Facebook ikon Twitter logo Print side

Søknad om lagring av forureina massar

Veidekke Entreprenør AS søkjer om løyve til å lagre lett forureina grave- og rivemassar frå bygg og anlegg på Straume Næringspark i Fjell kommune.


Kartillustrasjon: Omsøkt lagringsplass på Straume Næringspark er merka gul.

Høyringsuttale skal sendast til fylkesmannen i Hordaland. Frist for uttale er måndag 10. oktober 2016.

Saka er kunngjort på fylkesmannen sine nettside www.fylkesmannen.no/hordaland  under Høyringar.

Du kan gå direkte til høyringa og skjema for uttale på denne lenka:

Skjema for høyringssvar


Sist endret: 09.09.2016