Facebook ikon Twitter logo Print side

Landro gravplass, gnr 24, bnr. 7 m. fl. - Landro

Godkjent reguleringsplan for utviding av Landro gravplass, gnr. 24, bnr. 7 m. fl. - Landro (planid: 20170010).

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret godkjent følgjande reguleringsplanar:

Detaljreguleringsplan for utviding av Landro gravplass, gnr. 24, bnr. 7 m. fl. – Landro (planid: 20170010).

Hovudformålet med planen er å legge til rette for etablering av omlag 770 nye gravplassar, inkludert plass til urnegraver, minnelund og andre trussamfunn. Samstundes som gravplassen vert utvida vil det bli etablert fortau langs delar av den kommunale vegen i Landrodalen for å sikra forholda for gåande og syklande.

Dokument

Planane vert tilgjengelige i servicetorget på Fjell rådhus og Fjell folkeboksamling på Sartor Storsenter.

Klagefrist

Klagefristen er tre veker etter kunngjeringsdato, 29.6.2018. Klagen bør grunngjevast.

Eventuell klage kan sendast til:
postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og eigedomssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruke elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 28.06.2018