Facebook ikon Twitter logo Print side

Branndalsåsen - Bildøyna

Norconsult AS har på vegne av Altus Eiendom AS utarbeidd framlegg til områdereguleringsplan for Branndalsåsen SE3 og B1, gnr 34/4, 523, 524 m.fl. - Bildøyna. (planid: 20140004)

Planområdet er ca 114 daa, og det vert lagt til rette for nærings- og bustadbygging med ei høg utnytting i samsvar med overordna plan. Områdereguleringsplanen sikrar ei heilskapleg, funksjonell og estetisk utvikling av Branndalsåsen, og fastsett plangrep for ein bymessig bygningsstruktur med areal for variert sentrumsutvikling og reine bustadområde. Planen har fokus på gode gang-/sykkelsamanhengar i regionsenteret og eit godt kollektivsystem som vert prioritert framfor tilgjenge for bil.»

Dokument:

Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 23.03-11.05.18.

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller elektronisk skjema innan 11.05.2018.

Elektronisk skjema


Sist endret: 19.03.2018