Facebook ikon Twitter logo Print side

Espedalen - Kolltveit

Godkjent detaljregulering for Espedalen gnr 33/42 - Kolltveit.

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Fjell godkjent følgjande reguleringsplanar:

Godkjent detaljregulering for Espedalen gnr 33/42 - Kolltveit.

Planområdet er på om lag 8,7 dekar og ligg på Kolltveit. Formålet med planen er å leggja til rette for bygging av totalt 24 nye bustadreisingar i form av konsentrerte bustader med tilhøyrande infrastruktur, felles uteopphaldsareal og leikeplass. Planen inkluderer også to eksisterande einebustader.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen kan sjåast i servicetorget i rådhuset.

Klage

Klagefristen er tre veker etter kunngjeringsdato. Eventuell klage bør grunngjevast.

Kage kan sendast til: postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/Plan- og utbyggingssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruke elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 08.08.2019