Facebook ikon Twitter logo Print side

Angeltveitvegen - Angeltveit

Offentleg ettersyn for Angeltveitvegen gnr. 23/6 m.fl. - Angeltveit (planid 20150012)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Angeltveitvegen gnr.23/6 m.fl. - Angeltveit (planid 20150012)

Planområdet er på om lag 20 dekar, og er lokalisert på Angeltveit, om lag 1,5 kilometer frå Ågotnes. Planen legg til rette for bygging av 50 bustadeiningar, i form av einebustader og konsentrerte bustader med tilhøyrande infrastruktur, felles grøntareal og leikeplass.

Dokumenter

Planområdet er omlag 17 daa og ligg nordvest for Kvernavatnet på Misje. Planen legg til rette for oppføring av 6 tomannsbustader og 1 einebustad, leikeplass og gangveg til fv561 Planane er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 07.10 -18.11.2016.

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 18.11.2016.

Elektronisk skjema


Sist endret: 06.10.2016