Facebook ikon Twitter logo Print side

Bildøyvegen - Bildøyna

Offentleg ettersyn for KV 47 Bildøyvegen - Bildøyna

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Kv 47 Bildøyvegen - Bildøyna.

Planstrekninga er 1,3 km og strekk seg frå kryss mot Fv. 258 ved gamle Bildøy bru til gamle Straumsundet bru. Langs heile strekninga vert det regulert veg med to kjørefelt og gang-/sykkelveg, med rabatt, på nordsida av vegen.

Dokument

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 28.10. - 09.12.2016.

Eventuelle merknader til planen vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 09.12.2016.

Elektronisk skjema


Sist endret: 27.10.2016