Facebook ikon Twitter logo Print side

Fagerdalen sør

Detaljregulering for Fagredalen sør på gnr. 15/221 m. fl. – Skålvika (planid:20130005)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Detaljregulering for Fagerdalen sør på gnr. 15/221 m. Fl. – skålvika (planid:20130005)

Planområdet er på om lag 27 dekar, og er lokalisert på Skålvika. Formålet med planen er å fortetta i eksisterande bustadområde med konsentrert småhusbusetnad med variasjon i storleik og form. Planen legg til rette for oppføring av 41 nye bustadeiningar, leikeplassar, grøntareal, stiar, vegar, parkering og utbetring av eksisterande veg.

Tilhøyrande dokument 

Planen er også lagt ut offentleg ettersyn i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 15.04 - 27.05.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 27.05.2016.

Skjema for høyringssvar


Sist endret: 04.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00