veke)

 

2 480
1 870
920
845

 

2 580
1 940
960
875

 

100
70
40
30

 

4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %

Fjell kulturskule
(satsar pr år)
Pris pr elev
Søsken
Instrumentleige pr år

 

3 080
2 490
950

 

3 200
2 590
990

 

120
100
40

 

4,00 %
4,00 %
4,00 %

Praktisk bistand
(satsar pr månad)
2 til 3 G
3 til 4 G
4 til 5 G
Over 5 G
Maks timesats

 

730
1 490
2 210
2 940
270

 

760
1 550
2 300
3 060
280

 

30
60
90
120
10

 

4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %

Betaling for ferdigmat
(satsar pr eining)
Suppe/dessert
Frossen middag pr porsjon
Varm middag pr porsjon

 

23
78
88

 

24
81
92

 

1
3
4

 

4,00 %
4,00 %
4,00 %

Institusjonsopphald
(satsar pr dag jfr statens satsar)
Korttidsopphald **
Dagsopphald **
Frokost

 

155
80
30

 

160
80
315
-
13,23 %
0,00 %
4,00 %
Tryggleiksalarm***
(satsar pr månad)
Tryggleiksalarm lav sats
Tryggleiksalarm nr 2. i husstanden

 

270
-

 

350
165

 

80
-

 

29,63 %
-

Husleige Bu & servicesenter
40 m2 - pr mnd
45 m2 - pr mnd
55 m2 - pr

7 080
8 100
9 100

7 360
8 420
9 460

280
320
360

4,00 %
4,00 %
4,00 %
Mat Bu & servicesenter
Full pakke

4 110

4 270

160

4,00 %
Feiing og tilsyn
Vanleg hus (eks mva)
Industripipe (eks mva)
Feiiling etter oppdrag (eks mva)

600
870
1 170

620
900
1 220

20
30
50

4,00 %
4,00 %
4,00 %
Andre gebyr og betalingssatsar
Plansakbehandling
Byggesaksgebyr
Oppmålinggebyr
Alle andre gebyr og betlingssatsar
  


+ 4,0 %
+ 2,6 %
+ 2,6 %
+ 4,0 %

*) Nye satser vert fastsett sentralt.
**) Nye satser vert fastsett av Helse dep. med heimel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.
***) Nye satsar grunn nytt anbod og ny leverandør.


Sist endret: 20.12.2017