Facebook ikon Twitter logo Print side

Mabbursvegen - Anglavika

Godkjent detalgregulering for Mabbursvegen gnr 37 bnr 61 m.fl. - Anglavika (planid: 20130013)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at kommunestyret har vedteke følgjande reguleringsplan:

Detalgregulering for Mabbursvegen gnr 37 bnr 61 m.fl. - Anglavika (planid: 20130013)

Planområdet er på om lag 14 dekar, og er lokalisert ved Mabbursvegen i Anglavika. Planen legg til rette for bygging av fem nye bustader med totalt seks brukseiningar. Det er sett av areal for to leikeplassar.

Dokument:

Planen kan ein sjå i Servicetorget i Rådhuset.Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland av den som er part i saka eller har rettsleg klageinteresse.

Klagefristen er 3 - tre - veker frå denne kunngjeringa. Klagen bør grunngjevast.

Eventuell klage vert å senda:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume.

Elektronisk skjema

Når det gjeld verknaden av godkjend reguleringsplan, vert det vist til § 12-4 i plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid eller tiltak som vert sett i verk innanfor planområdet. Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vera sett fram seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

Det vert gjort merksam på reglane for innløysing, slik dei er fastsett i plan- og bygningslova § 15-3. Dette inneber m.a. at grunn kan krevjast innløyst. For fullstendig oversikt over reglane viser ein til plan- og bygningslova. Ein kan og venda seg til kommunen for utfyllande informasjon.


Sist endret: 23.12.2016